REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


IPC.JaN - Javne nabavke u praksi
- elektronski paket za javne nabavke -

IPC-JaN

ČASOPIS - primena propisa u praksi
Pravnik
PRIRUČNICI - primena propisa u praksi
Javne nabavke - primena od 12.8.2015., Službena mišljenja, Statistički i aktuelni podaci: stope, doprinosi, Sudska praksa, Poslovanje javnih preduzeća, Poslovanje ustanova obrazovanja, Menadžment u praksi
PLAVE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa
Opšti propisi za privatni i javni sektor, Poslovanje privrednih subjekata, Finansijsko tržište, banke i platni promet, Budžetski sistem, Delatnost budžetskih korisnika, Građansko pravni odnosi i krivično zakonodavstvo, Procesna prava
RAČUNAR - program za obračun kamata
Modeli AKATA u postupku JAVNE NABAVKE pokrenutom od 12. avgusta 2015. godine
Modeli OPŠTIH AKATA - za popunjavanje i štampanje
Kolektivni ugovor, Ugovor o radu, Pravilnik o organizaciji
i sistematizaciji poslova ...