REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>

 

N O V O   !  !  ! Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

N O V O   !  !  ! Priručnik
FINANSIJSKO UPRAVLJANJE,
KONTROLA I REVIZIJA
kod korisnika JAVNIH SREDSTAVA

Priručnik je izašao iz štampe u aprilu 2018. godine

Kontni plan
detaljnije>>

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

Verzija 4.11 - 26.5.2018. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 39/2018

 

U verziju 4.11 programskog paketa IPC.JaN uvrštene su sledeće izmene:

 

PLAVE KNJIGE - propisi

 

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 39/2018 od 25.5.2018. godine:

• Uredba o merilima za raspored rukovodećih radnih mesta policijskih službenika (prečišćen tekst);

• Pravilnik o načinu vršenja unutrašnje kontrole;

• Pravilnik o načinu sprovođenja testa integriteta;

• Pravilnik o bližim uslovima koje mora da ispunjava imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti vozila, kao i uslovi, postupak i način vođenja registra izdatih, oduzetih, odnosno vraćenih ADR sertifikata o odobrenju za vozilo;

• Pravilnik o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla;

• Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica (prečišćen tekst);

• Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene auto-puta E-761, deonica Požega - Užice - granica sa Republikom Srpskom (Bosna i Hercegovina) na životnu sredinu;

• Pravilnik o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju (prečišćen tekst).

 

 

ČASOPIS - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

 

► U priručniku STATISTIČKI i AKTUELNI PODACI: Stope, Doprinosi... ažurirani su segmenti:

7. KALENDAR ZA BUDŽETSKI SISTEM
7.6. Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za JUN 2018. godine

 

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.

 

 

Modeli AKATA U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI

Nije bilo izmena.