REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

Verzija 6.10 - 23.7.2018. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 56/2018

 

U verziju 6.10 programskog paketa IPC.Fin uvrštene su sledeće izmene:

 

ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa

 

Nije bilo izmena.

 

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

 

► Dodaju se tekstovi u časopis REVIZOR br. 16 - u pripremi:

 

RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
• Etički kodes za profesionalne računovođe

 

ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
Sudska praksa

• Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
• Porez na dodatu vrednost
• Porezi na imovinu

 

► Dodaju se tekstovi u časopis BUDŽET br. 16 - u pripremi:

 

PLANIRANJE I FINANSIRANJE
• Analiza izveštaja o izvršenju budžeta i iskazivanje učinka po programima, kao osnova za sagledavanje namenskog trošenja sredstava u periodu od 1.1. do 30.6. 2018. godine

 

RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGA PRIMANJA
• Obustave iz zarade/plate zaposlenog

 

VODIČ KROZ DELATNOSTI
Socijalna zaštita
• Utvrđeni uslovi, postupak i način ostvarivanja prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta

 

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

 

► U priručniku STATISTIČKI i AKTUELNI PODACI: Stope, Doprinosi... ažuriran je segment:

 

7. KALENDAR ZA BUDŽETSKI SISTEM
7.8. Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za AVGUST 2018. godine

 

► U priručniku SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnih ministarstava ažuriran je segment:

 

STAVOVI UPRAVE CARINA o primeni carinskih propisa

 

 

Finansijsko - poreski RAČUNAR

 

Nije bilo izmena.

 

 

Finansijsko - poreski OBRASCI

 

Nije bilo izmena.

 

 

Modeli OPŠTIH AKATA

 

Nije bilo izmena.