REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Budzet
Beograd, 1. januar 2017. Broj: 1/2017
SADRŽAJ:
PREGLED DONETIH PROPISA i PROPISA U PROCEDURI
Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
AKTUELNE INFORMACIJE
Aktuelne informacije
PLANIRANJE I FINANSIRANJE
Fiskalna strategija za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
Povraćaj neutrošenih sredstava budžeta Republike Srbije u 2016. godini na račun izvršenja budžeta Republike Srbije
Sastavljanje periodičnog finansijskog izveštaja za period januar - decembar 2016. godine
Izmene i dopune Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
POREZI I PORESKI POSTUPAK
Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
Obaveza ispravke srazmernog poreskog odbitka u poslednjem poreskom periodu kalendarske godine
Obaveštavanje poreskog organa o promeni poreskog perioda
Obaveza izdavanja potvrde o plaćenim porezima po odbitku za 2016. godinu na Obrascu PPP-PO - rok za dostavljanje najkasnije do 31.1.2017. godine
RADNI ODNOSI, PLATE I NAKNADE
Utvrđene nove osnovice za obračun i isplatu plata u javnim službama počev od plate za decembar 2016. godine
Nove osnovice za obračun i isplatu plata u MUP-u, BIA i Vojsci Srbije počev od plate za decembar 2016. godine
Izmene Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
Od 1. januara 2017. godine u primeni je novi Pravilnik o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršenja te obaveze (Obrazac IOSI podnosi se elektronskim putem)
Primanja zaposlenih u državnim organima i javnim službama prema posebnim kolektivnim ugovorima - Praktični vodič -
Smernice za popunjavanje poreske prijave za isplatu naknade zarada u obrazovanju
TREZOR - PLATNI PROMET
Novi Spisak korisnika javnih sredstava
Izvršene su izmene Pravilnika o računima za uplatu javnih prihoda
ZDRAVSTVO
Povećanje i način isplate plata u zdravstvenim ustanovama za mesec decembar 2016. godine
Pitanja i odgovori
VODIČ KROZ DELATNOSTI
Socijalna zaštita
Aktuelne cene usluga u porodičnom smeštaju
Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
PITANJA - ODGOVORI I SLUŽBENA MIŠLJENJA
Službena mišljenja
Porez na dodatu vrednost
Porez na dohodak građana
Porezi na imovinu
AKTUELNI POSLOVNI i STATISTIČKI PODACI
i kalendari obaveza
REGISTAR TEKSTOVA objavljenih u časopisu BUDŽET za 2016. godinu
 
Glavni urednik:
mr Slavica Kulić
Zamenik glavnog urednika:
Dragoš Ristić
Odgovorni i kreativni urednik:
Zoran Kovačević
Urednici:
Aleksandra Jelača - Radno zakonodavstvo
dr Natalija Borović - Budžetsko računovodstvo i planiranje
Branislava Šljivančanin - Urednik - saradnik za poslovanje zdravstvenih ustanova
Sanja Filipović - Poslovanje budžetskih korisnika
Jovana Dedić - PDV, Porez na dobit i poreski sistem
Snežana Radović - Porezi na imovinu i ZPPPA
Ljubinka Kovačević - Javne nabavke