REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Budzet
Beograd, 12. januar 2018. Broj: 3/2018

 

 

SADRŽAJ:

 

AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
UVODNIK (Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet)
NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
1. Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2018. godinu u iznosu od 23.053,00 dinara u primeni od 6. januara 2018. godine
2. Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2018. godinu u iznosu od 329.330,00 dinara u primeni od 6. januara 2018. godine
3. Počev od zarade za mesec januar 2018. godine primenjuje se neoporezivi iznos od 15.000,00 dinara
4. Usvojene su izmene Kataloga radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama
5. Odjave i promene u osiguranju sprovode se u roku od tri radna dana
6. Izmenjen je Pravilnik o evidenciji i pregledu obračuna PDV
7. Od 1. januara 2018. godine još šest poreskih prijava podnosi se u elektronskom obliku
PLANIRANJE I FINANSIRANJE
Objavljeni su finansijski planovi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja za 2018. godinu
Od 1. januara 2018. godine, utvrđena je nova visina naknade za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
Izmene i dopune Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
PORESKI SISTEM
Porez na dodatu vrednost
Izmenjen je Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV
Porez na dobit pravnih lica
Utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica za 2017. godinu kod obveznika koji primenjuju Kontni plan za budžetski sistem
Novi poreski tretman primanja iz člana 9. Zakona o porezu na dohodak građana koja se isplaćuju preko neoporezivih iznosa od 1.1.2018. godine (otpremnine, stipendije i krediti učenicima, pomoć u slučaju smrti zaposlenih i dr.)
RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGA PRIMANJA
Primena novog neoporezivog iznosa kod obračuna poreza na zarade
Nove osnovice za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje - primena od 6. januara 2018. godine -
Uticaj usklađenih mesečnih osnovica doprinosa na obračun plata/zarada, odnosno naknada plata/zarada od 6. januara 2018. godine
Veće plate u javnom sektoru od 5% do 10% počev od plate za decembar 2017. godine
Novčana naknada invalida rada II i III kategorije invalidnosti
TREZOR - PLATNI PROMET
Izmene i dopune Pravilnika o računima za uplatu javnih prihoda
Novi Spisak korisnika javnih sredstava
ZDRAVSTVO
Ugovaranje zdravstvene zaštite sa davaocima zdravstvenih usluga za 2018. godinu
JAVNE NABAVKE
Bankarska garancija
ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE I SLUŽBENA MIŠLJENJA
Službena mišljenja
Poreski postupak i poreska administracija
Republičke administrativne takse
Porez na dohodak građana
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA

 

Redakcija časopisa BUDŽET:
Glavni urednik: mr SLAVICA KULIĆ
Odgovorni i kreativni urednik: ZORAN KOVAČEVIĆ
Urednici:
ALEKSANDRA JELAČA - Radni odnosi i pravno poslovanje
dr NATALIJA BOROVIĆ - Budžetsko računovodstvo i planiranje
DRAGOŠ RISTIĆ - Budžetsko računovodstvo
BRANISLAVA ŠLJIVANČANIN - Poslovanje zdravstvenih ustanova
SANJA FILIPOVIĆ - Poslovanje budžetskih korisnika
JOVANA DEDIĆ - PDV, Porez na dobit i poreski sistem
SNEŽANA RADOVIĆ - Porezi na imovinu, PDV i poreski sistem
SNEŽANA MATEJIĆ - Poreski postupak i ZPPPA
LJUBINKA KOVAČEVIĆ - Javne nabavke
JELENA JOVANOVIĆ - Radni odnosi