REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Budzet
Beograd, 26. januar 2017. Broj: 4/2017
SADRŽAJ:
PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
PLANIRANJE I FINANSIRANJE
Usvajanje finansijskog plana indirektnog korisnika budžetskih sredstava za 2017. godinu - sa modelom finansijskog plana
Objavljeni su finansijski planovi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja za 2017. godinu
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
Zastarelost potraživanja i obaveza
POREZI I PORESKI POSTUPAK
Novi usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza i doprinosa - primena od 1. februara 2017. godine -
Oporezivanje porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara u 2017. godini
RADNI ODNOSI, PLATE I NAKNADE
Primena usklađenog neoporezivog iznosa kod obračuna poreza na zarade
Nove osnovice za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje - primena od 1. februara 2017. godine -
Osnovice doprinosa za lica uključena u sistem obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja - od 1. februara 2017. godine -
Osnovica doprinosa za zdravstveno osiguranje za lica uključena u obavezno zdravstveno osiguranje - od 1. februara 2017. godine -
Usklađivanje vrednosti opšteg boda i novčanih naknada pod 1. decembrom 2016. godine
ZDRAVSTVO
Ugovaranje zdravstvene zaštite sa davaocima zdravstvenih usluga za 2017. godinu
Zdravstvena dokumentacija i evidencije u oblasti zdravstva
Novi Pravilnik o obrascima i sadržaju obrazaca za vođenje zdravstvene dokumentacije, evidencija, izveštaja, registara i elektronskog medicinskog dosijea
VODIČ KROZ DELATNOSTI
Lokalna samouprava
Donet je Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima jedinica lokalne vlasti u 2017. godini
Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama
Socijalna zaštita
Aktuelne cene usluga u porodičnom smeštaju
Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
PITANJA - ODGOVORI I SLUŽBENA MIŠLJENJA
Službena mišljenja
Porez na dodatu vrednost
Porezi na imovinu
AKTUELNI POSLOVNI i STATISTIČKI PODACI
i kalendari obaveza
 
Glavni urednik:
mr Slavica Kulić
Zamenik glavnog urednika:
Dragoš Ristić
Odgovorni i kreativni urednik:
Zoran Kovačević
Urednici:
Aleksandra Jelača - Radno zakonodavstvo
dr Natalija Borović - Budžetsko računovodstvo i planiranje
Branislava Šljivančanin - Urednik - saradnik za poslovanje zdravstvenih ustanova
Sanja Filipović - Poslovanje budžetskih korisnika
Jovana Dedić - PDV, Porez na dobit i poreski sistem
Snežana Radović - Porezi na imovinu i ZPPPA
Ljubinka Kovačević - Javne nabavke