REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Budzet
Beograd, 12. februar 2018. Broj: 5/2018

 

 

SADRŽAJ:

 

AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
UVODNIK (Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet)
NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
1. Uprava za trezor objavila Obaveštenje o početku rada Centralnog registra faktura
2. Usaglašavanje sa Katalogom radnih mesta u javnim službama
3. Preporuke DRI ustanovama da preispitaju radna mesta sa beneficiranim radnim stažom
4. Pojačana kontrola “bolovanja”
5. Produžena su važenja PKU za zdravstvene ustanove, socijalnu zaštitu i kulturu
6. Objavljeni su koeficijenti za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova
7. Referentna kamatna stopa zadržana je na nivou od 3,5% do 8. marta 2018. godine
8. Objavljen je iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu (3.942.693 din.)
9. Obrazovano je Nacionalno akreditaciono telo za visoko obrazovanje
BUDŽETSKI SISTEM
Otvaranje budžetskih fondova (evidencionih računa) - Za ustanove socijalne zaštite i za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom -
PLANIRANJE I FINANSIRANJE
Usvajanje finansijskog plana indirektnih korisnika budžetskih sredstava za 2018. godinu - sa modelom finansijskog plana
Donet je Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima jedinica lokalne vlasti u 2018. godini
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
Revalorizacija otplatnih rata i ostatka duga za prodate stanove u društvenoj svojini na dan 31. decembra 2017. godine
PORESKI SISTEM
Fiskalne kase
Lica i delatnosti koje su izuzete od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase
SOCIJALNO OSIGURANJE
Povraćaj više plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2017. godini i prestanak plaćanja doprinosa na ugovorene naknade u 2018. godini
Doneta je Odluka o utvrđivanju osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje
TREZOR - PLATNI PROMET
Način i postupak registrovanja faktura, kao i način vođenja i sadržaj Centralnog registra faktura od 1. marta 2018. godine
Registracija privrednih subjekata i subjekata javnog sektora u Centralni registar faktura kod Uprave za trezor od 6. februara 2018. godine
Usklađeni dinarski iznosi naknada iz jedinstvene tarife po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor
ZDRAVSTVO
Konačni obračun pripadajuće naknade po zaključenom ugovoru između Republičkog fonda i zdravstvenih ustanova za izvršene zdravstvene usluge, izdate lekove na recept i pomagala na nalog
Doneta je Odluka o iznosu sredstava koja se prenose filijali RFZO-a u toku 2018. godine
ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE I SLUŽBENA MIŠLJENJA
Službena mišljenja
Poreski postupak i poreska administracija
Akcize
Porez na dobit pravnih lica
Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
Radni odnosi
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA

 

Redakcija časopisa BUDŽET:
Glavni urednik: mr SLAVICA KULIĆ
Odgovorni i kreativni urednik: ZORAN KOVAČEVIĆ
Urednici:
ALEKSANDRA JELAČA - Radni odnosi i pravno poslovanje
dr NATALIJA BOROVIĆ - Budžetsko računovodstvo i planiranje
DRAGOŠ RISTIĆ - Budžetsko računovodstvo
BRANISLAVA ŠLJIVANČANIN - Poslovanje zdravstvenih ustanova
SANJA FILIPOVIĆ - Poslovanje budžetskih korisnika
JOVANA DEDIĆ - PDV, Porez na dobit i poreski sistem
SNEŽANA RADOVIĆ - Porezi na imovinu, PDV i poreski sistem
SNEŽANA MATEJIĆ - Poreski postupak i ZPPPA
LJUBINKA KOVAČEVIĆ - Javne nabavke
JELENA JOVANOVIĆ - Radni odnosi