REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Budzet
Beograd, 25. mart 2017. Broj: 8/2017
SADRŽAJ:
PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
Propisi objavljeni u službenom glasniku između dva broja časopisa
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
Sastavljanje periodičnog finansijskog izveštaja za period januar - mart 2017. godine
Obavljanje ugostiteljske delatnosti sa primerima knjiženja - Priprema hrane i pića u školama, predškolskim ustanovama, zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne zaštite, ustanovama kulture i sporta -
POREZI I PORESKI POSTUPAK
Porez na imovinu u statici kroz mišljenja Ministarstva finansija
RADNI ODNOSI, PLATE I NAKNADE
Utvrđivanje i unošenje u matičnu evidenciju staža osiguranja, zarada, naknada zarade, odnosno osnovica osiguranja i visine uplaćenog doprinosa za 2016. godinu
Obračun zarade penzionera koji je zasnovao radni odnos
Poreski tretman primanja po osnovu naknade za rad u organima za sprovođenje izbora
ZDRAVSTVO
Aktuelnosti u zdravstvu
VODIČ KROZ DELATNOSTI
Lokalna samouprava
Obaveze i odgovornosti jedinica lokalne samouprave u oblasti stanovanja
Socijalna zaštita
Aktuelne cene usluga u porodičnom smeštaju
Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
PITANJA - ODGOVORI I SLUŽBENA MIŠLJENJA
Pitanja i odgovori
Socijalno osiguranje
Službena mišljenja
Porez na dobit pravnih lica
Porez na dohodak građana
Porezi na imovinu
Radni odnosi
Plate i druga primanja u javnim službama i državnim organima
AKTUELNI POSLOVNI i STATISTIČKI PODACI
I KALENDARI OBAVEZA
 
Glavni urednik:
mr Slavica Kulić
Odgovorni i kreativni urednik:
Zoran Kovačević
Urednici:
Aleksandra Jelača - Radno zakonodavstvo
dr Natalija Borović - Budžetsko računovodstvo i planiranje
Dragoš Ristić - Budžetsko računovodstvo
Branislava Šljivančanin - Urednik - saradnik za poslovanje zdravstvenih ustanova
Sanja Filipović - Poslovanje budžetskih korisnika
Jovana Dedić - PDV, Porez na dobit i poreski sistem
Snežana Radović - Porezi na imovinu i ZPPPA
Ljubinka Kovačević - Javne nabavke