REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Budzet
Beograd, 27. mart 2018. Broj: 8/2018

 

 

SADRŽAJ:

 

AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
UVODNIK (Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet)
NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
1. Objavljeni su podaci o prosečnoj zaradi za januar 2018. godine
2. Izvršavanje obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom - 34.609,00 dinara za mart 2018. godine
3. Dopuna Pravilnika o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija - Poreska uprava
4. Izvršena je dopuna Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima
5. Izmenjen je i dopunjen Poseban kolektivni ugovor za državne organe
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
Sastavljanje periodičnog finansijskog izveštaja (Obrazac 5) za period januar - mart 2018. godine
Izmene i dopune Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
TREZOR - PLATNI PROMET
Uprava za trezor dala je obaveštenje korisnicima javnih sredstava o spornim pitanjima u vezi registrovanja faktura
Šifre plaćanja za izmirenje novčanih obaveza po osnovu faktura registrovanih u CRF
Odgovori na pitanja u vezi registrovanja faktura u Centralni registar faktura koje je dala Uprava za trezor
Odgovori na pitanja sa IPC Savetovanja sa temom Novine u platnom prometu sa javnim sektorom (Obaveza registrovanja faktura u CRF)
PORESKI SISTEM
Porez na dodatu vrednost
Iskazivanje podataka o prometu dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza u Obrascu POPDV
Porez na dobit pravnih lica
Izmenjen je Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica
Oporezivanje prihoda od usluga koje ostvari nerezidentno pravno lice porezom na dobit po odbitku
Porez na dohodak građana
Izmene i dopune Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku (PPP-PD)
Izmene i dopune Pravilnika o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika
Porezi na imovinu
Podnošenje poreske prijave poreza na prenos aposlutnih prava na Obrascu PPI-4 elektronskim putem
RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGA PRIMANJA
Pravo na naknadu zarade odnosno uvećanu zaradu zaposlenih koji (ne) rade u dane Vaskršnjeg/Uskršnjeg praznika i Praznika rada
Prikaz izmena i dopuna Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe
ZDRAVSTVO
Fakturisanje zdravstvenih usluga, lekova i medicinskih sredstava u 2018. godini
Pravo na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i participacija za 2018. godinu
Dopuna Uredbe o obračunu radnog učinka zaposlenih u zdravstvenim ustanovama koje su uključene u pilot projekat o dijagnostički srodnim grupama
VODIČ KROZ DELATNOSTI
Socijalna zaštita
Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE I SLUŽBENA MIŠLJENJA
Službena mišljenja
Porez na dodatu vrednost
Porez na dohodak građana
Radni odnosi
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA

 

Redakcija časopisa BUDŽET:
Glavni urednik: mr SLAVICA KULIĆ
Odgovorni i kreativni urednik: ZORAN KOVAČEVIĆ
Urednici:
ALEKSANDRA JELAČA - Radni odnosi i pravno poslovanje
dr NATALIJA BOROVIĆ - Budžetsko računovodstvo i planiranje
DRAGOŠ RISTIĆ - Budžetsko računovodstvo
BRANISLAVA ŠLJIVANČANIN - Poslovanje zdravstvenih ustanova
SANJA FILIPOVIĆ - Poslovanje budžetskih korisnika
JOVANA DEDIĆ - PDV, Porez na dobit i poreski sistem
SNEŽANA RADOVIĆ - Porezi na imovinu, PDV i poreski sistem
SNEŽANA MATEJIĆ - Poreski postupak i ZPPPA
LJUBINKA KOVAČEVIĆ - Javne nabavke
JELENA JOVANOVIĆ - Radni odnosi