REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Budzet
Beograd, 25. maj 2017. Broj: 12/2017

 

SADRŽAJ:

 

Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja
Propisi objavljeni u službenom glasniku između dva broja časopisa ("Službeni glasnik RS", br. 47/2017 do 51/2017)
VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
Aktuelne informacije
PLANIRANJE I FINANSIRANJE
Mogućnosti zaključenja ugovora na više godina kod korisnika budžetskih sredstava
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
Knjigovodstveni tretman isplate naknade učenicima i studentima po osnovu stručnog osposobljavanja
Donete su odluke o usvajanju završnih računa organizacija za obavezno socijalno osiguranje za 2016. godinu
Kontrolne liste budžetske inspekcije - Nadzor nad materijalno-finansijskim poslovanjem korisnika javnih sredstava
Odgovornosti u finansijsko-računovodstvenom poslovanju korisnika javnih sredstava
Računovodstvene isprave kao osnov za knjiženje u poslovnim knjigama (vrste, kretanje, kontrola i čuvanje računovodstvenih isprava)
INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU
Prikaz Strategije razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji za period 2017-2020. godine
POREZI I PORESKI POSTUPAK
Podnošenje izmenjene pojedinačne poreske prijave (PPP-PD)
Utvrđivanje poreske obaveze za imovinu koja je stečena tokom godine kod obveznika koji porez utvrđuju samooporezivanjem
RADNI ODNOSI, PLATE I NAKNADE
Primanja zaposlenih u predškolskim ustanovama prema Posebnom kolektivnom ugovoru - Praktični vodič -
VODIČ KROZ DELATNOSTI
Socijalna zaštita
Aktuelne cene usluga u porodičnom smeštaju od 1. maja 2017. godine
Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak (Rešenje br. 401-00-00257/2017-12 od 12.5.2017.)
PITANJA - ODGOVORI I SLUŽBENA MIŠLJENJA
Pitanja i odgovori
Odgovori na pitanja iz prakse - Radni odnosi
Službena mišljenja
Poreski postupak i poreska administracija
Porez na dodatu vrednost
Porezi na imovinu
AKTUELNI POSLOVNI i STATISTIČKI PODACI
I KALENDARI OBAVEZA
 
Glavni urednik:
mr Slavica Kulić
Odgovorni i kreativni urednik:
Zoran Kovačević
Urednici:
Aleksandra Jelača - Radno zakonodavstvo
dr Natalija Borović - Budžetsko računovodstvo i planiranje
Dragoš Ristić - Budžetsko računovodstvo
Branislava Šljivančanin - Urednik - saradnik za poslovanje zdravstvenih ustanova
Sanja Filipović - Poslovanje budžetskih korisnika
Jovana Dedić - PDV, Porez na dobit i poreski sistem
Snežana Radović - Porezi na imovinu i ZPPPA
Ljubinka Kovačević - Javne nabavke