REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Budzet
Beograd, 15. jun 2018. Broj: 13/2018

 

 

SADRŽAJ:

 

AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
UVODNIK (Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet)
NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet ("Službeni glasnik RS", br. 39/2018 do 45/2018)
AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
1. Objavljeni su podaci o kretanju potrošačkih cena u maju 2018. godine
2. Referentna kamatna stopa zadržana je na nivou od 3,0% do 12. jula 2018. godine
3. Doneta je Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o katalogu radnih mesta u javnom sektoru
4. Donet je set finansijskih zakona
PLANIRANJE I FINANSIRANJE
Izrada Nacrta finansijskih planova indirektnih budžetskih korisnika po delatnostima za 2019. godinu (Planiranje prihoda i primanja i rashoda i izdataka)
FINANSIJSKO POSLOVANJE I PLATNI PROMET
Komentar Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije
Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama
Komentar Zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica
Komentar Zakona o finansijskom obezbeđenju
Komentar Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu
PORESKI SISTEM
Poreski postupak i javni prihodi
Podnošenje izmenjene poreske prijave u skladu sa izmenama i dopunama ZPPPA
Porez na dodatu vrednost
Zahtev za refakciju PDV do 30. juna 2018. godine mogu podneti strani obveznici i humanitarne organizacije
Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
Republika Srbija deponovala Instrument potvrđivanja (zajedno sa konačnim rezervama i obaveštenjima) Multilateralne konvencije
RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGA PRIMANJA
Ostvarivanje prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate prema zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom (u primeni od 1. jula 2018. godine)
Obračun i isplata naknade po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima
Naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada za lica angažovana po osnovu ugovora
ZDRAVSTVO
Izmene i dopune Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite za 2018. godinu
VODIČ KROZ DELATNOSTI
Socijalna zaštita
Utvrđeni kriterijumi za dodelu sredstava za izgradnju, održavanje i opremanje ustanova socijalne zaštite
Aktuelne cene usluga u porodičnom smeštaju od 1. aprila 2018. godine
ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
Službena mišljenja
Porezi na imovinu
Fiskalne kase
Sudska praksa
Poreski postupak i administracija
Porez na dohodak građana
Porez na dodatu vrednost
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA

 

Redakcija časopisa BUDŽET:
Glavni urednik: mr SLAVICA KULIĆ
Odgovorni i kreativni urednik: ZORAN KOVAČEVIĆ
Urednici:
ALEKSANDRA JELAČA - Radni odnosi i pravno poslovanje
dr NATALIJA BOROVIĆ - Budžetsko računovodstvo i planiranje
DRAGOŠ RISTIĆ - Budžetsko računovodstvo
BRANISLAVA ŠLJIVANČANIN - Poslovanje zdravstvenih ustanova
SANJA FILIPOVIĆ - Poslovanje budžetskih korisnika
JOVANA DEDIĆ - PDV, Porez na dobit i Poreski sistem
SNEŽANA RADOVIĆ - Porezi na imovinu, PDV i poreski sistem
LJUBINKA KOVAČEVIĆ - Javne nabavke
JELENA JOVANOVIĆ - Radni odnosi