REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Budzet
Beograd, 12. jul 2017. Broj: 15/2017

 

SADRŽAJ:

 

PREGLED AKTUELNOSTI i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet
NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
1. Smanjeno učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu (BDP) na 67,1%
2. Novi Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV je još uvek u radnoj verziji
3. Novi iznosi republičkih administrativnih taksi od 1. jula 2017. godine
4. Usvojena Strategija razvoja Beograda do 2021. godine
5. Usvojen Rebalans budžeta Beograda za 2017. godinu
PLANIRANJE I FINANSIRANJE
Izveštavanje o učinku programa za 2017. godinu
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
Knjiženje pokrića troškova službenog putovanja u inostranstvo
POREZI I PORESKI POSTUPAK
Poreska oslobođenja kod PDV koja se vrše u skladu sa međunarodnim ugovorima koji nisu ugovori o donaciji, niti ugovori o zajmu, odnosno kreditu (Član 24. stav 1. tačka 16v) Zakona o PDV)
RADNI ODNOSI, PLATE I NAKNADE
Obračun i isplata naknade zarade za vreme vojne vežbe ili odazivanja na poziv državnog organa
Nagrade, novčane pomoći i druga davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca
Prikaz maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u javnom sektoru za 2017. godinu
SOCIJALNO OSIGURANJE
Primena najniže mesečne osnovice doprinosa
Obaveza plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica koja obavljaju ugovorene poslove po osnovu kojih ostvaruju naknadu i podnošenje prijave na osiguranje
ZDRAVSTVO
Analiza tužbenih zahteva prema zdravstvenim ustanovama
Izvod iz pravosnažne presude po tužbi RFZO za naknadu štete protiv doma zdravlja koji u svom sastavu ima apoteku
Izveštaj o finansijskom poslovanju Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu
ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE I SLUŽBENA MIŠLJENJA
Službena mišljenja
Poreski postupak i poreska administracija
Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porez na dohodak građana
AKTUELNI POSLOVNI i STATISTIČKI PODACI
I KALENDARI OBAVEZA
 
Glavni urednik:
mr Slavica Kulić
Odgovorni i kreativni urednik:
Zoran Kovačević
Urednici:
Aleksandra Jelača - Radno zakonodavstvo
dr Natalija Borović - Budžetsko računovodstvo i planiranje
Dragoš Ristić - Budžetsko računovodstvo
Branislava Šljivančanin - Poslovanje zdravstvenih ustanova
Sanja Filipović - Poslovanje budžetskih korisnika
Jovana Dedić - PDV, Porez na dobit i poreski sistem
Snežana Radović - Porezi na imovinu, PDV i poreski sistem
Snežana Matejić - Poreski postupak i ZPPPA
Ljubinka Kovačević - Javne nabavke
Dobrinka Gvozdenović - Pravno poslovanje