REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Budzet
Beograd, 25. jul 2017. Broj: 16/2017

 

SADRŽAJ:

 

AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
UVODNIK (Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet)
NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
1. Izvršavanje obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom - na osnovu podataka o prosečnoj zaradi u junu 2017. godine
2. Realizacija pregovora o poglavljima 23 i 24
3. Predviđene novine u položaju zaposlenih u javnim službama
4. Planira se zapošljavanje još 1000 zdravstvenih radnika
5. Kasni primena e-recepata
6. Utvrđena visina naknade za rad u Nacionolnom savetu za kulturu
BUDŽETSKI SISTEM
Utvrđen je način pripreme, sprovođenja i praćenja realizacije kapitalnih projekata
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
Knjigovodstveno evidentiranje prodaje komisione robe
POREZI I PORESKI POSTUPAK
Refundiranje troškova koji ne utiču na izmenu poreske osnovice u PDV
RADNI ODNOSI, PLATE I NAKNADE
Nove osnovice za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje - primena od 1. AVGUSTA 2017. godine -
Osnovice doprinosa za lica uključena u sistem obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja - od 1. AVGUSTA 2017. godine -
Osnovica doprinosa za zdravstveno osiguranje za lica uključena u obavezno zdravstveno osiguranje - od 1. AVGUSTA 2017. godine -
Uticaj usklađenih mesečnih osnovica doprinosa na obračun plata/zarada, odnosno naknada plata/zarada od 1. AVGUSTA 2017. godine
Prikaz izmena Pravilnika o platama i drugim primanjima zaposlenih u Poreskoj upravi
ZDRAVSTVO
Analiza stanja neizmirenih obaveza zdravstvenih ustanova prema dobavljačima na dan 31.12.2016. godine
Pitanja i odgovori
VODIČ KROZ DELATNOSTI
Državna uprava
Izmene i dopune Zakona o ministarstvima
Lokalna samouprava
Utvrđeno je raspoređivanje sredstava za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture - Gradimo zajedno
Socijalna zaštita
Aktuelne cene usluga u porodičnom smeštaju
Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE I SLUŽBENA MIŠLJENJA
Službena mišljenja
Poreski postupak i poreska administracija
Porez na dodatu vrednost
Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
AKTUELNI POSLOVNI i STATISTIČKI PODACI
I KALENDARI OBAVEZA
 
Glavni urednik:
mr Slavica Kulić
Odgovorni i kreativni urednik:
Zoran Kovačević
Urednici:
Aleksandra Jelača - Radno zakonodavstvo
dr Natalija Borović - Budžetsko računovodstvo i planiranje
Dragoš Ristić - Budžetsko računovodstvo
Branislava Šljivančanin - Poslovanje zdravstvenih ustanova
Sanja Filipović - Poslovanje budžetskih korisnika
Jovana Dedić - PDV, Porez na dobit i poreski sistem
Snežana Radović - Porezi na imovinu, PDV i poreski sistem
Snežana Matejić - Poreski postupak i ZPPPA
Ljubinka Kovačević - Javne nabavke
Dobrinka Gvozdenović - Pravno poslovanje