REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Budzet
Beograd, 25. novembar 2017. Broj: 23/2017

 

SADRŽAJ:

 

AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
UVODNIK (Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžeta)
NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
1. Izvršavanje obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom - 32.301,00 dinar za novembar 2017. godine
2. Objavljeni su novi zakoni u obrazovanju
3. Odlaže se primena novog pravilnika o evidenciji PDV i pregledu obračuna PDV do 1.7.2018. godine
4. Parafiran Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa San Marinom
5. Referentna kamatna stopa zadržana je na nivou od 3,5% do 7. decembra 2017. godine
BUDŽETSKI SISTEM
Prikaz Strategije za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije u Republici Srbiji za period 2017-2020. godine
PLANIRANJE I FINANSIRANJE
Izrada Predloga odluke o budžetu lokalne vlasti za 2018. godinu
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
Računovodstveni tretman sopstvenih prihoda u uslovima postepenog i selektivnog ukidanja sopstvenih računa budžetskih korisnika
PORESKI SISTEM
Porez na dodatu vrednost
Utvrđivanje poreske osnovice za obračunavanje PDV kod prometa dobara ili usluga koji se vrši uz naknadu
RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGA PRIMANJA
Naknada troškova službenog putovanja u zemlji zaposlenima u javnom sektoru
Naknada troškova zaposlenima za rad i boravak na terenu i naknada troškova privremenog ili trajnog premeštaja u drugo mesto rada (odvojeni život)
Izmene propisa o primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija - Poreska uprava i utvrđivanju poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem
Obaveze poslodavca u sprovođenju mera bezbednosti i zdravlja na radu
VODIČ KROZ DELATNOSTI
Socijalna zaštita
Aktuelne cene usluga u porodičnom smeštaju
Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE I SLUŽBENA MIŠLJENJA
Službena mišljenja
Porez na dodatu vrednost
Porez na dohodak građana
Porezi na imovinu
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDAR OBAVEZA
 
Glavni urednik:
mr Slavica Kulić
Odgovorni i kreativni urednik:
Zoran Kovačević
Urednici:
Aleksandra Jelača - Radni odnosi i pravno poslovanje
dr Natalija Borović - Budžetsko računovodstvo i planiranje
Dragoš Ristić - Budžetsko računovodstvo
Branislava Šljivančanin - Poslovanje zdravstvenih ustanova
Sanja Filipović - Poslovanje budžetskih korisnika
Jovana Dedić - PDV, Porez na dobit i poreski sistem
Snežana Radović - Porezi na imovinu, PDV i poreski sistem
Snežana Matejić - Poreski postupak i ZPPPA
Ljubinka Kovačević - Javne nabavke
Jelena Jovanović - Radni odnosi