REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Pravnik
Beograd, 1. april 2018. Broj: 4/2018

 

SADRŽAJ:
RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
Radni odnosi
Prava zaposlenih koji (ne) rade u dane Vaskršnjeg/Uskršnjeg praznika i Praznika rada
Donošenje rešenja o utvrđivanju naziva radnih mesta u javnim službama (primer modela rešenja)
Prikaz izmena i dopuna Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
Utvrđeni su novi uslovi za izdavanje licence za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
JAVNE NABAVKE
Izmena plana javnih nabavki
Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
Odgovori na pitanja iz prakse
PROCESNA PRAVA
Utvrđivanje činjenica u upravnom postupku
PORESKI SISTEM
Podnošenje poreske prijave poreza na prenos aposlutnih prava na Obrascu PPI-4 elektronskim putem
VODIČ KROZ DELATNOSTI
Državna uprava
Novine u Kodeksu ponašanja državnih službenika
Prosveta
Kriterijumi za donošenje plana mreža ustanova u sistemu obrazovanja i vaspitanja
Zdravstvo
Pravo na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i participacija za 2018. godinu
Socijalna zaštita
Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
Službena mišljenja
Radni odnosi
Primena propisa u obrazovanju
Poreski postupak i poreska administracija
Sudska praksa
Radni odnosi
PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
Pregled propisa
Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
Propisi u proceduri
Aktivnosti Vlade Republike Srbije
Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
Vodič kroz propise
Nova procedura za polaganje stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara
VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
Aktuelnosti iz određenih oblasti
Evropske integracije
Radni odnosi
Lokalna samouprava
Prosveta
Zdravstvo
Pravosuđe
Rokovi poslovnih obaveza - april 2018. godine -
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA

 

Redakcija časopisa PRAVNIK:
Glavni urednik: ALEKSANDRA JELAČA
Odgovorni i kreativni urednik: ZORAN KOVAČEVIĆ
Urednici: DOBRINKA GVOZDENOVIĆ, mr SLAVICA KULIĆ, LJUBINKA KOVAČEVIĆ, JELENA JOVANOVIĆ