REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Revizor
Beograd, 26. januar 2017. Broj: 4/2017
SADRŽAJ:
PORESKI SAVETNIK
Akcize
Objavljeno je Korisničko uputstvo za podnošenje poreske prijave za akcizu elektronskim putem
Porez na dodatu vrednost
Izmenjeni su pravilnici iz oblasti poreza na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Plaćanje akontacija poreza na dobit za 2017. godinu
Porez na dohodak građana
Novi usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza i doprinosa - primena od 1. februara 2017. godine -
Porezi na imovinu
Poklon kao predmet oporezivanja porezom na poklon
Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
Zaključenje Multilateralnog međunarodnog ugovora (OECD/G20 BEPS projekat)
RADNI ODNOSI, ZARADE I NAKNADE
Primena usklađenog neoporezivog iznosa kod obračuna poreza na zarade
Nove osnovice za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje - primena od 1. februara 2017. godine -
Osnovice doprinosa za lica uključena u sistem obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja - od 1. februara 2017. godine -
Osnovica doprinosa za zdravstveno osiguranje za lica uključena u obavezno zdravstveno osiguranje - od 1. februara 2017. godine -
Usklađivanje vrednosti opšteg boda i novčanih naknada pod 1. decembrom 2016. godine
Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
SOCIJALNO OSIGURANJE
Utvrđivanje doprinosa za samostalne umetnike i podnošenje prijave (rok za predaju najkasnije do 15. februara 2017. godine)
RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
Mogućnost angažovanja fizičkog lica na poslovima vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja na osnovu ugovora van radnog odnosa
Obaveza predstavništva stranog pravnog lica u vezi sa vođenjem poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja
Obračun rezervisanja za otpremnine po osnovu odlaska u penziju kod obveznika primene MSFI za MSP
Obračun rezervisanja za jubilarne nagrade kod obveznika primene MSFI za MSP
FINANSIJSKO POSLOVANJE - AKTUELNE TEME
Izmenjen je Carinski zakon
Od 1.1.2017. godine do 31.12.2018. godine plaća se taksa za Radio televiziju Srbije i Radio televiziju Vojvodine
Izmene Zakona o tržištu kapitala
Izmenjena Uredba o strateškom partnerstvu
Smanjenje carinske dažbine za određenu robu važi do 31. decembra 2017. godine
Visina naknade stvarnih troškova privremenog zastupnika kapitala
Zastarelost potraživanja i obaveza
Podsetnik vezan za početak odnosno prestanak važenja pojedinih zakona i podzakonskih propisa
PITANJA I ODGOVORI
Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
SLUŽBENA MIŠLJENJA
Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porezi na imovinu
Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
i kalendari obaveza
 
Glavni urednik:
Ljubinka Kovačević
Zamenik glavnog urednika:
dr Zoran Petrović - Računovodstvo i revizija
Odgovorni i kreativni urednik:

Zoran Kovačević

Urednici:

Jovana Dedić - PDV, Porez na dobit i Poreski sistem
Snežana Radović - Porezi na imovinu, ZPPPA i Poreski sistem
mr Slavica Kulić - Obračun zarada i naknada
Aleksandra Jelača - Radno zakonodavstvo
Rada Lalić - Spoljno-trgovinsko i devizno poslovanje
Saradnik IPC-a za poreski sistem - Ljiljana Simić