REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Revizor
Beograd, 25. januar 2018. Broj: 4/2018

 

 

SADRŽAJ:

 

UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI I SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA ZA 2017. godinu
UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI I POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2017. GODINU - SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE -
I UVOD
1. Obaveze obveznika poreza na dobit pravnih lica
2. Obveznici poreza na dobit pravnih lica
3. Poreski period i podnošenje obrazaca i dokumentacije
3.1. Podnošenje obrazaca i dokumentacije
II SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA na Obrascu PB 1
1. Usklađivanje rashoda radi utvrđivanja oporezive dobiti
2. Iskazivanje podataka u Obrascu PB 1 - utvrđivanje poreske osnovice -
A. Dobit i gubitak pre oporezivanja
B. Kapitalni dobici i gubici
III PORESKO KONSOLIDOVANJE
1. Način sprečavanja dvostrukog oslobođenja ili dvostrukog oporezivanja pojedinih pozicija u konsolidovanom poreskom bilansu
IV UTVRĐIVANJE KONAČNE OBAVEZE POREZA NA DOBIT ZA 2017. GODINU I AKONTACIJE ZA 2018. GODINU
1. Iskazivanje podataka u Obrascu PDP
1.1. Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva u skladu sa čl. 48. i 48a ZPDPL
1.2. Ulaganja u skladu sa članom 50a ZPDPL
2. Utvrđivanje akontacije poreza za 2018. godinu
2.1. Izmena mesečne akontacije tokom 2018. godine
2.2. Poresko konsolidovanje
2.3. Podaci vezani za stečaj, likvidaciju ili statusne promene
3. Plaćanje poreza na dobit utvrđenog u PDP
3.1. Konačna poreska obaveza za 2017. godinu
3.2. Plaćanje akontacija poreza na dobit za 2018. godinu
PORESKI BILANS I PORESKA PRIJAVA STALNE POSLOVNE JEDINICE NEREZIDENTNOG OBVEZNIKA - SASTAVLJANJE PB 1, PBPJ i PDP -
1. Poreski bilans - PB 1 stalne poslovne jedinice - ogranka
Sastavljanje poreskog bilansa - Obrazac PB 1
2. Poreski bilans poslovne jedinice - sastavljanje Obrasca PBPJ -
Sastavljanje poreskog bilansa - Obrasca PBPJ
3. Sastavljanje i podnošenje poreske prijave - Obrasca PDP
NEDOBITNE ORGANIZACIJE - SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA (PBN 1) I PORESKE PRIJAVE (PDP) ZA 2017. GODINU -
1. Nedobitne organizacije koje ostvaruju poresko oslobođenje
1.1. Prihodi nedobitnih organizacija koji (ne)podležu oporezivanju
2. Iskazivanje podataka u poreskom bilansu - Obrascu PBN 1 -
2.1. Sastavljanje Obrasca PBN 1 kod obveznika koji primenjuju Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za druga pravna lica
2.2. Sastavljanje Obrasca PBN 1 kod obveznika koji primenjuju Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike
3. Utvrđivanje poreske obaveze - sastavljanje poreske prijave PDP -
UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI I KONAČNE PORESKE OBAVEZE NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI ZA 2017. GODINU I AKONTACIJE ZA 2018. GODINU - SASTAVLJANJE PB 2 i PPDG-1S -
1. Obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti i predmet oporezivanja
2. Poreska osnovica - usklađivanje prihoda i rashoda
2.1. Usklađivanje prihoda i rashoda
2.1.1. Amortizacija stalnih sredstava koja se priznaje kao rashod
2.1.2. Rashodi reklame, propagande i reprezentacije koji se priznaju
2.1.3. Ispravka vrednosti pojedinačnih potraživanja i otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja
3. Poreski period za koji se utvrđuje oporeziva dobit
4. Rok za podnošenje PB 2 i PPDG-1S i plaćanje poreske obaveze
I UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI ZA 2017. godinu - SASTAVLJANJE PB 2 -
A. Dobitak i gubitak pre oporezivanja
B. Kapitalni dobici i gubici
V. Poreska osnovica
II UTVRĐIVANJE KONAČNE PORESKE OBAVEZE ZA 2017. GODINU I AKONTACIJE ZA POREZ, ODNOSNO ZA POREZ I DOPRINOSE ZA 2018. GODINU U PPDG-1S
1. Obrasci koji se podnose kao prilozi uz poresku prijavu PPDG-1S
2. Sadržaj poreske prijave PPDG-1S
3. Način popunjavanja poreske prijave PPDG-1S
4. Poziv na broj odobrenja za uplatu poreza i doprinosa za socijalno osiguranje

 

PRIREDILE:
JOVANA DEDIĆ
mr SLAVICA KULIĆ
Redakcija časopisa REVIZOR:
Odgovorni urednik: ZORAN KOVAČEVIĆ
Zamenik odgovornog urednika: dr ZORAN PETROVIĆ
Urednici:
JOVANA DEDIĆ - PDV, Porez na dobit i poreski sistem
SNEŽANA RADOVIĆ - Porezi na imovinu, PDV i poreski sistem
dr ZORAN PETROVIĆ - Računovodstvi, MSFI i revizija
LJUBINKA KOVAČEVIĆ - Finansijsko poslovanje
mr SLAVICA KULIĆ - Porez na dohodak građana
ALEKSANDRA JELAČA - Radni odnosi i pravno poslovanje
SNEŽANA MATEJIĆ - Poreski postupak i ZPPPA
RADA LALIĆ - Spoljno-trgovinsko i devizno poslovanje
SANJA FILIPOVIĆ - Zarade, naknade i drugi prihodi
JELENA JOVANOVIĆ - Radni odnosi