REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Revizor
Beograd, 3. februar 2017. Broj: 5/2017
SADRŽAJ:
UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI I SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA ZA 2016. GODINU
UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI I POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2016. GODINU - SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE -
I UVOD
1. Obaveze obveznika poreza na dobit pravnih lica
2. Obveznici poreza na dobit pravnih lica
3. Poreski period i podnošenje obrazaca i dokumentacije
3.1. Podnošenje obrazaca i dokumentacije
II SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA na Obrascu PB 1
1. Usklađivanje rashoda radi utvrđivanja oporezive dobiti
2. Iskazivanje podataka u Obrascu PB 1 - utvrđivanje poreske osnovice -
A. Dobit i gubitak pre oporezivanja
I. Rezultat u Bilansu uspeha
II. Dobici i gubici od prodaje imovine iz člana 27. Zakona (iskazani u Bilansu uspeha)
III. Usklađivanje rashoda
IV. Usklađivanje prihoda
V. Rashodi i prihodi po osnovu transfernih cena (osim kamata na zajmove, odnosno kredite)
VI. Rashodi i prihodi po osnovu kamata na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica (sprečavanja "utanjene kapitalizacije")
VII. Korekcija rashoda i prihoda po osnovu transfernih cena, uključujući i kamate na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica
VIII. Korekcija rashoda po osnovu sprečavanja utanjene kapitalizacije
IX. Dobit
B. Kapitalni dobici i gubici
III PORESKO KONSOLIDOVANJE
1. Način sprečavanja dvostrukog oslobođenja ili dvostrukog oporezivanja pojedinih pozicija u konsolidovanom poreskom bilansu
IV UTVRĐIVANJE KONAČNE OBAVEZE POREZA NA DOBIT ZA 2016. GODINU I AKONTACIJE ZA 2017. GODINU
1. Iskazivanje podataka u Obrascu PDP
1.1. Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva u skladu sa čl. 48. i 48a ZPDPL
1.1.1. Ulaganja u osnovna sredstva u skladu sa članom 48. ZPDPL
1.1.2. Ulaganja u osnovna sredstva u skladu sa članom 48a ZPDPL
1.1.3. Gubitak prava na poreski kredit i obaveze obveznika
1.2. Ulaganja u skladu sa čl. 50a i 50b ZPDPL
2. Utvrđivanje akontacije poreza za 2017. godinu
2.1. Izmena mesečne akontacije tokom 2017. godine
2.2. Poresko konsolidovanje
2.3. Podaci vezani za stečaj, likvidaciju ili statusne promene
2.3.1. Obveznici kod kojih je postupak likvidacije, odnosno stečaja započet pre 26. decembra 2014. godine
2.3.2. Obveznici kod kojih je postupak likvidacije, odnosno stečaja započet od 26. decembra 2014. godine
3. Plaćanje poreza na dobit utvrđenog u PDP
3.1. Konačna poreska obaveza za 2016. godinu
3.2. Plaćanje akontacija poreza na dobit za 2017. godinu
PORESKI BILANS I PORESKA PRIJAVA STALNE POSLOVNE JEDINICE NEREZIDENTNOG OBVEZNIKA - SASTAVLJANJE PB 1, PBPJ i PDP -
1. Poreski bilans - PB 1 stalne poslovne jedinice - ogranka
Sastavljanje poreskog bilansa - Obrazac PB-1
2. Poreski bilans poslovne jedinice - sastavljanje Obrasca PBPJ -
Sastavljanje poreskog bilansa - Obrazac PBPJ
3. Sastavljanje i podnošenje poreske prijave - Obrasca PDP
NEDOBITNE ORGANIZACIJE - SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA (PBN 1) I PORESKE PRIJAVE (PDP) ZA 2016. GODINU -
1. Nedobitne organizacije koje ostvaruju poresko oslobođenje
1.1. Prihodi nedobitnih organizacija koji (ne)podležu oporezivanju
2. Iskazivanje podataka u poreskom bilansu - Obrascu PBN 1 -
3. Utvrđivanje poreske obaveze - sastavljanje poreske prijave PDP -
UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI I KONAČNE PORESKE OBAVEZE NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI ZA 2016. GODINU I AKONTACIJE ZA 2017. GODINU - SASTAVLJANJE PB 2 i PPDG-1S -
UVOD
1. Obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti i predmet oporezivanja
2. Poreska osnovica - usklađivanje prihoda i rashoda
2.1. Usklađivanje prihoda i rashoda
2.1.1. Amortizacija stalnih sredstava koja se priznaje kao rashod
2.1.2. Rashodi reklame, propagande i reprezentacije koji se priznaju
2.1.3. Ispravka vrednosti pojedinačnih potraživanja i otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja
3. Poreski period za koji se utvrđuje oporeziva dobit
4. Rok za podnošenje PB 2 i PPDG-1S i plaćanje poreske obaveze
I UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI ZA 2016. godinu - SASTAVLJANJE PB 2 -
A. Dobitak i gubitak pre oporezivanja
I Rezultat u Bilansu uspeha
II Dobici i gubici od prodaje imovine iz člana 27. ZPDPL
III Usklađivanje rashoda
IV Usklađivanje prihoda
V Rashodi i prihodi po osnovu transfernih cena (osim kamata na zajmove, odnosno kredite)
VI Rashodi i prihodi po osnovu kamata na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica
VII Korekcija rashoda i prihoda po osnovu transfernih cena, uključujući i kamate na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica
VIII Oporeziva dobit
B. Kapitalni dobici i gubici
V. Poreska osnovica
II. UTVRĐIVANJE KONAČNE PORESKE OBAVEZE ZA 2016. GODINU I AKONTACIJE ZA POREZ, ODNOSNO ZA POREZ I DOPRINOSE ZA 2017. GODINU U PPDG-1S
1. Obrasci koji se podnose kao prilozi uz poresku prijavu PPDG-1S
2. Sadržaj poreske prijave PPDG-1S
3. Način popunjavanja poreske prijave PPDG-1S
 
Pripremile:
Jovana Dedić
mr Slavica Kulić
Odgovorni urednik:
Zoran Kovačević
Zamenik odgovornog urednika:
dr Zoran Petrović
Urednici:

Jovana Dedić - PDV, Porez na dobit i Poreski sistem
Snežana Radović - Porez na imovinu, ZPPPA i Poreski sistem
dr Zoran Petrović - Računovodstvo, MSFI i revizija
Ljubinka Kovačević - Finansijsko poslovanje
mr Slavica Kulić - Obračun zarada i naknada
Aleksandra Jelača - Radno zakonodavstvo
Rada Lalić - Spoljno-trgovinsko i devizno poslovanje
Saradnik IPC-a za poreski sistem - Ljiljana Simić