REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Revizor
Beograd, 25. februar 2017. Broj: 6/2017
SADRŽAJ:
PORESKI SAVETNIK
Akcize
Usklađeni dinarski iznosi akciza od 1. februara 2017. godine
Usklađeni su iznosi naknade u skladu sa Zakonom o duvanu
Izmenjena je Uredba o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića
Sastavljanje konačnog obračuna akciza za period 1.1. - 31.12.2016. godine
Porez na dodatu vrednost
Usklađeni su dinarski iznosi za refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe
Porez na dohodak građana
Utvrđivanje i plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2016. godinu - Rok za podnošenje poreske prijave - do 15. maja 2017. godine -
Porezi na imovinu
Utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu samooporezivanjem
RADNI ODNOSI, ZARADE I NAKNADE
Fiskalni tretman davanja zaposlenima i drugim licima povodom 8. marta - Dana žena
Neto vrednost najniže / najviše osnovice doprinosa koje utiču na obračun zarade zaposlenih i lične zarade preduzetnika - od 1. februara 2017. godine
Odobravanje zajma zaposlenima
SOCIJALNO OSIGURANJE
Povraćaj više plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2016. godini i prestanak plaćanja doprinosa na ugovorene naknade u 2017. godini
RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
Revalorizacija otplatnih rata i ostatka duga za prodate stanove u društvenoj svojini na dan 31. decembra 2016. godine
Pitanja u vezi sastavljanja i dostavljanja izveštaja za 2016. godinu
Informacija za javna preduzeća, fondove i direkcije koje više ne spadaju u indirektne korisnike budžetskih sredstava
JAVNA PREDUZEĆA
Obaveza javnih preduzeća da donesu srednjoročni i dugoročni plan poslovne strategije i razvoja do 4. marta 2017. godine
FINANSIJSKO POSLOVANJE - AKTUELNE TEME
Komentar izmena i dopuna Zakona o preuzimanju akcionarskih društava
Donet je Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti
Carinske povlastice (Oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina)
Uslovi i način privlačenja direktnih investicija u skladu sa odredbama Zakona o ulaganjima
Obaveza plaćanja posebne naknade krajnjih kupaca električne energije u 2017. godini
Davanje koncesije u fazama
Dopunjena Odluka o rešavanju viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015, 2016. i 2017. godinu
PITANJA I ODGOVORI
Obračun kamate kada je osnov za povraćaj poreza poništeno ili izmenjeno poresko rešenje ili drugi akt o zaduženju
SLUŽBENA MIŠLJENJA
Poreski postupak i poreska administracija
Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porez na dohodak građana
Porezi na imovinu
Računovodstvo i revizija
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
i kalendar obaveza
 
Odgovorni urednik:
Zoran Kovačević
Zamenik odgovornog urednika:
dr Zoran Petrović
Urednici:

Jovana Dedić - PDV, Porez na dobit i Poreski sistem
Snežana Radović - Porez na imovinu, ZPPPA i Poreski sistem
dr Zoran Petrović - Računovodstvo, MSFI i revizija
Ljubinka Kovačević - Finansijsko poslovanje
mr Slavica Kulić - Obračun zarada i naknada
Aleksandra Jelača - Radno zakonodavstvo
Rada Lalić - Spoljno-trgovinsko i devizno poslovanje
Saradnik IPC-a za poreski sistem - Ljiljana Simić