REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Revizor
Beograd, 12. mart 2018. Broj: 7/2018

 

 

SADRŽAJ:

 

AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
UVODNIK (Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor)
NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
1. Objavljeni su podaci o kretanju potrošačkih cena u februaru 2018. godine
2. Objavljen je Pravilnik o vrstama usluga po osnovu kojih nerezidentno pravno lice ostvaruje prihod koji se oporezuje porezom po odbitku - primena od 1. aprila 2018. godine
3. Propisane su kamatne stope za koje se smatra da su u skladu sa principom “van dohvata ruke“ za 2018. godinu
4. Novi usklađeni dinarski iznosi akciza i naknada za duvan
5. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe
6. Korisničko uputstvo za elektronsko podnošenјe Obrasca PPI-4
NOVINE U PLATNOM PROMETU SA KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA (Obaveza registrovanja faktura u CRF)
Izvršene su izmene i dopune Pravilnika o načinu i postupku vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
Odgovori na pitanja u vezi registrovanja faktura u Centralni registar faktura
PORESKI SISTEM
Akcize
Usklađeni dinarski iznosi akciza od 17. marta 2018. godine
Usklađeni iznosi naknade u skladu sa Zakonom o duvanu
Izmenjen je Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe
Način plaćanja obaveza po osnovu akciza
Porez na dodatu vrednost
Opšte smernice u vezi sa iskazivanjem podataka u Obrascu POPDV u skladu sa Korisničkim uputstvom Poreske uprave
Porez na dobit pravnih lica
Donet je Pravilnik o vrstama usluga po osnovu kojih nerezidentno pravno lice ostvaruje prihod koji se oporezuje porezom po odbitku
Donet je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom “van dohvata ruke” za 2018. godinu
Porezi na imovinu
Podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na Obrascu PPI-1, sa prilozima i podprilozima - sa primerima popunjenih obrazaca
Fiskalne kase
Lica i delatnosti koje su izuzete od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase
RADNI ODNOSI, ZARADE I DRUGA PRIMANJA
Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
Godišnji izveštaj o poslovanju
Zamena redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017. godinu i prateće dokumentacije
FINANSIJSKO POSLOVANJE - Ostale aktuelne teme
Da li je pravni posao kompenzacije ništav, ako su računi učesnika u blokadi - pravna shvatanja Vrhovnog kasacionog suda i Privrednog apelacionog suda -
Korišćenje platnih kartica i plaćanje platnim karticama u zemlji i inostranstvu
Postupak carinskog skladištenja i vođenje evidencije
Donete smernice za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i obaveza usklađivanja akata do 25. marta 2018. godine
Obaveze stambene zajednice prilikom registracije
ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE I SLUŽBENA MIŠLJENJA
Službena mišljenja
Republičke administrativne takse
Akcize
Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porez na dohodak građana
Porezi na imovinu
Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
Računovodstvo i revizija
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDAR OBAVEZA

 

Redakcija časopisa REVIZOR:
Odgovorni urednik: ZORAN KOVAČEVIĆ
Zamenik odgovornog urednika: dr ZORAN PETROVIĆ
Urednici:
JOVANA DEDIĆ - PDV, Porez na dobit i poreski sistem
SNEŽANA RADOVIĆ - Porezi na imovinu, PDV i poreski sistem
dr ZORAN PETROVIĆ - Računovodstvi, MSFI i revizija
LJUBINKA KOVAČEVIĆ - Finansijsko poslovanje
mr SLAVICA KULIĆ - Porez na dohodak građana
ALEKSANDRA JELAČA - Radni odnosi i pravno poslovanje
SNEŽANA MATEJIĆ - Poreski postupak i ZPPPA
RADA LALIĆ - Spoljno-trgovinsko i devizno poslovanje
SANJA FILIPOVIĆ - Zarade, naknade i drugi prihodi
JELENA JOVANOVIĆ - Radni odnosi