REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Revizor
Beograd, 27. mart 2017. Broj: 8/2017
SADRŽAJ:
PORESKI SAVETNIK
Porez na dobit pravnih lica
Izmena mesečne akontacije poreza na dobit tokom 2017. godine
Porez na dohodak građana
Poreski tretman primanja po osnovu naknade za rad u organima za sprovođenje izbora
Porezi na imovinu
Porez na imovinu u statici kroz mišljenja Ministarstva finansija
RADNI ODNOSI, ZARADE I NAKNADE
Utvrđivanje i unošenje u matičnu evidenciju staža osiguranja, zarada, naknada zarade, odnosno osnovica osiguranja i visine uplaćenog doprinosa za 2016. godinu
Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
Suština i popunjavanje izveštaja o ostalom rezultatu
JAVNE NABAVKE
Prednost u postupcima javnih nabavki u kojima učestvuju potpisnice CEFTE
FINANSIJSKO POSLOVANJE - AKTUELNE TEME
Obaveza izveštavanja rezidenta u poslovanju sa inostranstvom (u skladu sa članom 37. Zakona o deviznom poslovanju)
Izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom (saglasno članu 24. Zakona o deviznom poslovanju)
Obaveza izveštavanja o poslovima s hartijama od vrednosti (u skladu sa odredbama člana 13. Zakona o deviznom poslovanju)
Četvrta izmena i dopuna Odluke o plaćanju, naplaćivanju, uplatama i isplatama u efektivnom stranom novcu
Službeni registar informacija vezan za Zakon o tržištu kapitala
PITANJA I ODGOVORI
Pitanja i odgovori
Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje
SLUŽBENA MIŠLJENJA
Službena mišljenja
Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porez na dohodak građana
Porezi na imovinu
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
I KALENDAR OBAVEZA
 
Odgovorni urednik:
Zoran Kovačević
Zamenik odgovornog urednika:
dr Zoran Petrović
Urednici:

Jovana Dedić - PDV, Porez na dobit i Poreski sistem
Snežana Radović - Porez na imovinu, ZPPPA i Poreski sistem
dr Zoran Petrović - Računovodstvo, MSFI i revizija
Ljubinka Kovačević - Finansijsko poslovanje
mr Slavica Kulić - Obračun zarada i naknada
Aleksandra Jelača - Radno zakonodavstvo
Rada Lalić - Spoljno-trgovinsko i devizno poslovanje
Saradnik IPC-a za poreski sistem - Ljiljana Simić