REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Revizor
Beograd, 27. mart 2018. Broj: 8/2018

 

 

SADRŽAJ:

 

AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
UVODNIK (Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor)
NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
1. Objavljeni su nacrti Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV i ZPPPA
2. Izmene Zakona o računovodstvu i Zakona o reviziji
3. Izmenjen je Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku
4. Izmenjen je Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika
5. Od 1. aprila 2018. godine ne podnosi se poreska prijava PDPO/S u slučaju kada se primenom odredaba UIDO porez na dobit po odbitku ne plaća u Republici Srbiji
6. Izmenjen je Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave
7. Novi pravilnik kojim se bliže uređuju sadržina obaveštenja, računa i evidencija kod prometa investicionog zlata
8. Produženo je važenje PKU za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije
9. Podaci o prosečnoj zaradi za januar 2018. godine
10. Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom - 34.609,00 dinara za mart 2018. godine
11. Referentna kamatna stopa smanjena na 3,25 odsto
NOVINE U PLATNOM PROMETU SA KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA (Obaveza registrovanja faktura u CRF)
Uprava za trezor dala je obaveštenje korisnicima javnih sredstava o spornim pitanjima u vezi registrovanja faktura
Šifre plaćanja za izmirenje novčanih obaveza po osnovu faktura registrovanih u CRF
Odgovori na pitanja u vezi registrovanja faktura u Centralni registar faktura koje je dala Uprava za trezor
Odgovori na pitanja sa IPC savetovanja sa temom Novine u platnom prometu sa javnim sektorom (Obaveza registrovanja faktura u CRF)
PORESKI SISTEM
Akcize
Izmenjen je Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave
Porez na dodatu vrednost
Iskazivanje podataka o prometu dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza u Obrascu POPDV
Komentar Pravilnika o načinu i postupku dostavljanja obaveštenja o opredeljenju za obračunavanje PDV za promet investi­cionog zlata, sadržini računa za promet investicionog zlata i sadržini evidencije o tom prometu
Porez na dobit pravnih lica
Izmenjen je Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica
Oporezivanje prihoda od usluga koje ostvari nerezidentno pravno lice porezom na dobit po odbitku
Porez na dohodak građana
Izmene i dopune Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku (PPP-PD)
Izmene i dopune Pravilnika o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika
Porezi na imovinu
Podnošenje poreske prijave poreza na prenos aposlutnih prava na Obrascu PPI-4 elektronskim putem
RADNI ODNOSI, ZARADE I DRUGA PRIMANJA
Pravo na naknadu zarade odnosno uvećanu zaradu zaposlenih koji (ne) rade u dane Vaskršnjeg/Uskršnjeg praznika i Praznika rada
Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
Sastavljanje i dostavljanje konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za 2017. godinu
FINANSIJSKO POSLOVANJE - Ostale aktuelne teme
Privlačenje direktnih investicija
Prijava prenosa sredstava plaćanja preko državne granice primenjuje se od 1. aprila 2018. godine
Izvršavanje poslova vezanih za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma
ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE I SLUŽBENA MIŠLJENJA
Službena mišljenja
Porez na dodatu vrednost
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDAR OBAVEZA

 

Redakcija časopisa REVIZOR:
Odgovorni urednik: ZORAN KOVAČEVIĆ
Zamenik odgovornog urednika: dr ZORAN PETROVIĆ
Urednici:
JOVANA DEDIĆ - PDV, Porez na dobit i poreski sistem
SNEŽANA RADOVIĆ - Porezi na imovinu, PDV i poreski sistem
dr ZORAN PETROVIĆ - Računovodstvi, MSFI i revizija
LJUBINKA KOVAČEVIĆ - Finansijsko poslovanje
mr SLAVICA KULIĆ - Porez na dohodak građana
ALEKSANDRA JELAČA - Radni odnosi i pravno poslovanje
SNEŽANA MATEJIĆ - Poreski postupak i ZPPPA
RADA LALIĆ - Spoljno-trgovinsko i devizno poslovanje
SANJA FILIPOVIĆ - Zarade, naknade i drugi prihodi
JELENA JOVANOVIĆ - Radni odnosi