REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Revizor
Beograd, 25. april 2017. Broj: 10/2017

 

SADRŽAJ:

 

Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja
Propisi objavljeni u službenom glasniku između dva broja časopisa
VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
Aktuelne informacije
PORESKI SAVETNIK
Porez na dodatu vrednost
Mesto prometa usluga koje organizator sajma pruža izlagačima
Porezi na imovinu
Utvrđivanje poreske obaveze za imovinu koja je stečena tokom godine kod obveznika koji porez utvrđuju samooporezivanjem
RADNI ODNOSI, ZARADE I NAKNADE
Nove osnovice za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje - primena od 1. MAJA 2017. godine -
Osnovice doprinosa za lica uključena u sistem obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja - od 1. MAJA 2017. godine -
Osnovica doprinosa za zdravstveno osiguranje za lica uključena u obavezno zdravstveno osiguranje - od 1. MAJA 2017. godine -
Neto vrednosti najniže / najviše mesečne osnovice doprinosa koje utiču na obračun zarade zaposlenih i lične zarade preduzetnika - od 1. MAJA 2017. godine
Druga primanja zaposlenih - jubilarne nagrade
Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
Povećanje osnovnog kapitala akcionarskih društava
Raspoređivanje dobitka i učešće zaposlenih u dobitku
Pokriće gubitka
JAVNE NABAVKE
Status, uloga i značaj ponuđača sa aspekta primene Zakona o javnim nabavkama
JAVNA PREDUZEĆA
Zaključen Aneks I Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije
FINANSIJSKO POSLOVANJE - AKTUELNE TEME
Utvrđena visina naknada za vode za 2017. godinu
Domaća i strana pravna lica i domaća i strana fizička lica imaju pravo učešća u prodaji udela i akcija u vlasništvu Akcionarskog fonda, Fonda za razvoj i RFPIO metodom javnog prikupljanja ponuda
Postupak izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licence, kao i vrsta i visina takse kod procenitelja vrednosti nepokretnosti
PITANJA I ODGOVORI
Pitanja i odgovori
Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
SLUŽBENA MIŠLJENJA
Službena mišljenja
Porez na dobit pravnih lica
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
I KALENDAR OBAVEZA
 
Odgovorni urednik:
Zoran Kovačević
Zamenik odgovornog urednika:
dr Zoran Petrović
Urednici:

Jovana Dedić - PDV, Porez na dobit i Poreski sistem
Snežana Radović - Porez na imovinu, ZPPPA i Poreski sistem
dr Zoran Petrović - Računovodstvo, MSFI i revizija
Ljubinka Kovačević - Finansijsko poslovanje
mr Slavica Kulić - Obračun zarada i naknada
Aleksandra Jelača - Radno zakonodavstvo
Rada Lalić - Spoljno-trgovinsko i devizno poslovanje
Saradnik IPC-a za poreski sistem - Ljiljana Simić