REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Revizor
Beograd, 20. april 2018. Broj: 10/2018

 

 

SADRŽAJ:

 

AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
UVODNIK (Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor)
NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
1. Objavljeni su zakoni o izmenama i dopunama poreskih i finansijskih zakona
2. Narodna banka Srbije donela je Odluku o izmeni Odluke o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu
3. Narodna banka Srbije donela je paket odluka u cilju sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma
4. Potpisan Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa San Marinom
5. Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Alžirom - održana prva runda pregovora
KOMENTARI IZMENA PORESKIH I FINANSIJSKIH ZAKONA
Poreski postupak i javni prihodi
Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
Akcize
Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
Porez na dodatu vrednost
Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
Računovodstvo i revizija
Komentar Zakona o dopunama Zakona o računovodstvu
Komentar Zakona o dopunama Zakona o reviziji
Finansijsko poslovanje
Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o faktoringu
PORESKI SISTEM
Poreski postupak i javni prihodi
Zaključak o ukidanju obavezne upotrebe pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava
Porez na dodatu vrednost
Iskazivanje podataka o oporezivom prometu dobara i usluga koji vrši obveznik PDV i obračunatom PDV u Obrascu POPDV
Porezi na imovinu
Podnošenje poreske prijave za porez na imovinu u toku godine zbog promena koje dovode do povećanja ili smanjenja poreske obaveze
Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
Oporezivanje naknada od usluga i ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 16 Zakupi (IFRS 16 Leases)
ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE I SLUŽBENA MIŠLJENJA
Službena mišljenja
Porez na dobit pravnih lica
Porezi na imovinu
Sudska praksa
Poreski postupak i poreska administracija

 

Redakcija časopisa REVIZOR:
Odgovorni urednik: ZORAN KOVAČEVIĆ
Zamenik odgovornog urednika: dr ZORAN PETROVIĆ
Urednici:
JOVANA DEDIĆ - PDV, Porez na dobit i Poreski sistem
SNEŽANA RADOVIĆ - Porezi na imovinu, PDV i Poreski sistem
dr ZORAN PETROVIĆ - Računovodstvi, MSFI i revizija
LJUBINKA KOVAČEVIĆ - Finansijsko poslovanje
mr SLAVICA KULIĆ - Porez na dohodak građana
ALEKSANDRA JELAČA - Radni odnosi i pravno poslovanje
SNEŽANA MATEJIĆ - Poreski postupak i ZPPPA
RADA LALIĆ - Spoljno-trgovinsko i devizno poslovanje
SANJA FILIPOVIĆ - Zarade, naknade i drugi prihodi
JELENA JOVANOVIĆ - Radni odnosi