REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Revizor
Beograd, 25. maj 2017. Broj: 12/2017

 

SADRŽAJ:

 

Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja
Propisi objavljeni u službenom glasniku između dva broja časopisa
VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
Aktuelne informacije
PORESKI SAVETNIK
Porez na dodatu vrednost
Mesto prometa usluga posredovanja
Porez na dohodak građana
Podnošenje izmenjene pojedinačne poreske prijave (PPP-PD)
Porezi na imovinu
Podnošenje poreske prijave za porez na imovinu u toku godine zbog promena koje dovode do smanjenja poreske obaveze
RADNI ODNOSI, ZARADE I NAKNADE
Isplata novčane naknade učenicima i studentima na praktičnoj nastavi
Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
Sastavljanje Napomena uz finansijske izveštaje za obveznike primene MSFI i obveznike primene MSFI ZA MSP
Zamena redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije
FINANSIJSKO POSLOVANJE - AKTUELNE TEME
Novi usklađeni iznosi naknada za ponovnu upotrebu određenih vrsta otpada, za upravljanje posebnim tokovima otpada i za zagađivanje životne sredine
Da li privredna društva i druga pravna lica treba da koriste pečat?
Do 30. juna 2017. godine, gradovi i opštine u Republici Srbiji treba da usvoje svoje planove za borbu protiv korupcije
Izmene Pravilnika o računima za uplatu javnih prihoda
SLUŽBENA MIŠLJENJA
Poreski postupak i poreska administracija
Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porezi na imovinu
Fiskalne kase
Računovodstvo i revizija
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
I KALENDAR OBAVEZA
 
Odgovorni urednik:
Zoran Kovačević
Zamenik odgovornog urednika:
dr Zoran Petrović
Urednici:

Jovana Dedić - PDV, Porez na dobit i Poreski sistem
Snežana Radović - Porez na imovinu, ZPPPA i Poreski sistem
dr Zoran Petrović - Računovodstvo, MSFI i revizija
Ljubinka Kovačević - Finansijsko poslovanje
mr Slavica Kulić - Porez na dohodak građana
Aleksandra Jelača - Radno zakonodavstvo
Rada Lalić - Spoljno-trgovinsko i devizno poslovanje
Saradnik IPC-a za poreski sistem - Ljiljana Simić