REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Revizor
Beograd, 25. maj 2018. Broj: 12/2018

 

 

SADRŽAJ:

 

AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
UVODNIK (Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor)
NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
1. Iznos učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom - 34.125,50 dinara (za maj 2018. godine)
2. Objavljeni su podaci o prosečnoj zaradi za mart 2018. godine
3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama
4. Predlog zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica
5. Predlog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu
6. Predlog zakona o finansijskom obezbeđenju
7. Na sajtu Poreske uprave dato je Korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje Obrasca PPI-3
8. Propisan je novi Obrazac PPDG-3R - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke
9. Nema obaveze pečatiranja podnesaka podnetih Poreskoj upravi od 30. aprila 2018. godine
PORESKI SISTEM
Poreski postupak i javni prihodi
Novine u postupku redovne naplate poreza
Od 28. aprila 2018. godine izmenjena je odgovornost lica za tuđe poreske obaveze (sekundarna poreska obaveza)
Porez na dodatu vrednost
Iskazivanje podataka o posebnim postupcima oporezivanja u Obrascu POPDV
Iskazivanje podataka o ukupnom prometu dobara i usluga i ukupno obračunatom PDV u Obrascu POPDV
Carinsko skladištenje robe
Porez na dohodak građana
Izmene i dopune Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju
Porezi na imovinu
Podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon na Obrascu PPI-3 elektronskim putem
RADNI ODNOSI, ZARADE I DRUGA PRIMANJA
Naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima
Naknade učenicima i studentima na praktičnoj nastavi
Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
Obračun rezervisanja sa osvrtom na rezervisanja troškova u garantnom roku
FINANSIJSKO POSLOVANJE - Ostale aktuelne teme
Izmenjeni su uslovi pod kojima rezidenti mogu držati devize na računu u inostranstvu
Vlada Republike Srbije donela je novu Uredbu o privlačenju direktnih investicija koja je stupila na snagu 19. maja 2018. godine
Uslovi za osnivanje slobodnih zona, unošenje dobara u slobodnu zonu i mogućnost oslobađanja od plaćanja carine i drugih uvoznih dažbina
ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
Službena mišljenja
Porez na dodatu vrednost
Porez na dohodak građana
Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
Sudska praksa
Poreski postupak i poreska administracija
Porez na dodatu vrednost
Porez na dohodak građana
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDAR OBAVEZA

 

Redakcija časopisa REVIZOR:
Odgovorni urednik: ZORAN KOVAČEVIĆ
Zamenik odgovornog urednika: dr ZORAN PETROVIĆ
Urednici:
JOVANA DEDIĆ - PDV, Porez na dobit i Poreski sistem
SNEŽANA RADOVIĆ - Porezi na imovinu, PDV i Poreski sistem
dr ZORAN PETROVIĆ - Računovodstvi, MSFI i revizija
LJUBINKA KOVAČEVIĆ - Finansijsko poslovanje
mr SLAVICA KULIĆ - Porez na dohodak građana
ALEKSANDRA JELAČA - Radni odnosi i pravno poslovanje
RADA LALIĆ - Spoljno-trgovinsko i devizno poslovanje
SANJA FILIPOVIĆ - Zarade, naknade i drugi prihodi
JELENA JOVANOVIĆ - Radni odnosi