REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Revizor
Beograd, 12. jun 2017. Broj: 13/2017

 

SADRŽAJ:

 

PREGLED AKTUELNOSTI i novina u propisima između dva broja
NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa
VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
Aktuelne informacije
PORESKI SISTEM
Poreski postupak i poreska administracija
Poreske kontrole i najčešći poreski prekršaji
Porez na dodatu vrednost
Mesto prometa usluga prevoza dobara
Poreska oslobođenja kod PDV koja se vrše u skladu sa međunarodnim ugovorima o donaciji koji su zaključeni sa Republikom Srbijom
Zahtev za refakciju PDV do 30. juna 2017. godine mogu podneti strani obveznici i humanitarne organizacije
Porezi na imovinu
Oporezivanje prometa porezom na prenos apsolutnih prava
Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
Potpisan Multilateralni ugovor za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore
RADNI ODNOSI, ZARADE I NAKNADE
Naknada zarade za vreme privremene sprečenosti za rad zbog održavanja trudnoće
SOCIJALNO OSIGURANJE
Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednih društava
RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
IFRIC 22 Razmatranje transakcija i avansa u stranim valutama
Međunarodni standard revizije 701
Raspravljanje o ključnim pitanjima revizije u izveštaju nezavisnog revizora
JAVNA PREDUZEĆA
Primena Zakona o javnim preduzećima kod izrade planskih dokumenata
FINANSIJSKO POSLOVANJE - Ostale aktuelne teme
Utvrđivanje carinske vrednosti i obaveze carinskog organa
Obavezno osiguranje depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica
UPRAVNI POSTUPAK
Novine u opštem upravnom postupku
SLUŽBENA MIŠLJENJA
Porez na dohodak građana
Porezi na imovinu
Računovodstvo i revizija
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
I KALENDAR OBAVEZA
 
Odgovorni urednik:
Zoran Kovačević
Zamenik odgovornog urednika:
dr Zoran Petrović
Urednici:

Jovana Dedić - PDV, Porez na dobit i Poreski sistem
Snežana Radović - Porezi na imovinu, PDV i Poreski sistem
dr Zoran Petrović - Računovodstvo, MSFI i revizija
Ljubinka Kovačević - Finansijsko poslovanje
mr Slavica Kulić - Porez na dohodak građana
Aleksandra Jelača - Radno zakonodavstvo
Snežana Matejić - Poreski postupak i ZPPPA
Rada Lalić - Spoljno-trgovinsko i devizno poslovanje
Ljiljana Simić - Saradnik IPC-a za poreski sistem