REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Revizor
Beograd, 26. jun 2017. Broj: 14/2017

 

SADRŽAJ:

 

PREGLED AKTUELNOSTI i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor
NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
Aktuelne informacije
PORESKI SISTEM
Poreski postupak i poreska administracija
Od 1. jula 2017. godine nadležnost za vođenje drugostepenog poreskog postupka prelazi sa Poreske uprave na Ministarstvo finansija
Akcize
Novi iznosi akciza na cigarete od 1. jula 2017. godine
Porez na dodatu vrednost
Primena PDV na prefakturisavanje troškova
Poreska oslobođenja kod PDV koja se vrše u skladu sa međunarodnim ugovorima koji nisu ugovori o donaciji, niti ugovori o zajmu, odnosno kreditu (Član 24. stav 1. tačka 16v) Zakona o PDV)
Porezi na imovinu
Oporezivanje prenosa prava svojine na nepokretnosti porezom na prenos apsolutnih prava
RADNI ODNOSI, ZARADE I NAKNADE
Obračun i isplata naknade zarade zaposlenima iz sredstava poslodavca
Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
Međunarodna federacija računovođa - IFAC
Knjiženje u Klasi 9 bez korišćenja računa mesta troškova
JAVNA PREDUZEĆA
Kvartalno izveštavanje o realizaciji Programa poslovanja javnih preduzeća za period januar - jun 2017. godine - rok 30. jul 2017. godine -
FINANSIJSKO POSLOVANJE - Ostale aktuelne teme
Odredbe čl. 3, 6, 7. i 34. Zakona o izmenama Carinskog zakona ("Službeni glasnik RS", broj 108/2016) počinju da se primenjuju od 1. jula 2017. godine
Procena rizika od pranja novca
Procena vrednosti nepokretnosti koje su predmet hipoteke i kredit obezbeđen hipotekom
Fizički prenos sredstava plaćanja preko državne granice
Utvrđeni su novi rokovi za izradu plana integriteta u skladu sa Odlukom Agencije za borbu protiv korupcije
ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE I SLUŽBENA MIŠLJENJA
Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Računovodstvo i revizija
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
I KALENDAR OBAVEZA
 
Odgovorni urednik:
Zoran Kovačević
Zamenik odgovornog urednika:
dr Zoran Petrović
Urednici:

Jovana Dedić - PDV, Porez na dobit i Poreski sistem
Snežana Radović - Porezi na imovinu, PDV i Poreski sistem
dr Zoran Petrović - Računovodstvo, MSFI i revizija
Ljubinka Kovačević - Finansijsko poslovanje
mr Slavica Kulić - Porez na dohodak građana
Aleksandra Jelača - Radno zakonodavstvo
Snežana Matejić - Poreski postupak i ZPPPA
Rada Lalić - Spoljno-trgovinsko i devizno poslovanje
Ljiljana Simić - Saradnik IPC-a za poreski sistem