REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Revizor
Beograd, 12. jul 2017. Broj: 15/2017

 

SADRŽAJ:

 

PREGLED AKTUELNOSTI i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor
NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
Aktuelne informacije
Novi Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV je još uvek u radnoj verziji
Zahtevi za refundaciju PDV za kupljenu hranu i opremu za bebe mogu se podnositi do 17. jula 2017. godine
Novi iznosi republičkih administrativnih taksi od 1. jula 2017. godine
Referentna kamatna stopa zadržana je na nivou od 4% do 10. avgusta 2017. godine
Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za period od 1.7. do 31.7.2017. godine iznosi 324.300,00 dinara
Smanjeno učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu (BDP) na 67,1%
PORESKI SISTEM
Poreski postupak i poreska administracija
Organizaciona struktura i nadležnost Sektora za drugostepeni poreski i carinski postupak Ministarstva finansija
Opomena za plaćanje poreskog duga
Akcize
Dostavljanje drugog tromesečnog obračuna akciza i podataka o akciznim proizvodima
Porez na dodatu vrednost
Refundiranje troškova koji ne utiču na izmenu poreske osnovice u PDV
RADNI ODNOSI, ZARADE I NAKNADE
Nagrade, novčane pomoći i druga davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca
Naknada zarade za vreme vojne vežbe ili odazivanja na poziv državnog organa
Prikaz maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u javnom sektoru za 2017. godinu
SOCIJALNO OSIGURANJE
Primena najniže mesečne osnovice doprinosa
Obaveza plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica koja obavljaju ugovorene poslove po osnovu kojih ostvaruju naknadu i podnošenje prijave na osiguranje
RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
Ispravljanje računovodstvenih grešaka
FINANSIJSKO POSLOVANJE - Ostale aktuelne teme
Plaćanje, naplaćivanje i prenos u devizama u Republici Srbiji
Osnivanje, poslovanje i obaveze predstavništva stranog privrednog društva
Izmene i dopune Zakona o ministarstvima
ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE I SLUŽBENA MIŠLJENJA
Službena mišljenja
Poreski postupak i poreska administracija
Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porez na dohodak građana
Porezi na imovinu
Računovodstvo i revizija
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
I KALENDARI OBAVEZA
 
Odgovorni urednik:
Zoran Kovačević
Zamenik odgovornog urednika:
dr Zoran Petrović
Urednici:

Jovana Dedić - PDV, Porez na dobit i Poreski sistem
Snežana Radović - Porezi na imovinu, PDV i Poreski sistem
dr Zoran Petrović - Računovodstvo, MSFI i revizija
Ljubinka Kovačević - Finansijsko poslovanje
mr Slavica Kulić - Porez na dohodak građana
Aleksandra Jelača - Radno zakonodavstvo
Snežana Matejić - Poreski postupak i ZPPPA
Rada Lalić - Spoljno-trgovinsko i devizno poslovanje
Ljiljana Simić - Saradnik IPC-a za poreski sistem