REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Revizor
Beograd, 25. jul 2017. Broj: 16/2017

 

SADRŽAJ:

 

AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
UVODNIK (Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor)
NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
1. Objavljeni su podaci o prosečnoj zaradi za jun 2017. godine
2. Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za period od 1.8.2017. do 31.10.2017. godine iznosi 23.446 dinara
3. Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za period od 1.8. do 31.8.2017. godine iznosi 339.285 dinara
4. Izvršavanje obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom - na osnovu podataka o prosečnoj zaradi u junu 2017. godine
5. Realizacija pregovora o poglavljima 23 i 24
PORESKI SISTEM
Poreski postupak i poreska administracija
Zahtev za ispravku greške nastale pri evidentiranju poreza i sporednih poreskih davanja
Prinudna naplata poreza iz novčanih sredstava
Porez na dohodak građana
Mogućnost i način izmene mesečne akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti tokom 2017. godine
Porezi na imovinu
Oporezivanje prenosa uz naknadu prava intelektualne svojine porezom na prenos apsolutnih prava
RADNI ODNOSI, ZARADE I NAKNADE
Nove osnovice za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje - primena od 1. AVGUSTA 2017. godine -
Osnovice doprinosa za lica uključena u sistem obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja - od 1. AVGUSTA 2017. godine -
Osnovica doprinosa za zdravstveno osiguranje za lica uključena u obavezno zdravstveno osiguranje - od 1. AVGUSTA 2017. godine -
Neto vrednosti najniže / najviše mesečne osnovice doprinosa koje utiču na obračun zarade zaposlenih i lične zarade preduzetnika - od 1. AVGUSTA 2017. godine
Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
SOCIJALNO OSIGURANJE
Dostavljanje rešenja za poljoprivrednike o utvrđenim obavezama po osnovu doprinosa za socijalno osiguranje za 2017. godinu
RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
Ugovaranje revizije redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2017. godinu
Revalorizacija otplatnih rata i ostatka duga za prodate stanove u društvenoj svojini na dan 30. juna 2017. godine
FINANSIJSKO POSLOVANJE - Ostale aktuelne teme
Osnivanje i poslovanje predstavništva u inostranstvu
Dopuna uslova i načina prodaje kapitala metodom javnog prikupljanja ponuda
Lakše i teže nepravilnosti u radu licenciranih procenitelja vrednosti nepokretnosti
ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE I SLUŽBENA MIŠLJENJA
Službena mišljenja
Poreski postupak i poreska administracija
Porez na dodatu vrednost
Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
Računovodstvo i revizija
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
I KALENDARI OBAVEZA
 
Odgovorni urednik:
Zoran Kovačević
Zamenik odgovornog urednika:
dr Zoran Petrović
Urednici:

Jovana Dedić - PDV, Porez na dobit i Poreski sistem
Snežana Radović - Porezi na imovinu, PDV i Poreski sistem
dr Zoran Petrović - Računovodstvo, MSFI i revizija
Ljubinka Kovačević - Finansijsko poslovanje
mr Slavica Kulić - Porez na dohodak građana
Aleksandra Jelača - Radno zakonodavstvo
Snežana Matejić - Poreski postupak i ZPPPA
Rada Lalić - Spoljno-trgovinsko i devizno poslovanje
Ljiljana Simić - Saradnik IPC-a za poreski sistem