REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Revizor
Beograd, 1. avgust 2017. Broj: 17-18/2017

 

SADRŽAJ:

 

DEO I OBRAČUN POREZA I DOPRINOSA NA ZARADE
I. Zakonski i drugi propisi o zaradama, porezima i doprinosima
II. Obračun poreza i doprinosa na zarade zaposlenih i popunjavanje Obrasca PPP-PD
III. Poreske olakšice i oslobođenje od plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zapošljavanje novih radnika do 30. juna 2014. godine
IV. Poreske olakšice i oslobođenje od plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za novozaposlena lica
V. Obračun poreza i doprinosa na zarade i naknade zarade kod specifičnih oblika rada i po drugim posebnim osnovima
VI. Naknada troškova i druga primanja zaposlenih
VII. Obračun naknade zarade za vreme privremene sprečenosti za rad zbog bolesti i povrede
VIII. Naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta
IX. Novčana naknada invalida rada II i III kategorije invalidnosti
X. Naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima
DEO II PRIHODI OD POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA I OD SAMOSTALNE DELATNOSTI
I. Prihodi od poljoprivrede i šumarstva
II. Prihodi od samostalne delatnosti
III. Utvrđivanje i plaćanje doprinosa za samostalne umetnike
IV. Utvrđivanje i plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike
V. Utvrđivanje i plaćanje doprinosa za osnivače privrednih društava
DEO III PRIHODI FIZIČKIH LICA PO OSNOVU AUTORSKE NAKNADE
I. Prihodi od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine
DEO IV PRIHODI PO OSNOVU KAPITALA I KAPITALNIH DOBITAKA
I. Prihodi od kapitala
II. Kapitalni dobici
DEO V PRIHODI OD NEPOKRETNOSTI
I. Prihodi od nepokretnosti
DEO VI OSTALI PRIHODI FIZIČKIH LICA (ZAKUP POKRETNIH STVARI, IGRE NA SREĆU, OSIGURANJE LICA, PRIHODI SPORTISTA I SPORTSKIH STRUČNJAKA)
I. Ostali prihodi fizičkih lica
DEO VII DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA (UGOVOR O DELU, DOPUNSKI RAD, UGOVOR O ZASTUPANJU I POSREDOVANJU I DR.)
I. Drugi prihodi fizičkih lica
DEO VIII PLAĆANJE POREZA I DOPRINOSA OD STRANE FIZIČKOG LICA KOJE JE OSTVARILO PRIHOD
I. Obračun i plaćanje poreza i doprinosa samooporezivanjem od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika i podnošenje poreske prijave (PP-OPO)
DEO IX POVRAĆAJ VIŠE PLAĆENOG DOPRINOSA I PRESTANAK PLAĆANJA DOPRINOSA NA UGOVORENE NAKNADE
I. Povraćaj više plaćenog doprinosa za socijalno osiguranje i prestanak plaćanja doprinosa na ugovorene naknade
DEO X PODACI O ZARADAMA, OSNOVICAMA, STOPAMA POREZA I DOPRINOSA
1. Pregled osnovica i stopa poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada zaposlenih
1a Pregled osnovica i stopa poreza i doprinosa na primanja fizičkih lica
2. Zarade
3. Doprinosi
4. Ostalo
DEO XI REGISTAR PROPISA
Registar propisa
 
Priredili:
mr Slavica Kulić, dr Zoran Petrović, Sanja Filipović, Dragoš Ristić
Redakcija časopisa REVIZOR:
Odgovorni urednik:
Zoran Kovačević
Zamenik odgovornog urednika:
dr Zoran Petrović