REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Revizor
Beograd, 31. avgust 2017. Broj: 19/2017

 

SADRŽAJ:

 

AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
UVODNIK (Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor)
NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
1. Izmenjena je Uredba o kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje preduzetnika
2. Izvršavanje obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom - na osnovu podataka o prosečnoj zaradi u julu 2017. godine
3. Objavljeni su podaci o prosečnoj zaradi za jul 2017. godine
4. Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za period od 1.9. do 30.9.2017. godine iznosi 331.255 dinara
5. Referentna kamatna stopa zadržana je na nivou od 4% do 7. septembra 2017. godine
6. Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova
7. Predlog zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju
8. Doneto je Rešenje o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje
9. Prošireno dejstvo PKU za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu
PORESKI SISTEM
Poreski postupak i poreska administracija
Pravo fizičkog, odnosno pravnog lica na povraćaj i preknjižavanje više ili pogrešno plaćenog poreza, odnosno sporednih poreskih davanja
Akcize
Iznosi prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine
Usklađeni iznosi naknade u skladu sa Zakonom o duvanu
Porez na dohodak građana
Izmenjeni su kriterijumi za paušalno oporezivanje preduzetnika
Porezi na imovinu
Oporezivanje prometa prava svojine na motornom vozilu, plovilu i vazduhoplovu porezom na prenos apsolutnih prava
RADNI ODNOSI, ZARADE I NAKNADE
Stipendije i krediti učenika i studenata
Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
Usluge koje preduzeće za reviziju može pružati klijentu kod koga vrši reviziju godišnjih finansijskih izveštaja
Međunarodni standard revizije - 505 Eksterne potvrde
FINANSIJSKO POSLOVANJE - Ostale aktuelne teme
Nacionalni standardi za procenu vrednosti
Obračun kamate u postupku usvojenog plana reorganizacije i konverzije potraživanja u kapital
Vlada Republike Srbije osnovala Kancelariju za informacione tehnologije
ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE I SLUŽBENA MIŠLJENJA
Službena mišljenja
Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porez na dohodak građana
Porezi na imovinu
Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
Računovodstvo i revizija
Bezbednost i zdravlje na radu
AKTUELNI POSLOVNI i STATISTIČKI PODACI
I KALENDARI OBAVEZA
 
Odgovorni urednik:
Zoran Kovačević
Zamenik odgovornog urednika:
dr Zoran Petrović
Urednici:

Jovana Dedić - PDV, Porez na dobit i Poreski sistem
Snežana Radović - Porezi na imovinu, PDV i Poreski sistem
dr Zoran Petrović - Računovodstvo, MSFI i revizija
Ljubinka Kovačević - Finansijsko poslovanje
mr Slavica Kulić - Porez na dohodak građana
Aleksandra Jelača - Radno zakonodavstvo
Snežana Matejić - Poreski postupak i ZPPPA
Rada Lalić - Spoljno-trgovinsko i devizno poslovanje
Ljiljana Simić - Saradnik IPC-a za poreski sistem