REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Revizor
Beograd, 25. novembar 2017. Broj: 25/2017

 

SADRŽAJ:

 

AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
UVODNIK (Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor)
NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
1. Odlaže se primena novog Pravilnika o evidenciji PDV i pregledu obračuna PDV do 1.7.2018. godine
2. Objavljeni su podaci o prosečnoj zaradi za oktobar 2017. godine
3. Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za period od 1.12. do 31.12.2017. godine iznosi 323.010,00 dinara
4. Izvršavanje obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom - 32.301,00 dinar za novembar 2017. godine
PORESKI SISTEM
Poreski postupak i poreska administracija
Poreski punomoćnik nerezidentnog pravnog lica
Akcize
Novi iznosi minimalnih akciza za duvanske prerađevine
Porez na dodatu vrednost
Pregled dobara i usluga koji se (ne) smatraju prometom dobara i usluga iz oblasti građevinarstva
Porez na dohodak građana
Lična zarada preduzetnika i obaveza obaveštenja poreskog organa o njenoj ne/isplati u 2018. godini
Porezi na imovinu
Nastanak i prestanak obaveze po osnovu poreza na imovinu u slučaju statusne promene privrednog društva
RADNI ODNOSI, ZARADE I DRUGA PRIMANJA
Izmenjeni su uslovi za obavljanje poslova lica za bezbednost i zdravlje na radu u pojedinim delatnostima
Naknada troškova zaposlenima za rad i boravak na terenu i naknada troškova za odvojeni život od porodice
Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
Pravni, poreski i računovodstveni aspekti transformisanja preduzetničke radnje u d.o.o
FINANSIJSKO POSLOVANJE - Ostale aktuelne teme
Osnivanje i poslovanje ogranka kao organizacionog dela privrednog društva
Propisana je nova obaveza za trgovce kod prodaje robe i usluga na odloženo plaćanje, sa primenom od 18. novembra 2017. godine
Vlada Republike Srbije omogućila je novu šansu štednje za domaća punoletna fizička lica
Turska lira na kursnoj listi od 1. decembra 2017. godine
ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE I SLUŽBENA MIŠLJENJA
Pitanja i odgovori
Porez na dodatu vrednost
Službena mišljenja
Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porez na dohodak građana
Porezi na imovinu
Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDAR OBAVEZA
 
Odgovorni urednik:
Zoran Kovačević
Zamenik odgovornog urednika:
dr Zoran Petrović
Urednici:

Jovana Dedić - PDV, Porez na dobit i Poreski sistem
Snežana Radović - Porezi na imovinu, PDV i Poreski sistem
dr Zoran Petrović - Računovodstvo, MSFI i revizija
Ljubinka Kovačević - Finansijsko poslovanje
mr Slavica Kulić - Porez na dohodak građana
Aleksandra Jelača - Radni odnosi i pravno poslovanje
Snežana Matejić - Poreski postupak i ZPPPA
Rada Lalić - Spoljno-trgovinsko i devizno poslovanje
Jelena Jovanović - Radni odnosi