REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Računovodstvo, MRS i Revizija
 • Poreski sistem i PDV
 • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
 • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
 • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
 • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
6 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor
8 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
10 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
  1. Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za novembar 2019. godine
  2. Prosečna zarada za septembar 2019. godine
  3. Inflacija (potrošačke cene) u oktobru 2019. godine iznosi 0,1%
  4. Izmenjen je Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
  5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima
  6. Predlog zakona o dopunama Zakona o javnim preduzećima
  7. Parafiran Nacrt ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Singapurom
13 PORESKI SISTEM
  Porez na dodatu vrednost
14 Izmenjen je Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
24 Oporezivanje prometa dobara i usluga u oblasti građevinarstva
  Porez na dobit pravnih lica
40 Predložene izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica
  Porez na dohodak građana
51 Lična zarada preduzetnika i obaveza obaveštenja poreskog organa o njenoj ne/isplati u 2020. godini
  Porezi na imovinu
57 Utvrđivanje poreske obaveze za porez na imovinu u statici u slučaju statusne promene privrednog društva
65 RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA i MSFI
  Revizija
66 Značaj interne revizije za korporativno upravljanje privrednim subjektom
71 Saopštavanje, od strane revizora, nedostataka u internim kontrolama licima ovlašćenim za upravljanje i rukovodstvu klijenta revizije
79 RADNI ODNOSI, ZARADE I DRUGI PRIHODI
  Zarade i drugi prihodi
80 Poreski tretman davanja poklona za Novogodišnje i Božićne praznike
91 ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI
93 Obaveze rukovaoca i obrađivača u obradi podataka o ličnosti
99 Modeli akata
115 JAVNA PREDUZEĆA
117 Predložene dopune Zakona o javnim preduzećima
119 FINANSIJSKO POSLOVANJE - ostale teme
  Spoljnotrgovinsko i carinsko poslovanje
120 Razlika između prebijanja i kompenzacije u spoljnotrgovinskom prometu roba i usluga
  Trgovina
124 Prodajni podsticaji i njihovo oglašavanje
  Turizam
128 Donet je novi Pravilnik o vrsti, visini i uslovima garancije putovanja, visini depozita u zavisnosti od kategorije licence, načinu aktiviranja, nameni sredstava, kao i o drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja
133 Donet je Pravilnik o uslovima i načinu rangiranja licence organizatora putovanja u različite kategorije, načinu promene kategorije licence, sadržini zahteva za izdavanje i obnavljanje licence, kao i o uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence
137 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
139 Porez na dobit pravnih lica
142 Porez na dohodak građana
144 Računovodstvo i revizija
147 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDAR OBAVEZA
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor

BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Budžetski sistem
 • Planiranje i finansiranje
 • Budžetsko računovodstvo
 • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
 • Trezor - platni promet

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
7 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa BUDŽET
9 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa BUDŽET
13 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
  1. Predložene izmene i dopune Zakona o javnom dugu
  2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti
  3. Predlog zakona o dopunama Zakona o javnim preduzećima
  4. Usvojen Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima
  5. Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za novembar 2019. godine
  6. Prosečna zarada za septembar 2019. godine
  7. Inflacija (potrošačke cene) u oktobru 2019. godine iznosi 0,1%
  8. Nova sistematizacija u PIO fondu
  9. Doneta je Direktiva o radu i načinu postupanja sa finansijskim sredstvima Evropske unije
15 PLANIRANJE I FINANSIRANJE
16 Izveštavanje o stanju imovine u javnoj svojini
25 BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
27 Evidentiranje javne svojine kod korisnika javnih sredstava
32 Način izvršenja plaćanja korisnika budžetskih sredstava i sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje
41 PORESKI SISTEM
  Porez na dodatu vrednost
42 Izmenjen je Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
52 Oporezivanje prometa dobara i usluga u oblasti građevinarstva
79 RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGI PRIHODI
  Radni odnosi
81 Novogodišnji pokloni za decu zaposlenih kod budžetskih korisnika
85 TREZOR - PLATNI PROMET
87 Šta raditi sa efektivnim stranim novcem u metalu posle povraćaja po putnom nalogu sa službenog putovanja
91 ZDRAVSTVO
93 Izmirenje novčanih obaveza u zdravstvenim ustanovama
97 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  Lokalna samouprava
98 Program podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2019. godini
  Socijalna zaštita
101 Novi standardi, ciljne grupe i svrha predah smeštaja
103 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
104 Porez na dobit pravnih lica
111 PRILOG: Delokrug poslovanja jedinica lokalnih samouprava
112 Oblici finansiranja lokalne samouprave
120 Emitovanje municipalnih obveznica od strane lokalne samouprave
130 Prava i dužnosti zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave
140 Isplata naknade odbornicima jedinice lokalne samouprave
144 Pitanja i odgovori
147 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet

PRAVNIK
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
 • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
 • Javne nabavke
 • Javna svojina
 • Procesna prava
 • Poreski sistem
 • Imovinsko pravni odnosi
 • Vodič kroz delatnosti
 • Službena mišljenja i sudska praksa
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

5 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Radni odnosi
7 Praznovanje Dana primirja u Prvom svetskom ratu - 11. novembar 2019. godine
10 Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova i odnos sa NOKS-om
16 Uvećanje osnovica u javnom sektoru
21 javne nabavke
22 Komunikacija u postupku javne nabavke
26 Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
30 Odgovori na pitanja iz prakse
33 BUDŽETSKI SISTEM
34 Rebalans budžeta za 2019. godinu
37 Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
43 PORESKI SISTEM
45 Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
53 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  Prosveta
55 Zdravstvena sposobnost zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
  Zdravstvo
59 Stručno usavršavanje zaposlenih u zdravstvenim ustanovama
  Privreda
65 Nastavak obavljanja delatnosti nakon gubitka svojstva preduzetnika
69 ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI
70 Bezbednost podataka o ličnosti i procena uticaja obrade na zaštitu podataka o ličnosti
73 Pitanja i odgovori
75 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
76 Nosioci javnih funkcija, državni službenici i nameštenici
  Sudska praksa
80 Radni odnosi
85 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
87 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
93 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
94 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
95 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
96 Aktuelnosti iz određenih oblasti
96 Radni odnosi
97 Socijalno osiguranje
98 Javne nabavke
98 Budžetski sistem
99 Poreski sistem
100 Lokalna samouprava
100 Prosveta
102 Računovodstvo i revizija
102 Prasvosuđe
103 Građevinarstvo, saobraćaj i infrastruktura
104 Rokovi poslovnih obaveza - novembar 2019. godine -
107 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik

DIREKTOR-menadžer
vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment

Časopis Direktor
Vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment namenjen je direktorima i rukovodiocima u ustanovama korisnicima budžetskih sredstava, javnim preduzećima i privrednim društvima
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Instrukcije za poslovanje
 • Ekonomsko - poslovno okruženje i druge aktuelnosti
 • Menadžment u praksi

Sadržaj:

5 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
7 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
13 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
14 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
15 INSTRUKCIJE ZA POSLOVANJE
  Radni odnosi
16 Praznovanje Dana primirja u Prvom svetskom ratu - 11. novembar 2019. godine
19 Uvećanje osnovica u javnom sektoru
  Javne nabavke
24 Komunikacija u postupku javne nabavke
  Budžetski sistem
28 Rebalans budžeta za 2019. godinu
  Prosveta
31 Zdravstvena sposobnost zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
  Privreda
35 Nastavak obavljanja delatnosti nakon gubitka svojstva preduzetnika
39 EKONOMSKO-PRIVREDNI PREGLED
40 Ekonomija Srbije: snažan priliv SDI, umeren privredni rast i apresiran dinar
48 Kretanja najznačajnijih makroekonomskih indikatora u periodu 2000-2019. godine
56 Aktuelnosti
56 Makroekonomska kretanja
59 Bankarstvo
61 Radni odnosi
61 Javne nabavke
62 Budžetski sistem
63 Prosveta
63 Prasvosuđe
64 Ostale aktuelnosti
68 Ekonomske zanimljivosti
70 Poslovne obaveze u novembru 2019.
73 MENADŽMENT U PRAKSI
74 Kriptovalute za početnike
85 Faktoring kao model finansiranja
89 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor