REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Računovodstvo, MRS i Revizija
 • Poreski sistem i PDV
 • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
 • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
 • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
 • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

 • 5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
 • 6 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor
 • 8 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
 • 10 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
  • 10 1. Rok za dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2018. godinu je 30. jun 2019. godine
  • 10 2. Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za 2018. godinu je 1. jul 2019. godine
  • 10 3. Novi propisi iz oblasti carinskog poslovanja
  • 12 4. Uprava carina postigla značajne rezultate u 2018. godini
  • 12 5. Predlog zakona o izmeni Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara
  • 12 6. Objavljeni su obrasci koje popunjavaju i dostavljaju obveznici naknade za unapređenje energetske efikasnosti
  • 13 7. Objavljeni su podaci o kretanju potrošačkih cena u maju 2019. godine
  • 14 8. Referentna kamatna stopa zadržana je na nivou od 3,0% do 11. jula 2019. godine
 • 15 PORESKI SISTEM
  • Poreski postupak i javni prihodi
  • 16 Ispravka greške pri evidentiranju poreza i sporednih poreskih davanja
  • 20 Nova Odluka o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)
  • Porez na dodatu vrednost
  • 23 Obaveza izdavanja računa po osnovu prijema avansnih sredstava za budući promet dobara i usluga
  • Porez na dohodak građana
  • 26 Poreski tretman prihoda od davanja pokretnih stvari u zakup koje ostvaruju fizička lica
  • Porezi na imovinu
  • 34 Oporezivanje prometa porezom na prenos apsolutnih prava
 • 45 RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA i MSFI
  • 47 Međunarodni standard revizije 560 Naknadni događaji
  • 56 Forenzičko računovodstvo
  • 62 Revalorizacija rata za prodate stanove pod 31.3.2019. godine
 • 63 RADNI ODNOSI, ZARADE I DRUGI PRIHODI
  • Zarade i drugi prihodi
  • 65 Popunjavanje poreske prijave PPP-PD za isplatu naknade štete za izgubljenu zaradu po vansudskom poravnanju
 • 71 JAVNA PREDUZEĆA
  • 72 Kvartalno izveštavanje o realizaciji programa poslovanja javnih preduzeća za period januar - jun 2019. godine - rok 30. jul 2019. godine -
 • 77 FINANSIJSKO POSLOVANJE - ostale teme
  • Platni promet
  • 78 Izmenjena je Odluka o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknade za izvršene usluge
  • Spoljnotrgovinsko i carinsko poslovanje
  • 79 Komentar Uredbe o carinskim povlasticama
  • 93 Komentar Uredbe o uslovima i načinu za primenu mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici
  • 103 Komentar Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2019. godini
  • Likvidacija i stečaj
  • 113 Zaključno sa 3. junom 2019. godine završen je postupak pokretanja prinudne likvidacije
  • Ostalo
  • 114 Založno pravo na pokretnim stvarima i pravima upisanim u registar
  • 119 Komentar Zakona o sprečavanju korupcije
 • 131 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  • Službena mišljenja
  • 133 Poreski postupak i poreska administracija
  • 134 Porez na dodatu vrednost
  • 148 Porez na dobit pravnih lica
  • 151 Porez na dohodak građana
  • 157 Stavovi Uprave carina
 • 161 AKTUELNI POSLOVNI i STATISTIČKI PODACI i KALENDAR OBAVEZA
  • 162 1. Zarade i druga primanja
  • 169 2. Doprinosi
  • 170 3. Potrošačke cene i inflacija
  • 171 4. Kamate
  • 173 5. Ostali aktuelni podaci
  • 174 6. Kalendar obaveza za jun 2019. godine
  • 176 7. Srednji kursevi stranih valuta u 2019. godini
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor

BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Budžetski sistem
 • Planiranje i finansiranje
 • Budžetsko računovodstvo
 • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
 • Trezor - platni promet

Sadržaj:

 • 5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
 • 6 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet
 • 9 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
 • 12 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
  • 12 1. Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za 2018. godinu je 1. jul 2019. godine
  • 12 2. Predlog zakona o izmeni Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara
  • 12 3. Objavljeni su obrasci koje popunjavaju i dostavljaju obveznici naknade za unapređenje energetske efikasnosti
  • 13 4. Objavljeni su podaci o kretanju potrošačkih cena u maju 2019. godine
  • 13 5. Referentna kamatna stopa zadržana je na nivou od 3,0% do 11. jula 2019. godine
  • 13 6. Zaključeni su i objavljeni posebni kolektivni ugovori za državne organe i zaposlene u jedinicama lokalne samouprave
  • 13 7. Povećana osnovica zaposlenima u predškolskom obrazovanju na 3.130,26 dinara
  • 14 8. Ministarstvo kulture i informisanja otkupiće knjige u vrednosti od 100.000.000 dinara
  • 14 9. Na šalterima Uprave za trezor bez dodatne provizije plaćanjem DinaCard platnom karticom
  • 14 10. Uprava carina postigla značajne rezultate u 2018. godini
  • 15 11. Pripreme za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
  • 15 12. Pokretna i nepokretna kulturna dobra, mape spomenika i ustanove kulture u Srbiji na jedinstvenom portalu
  • 16 13. Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o nauci i istraživanjima
 • 17 BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
  • 19 Mogućnosti i način otuđenja pokretnih stvari iz javne svojine
  • 25 Izdavačka delatnost - obračun autorskog honorara, troškovi štampe, kalkulacija cene koštanja, kalkulacija prodajne cene štampanog izdanja, prodaja udžbenika u skriptarnici, prihodi od prodaje udžbenika -
  • 33 Sastavljanje periodičnog finansijskog izveštaja (Obrazac 5) za period januar-jun 2019. godine
  • 38 Revalorizacija rata za prodate stanove pod 31.3.2019. godine
 • 39 INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU
  • 41 U očekivanju sprovođenja bolje kontrole državne pomoći
 • 43 PORESKI SISTEM
  • Poreski postupak i javni prihodi
  • 45 Ispravka greške pri evidentiranju poreza i sporednih poreskih davanja
  • Porez na dodatu vrednost
  • 49 Poreski tretman prometa polovnih motornih vozila
  • Porez na dohodak građana
  • 60 Poreski tretman prihoda od davanja pokretnih stvari u zakup koje ostvaruju fizička lica
 • 69 RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGI PRIHODI
  • Zarade i drugi prihodi
  • 71 Popunjavanje poreske prijave PPP-PD za isplatu naknade štete za izgubljenu zaradu po vansudskom poravnanju
 • 77 TREZOR - PLATNI PROMET
  • 78 Dokumentacija koju korisnik javnih sredstava treba da dostavi Upravi za trezor radi upisa u evidenciju KJS
 • 79 ZDRAVSTVO
  • 81 Nivelacija prodajnih cena robe, lekova i pomagala u apotekama po Kontnom planu za budžetski sistem
 • 85 JAVNE NABAVKE
  • 87 Uprava za zajedničke poslove republičkih organa sprovodiće centralizovane javne nabavke u 2020. godini
 • 89 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  • Državna uprava i lokalna samouprava
  • 91 Komentar izmena i dopuna Zakona o glavnom gradu
  • 96 Prikaz novina Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe
  • 104 Izveštaj o izradi Programa razvoja elektronske uprave za period od 2019. do 2022. godine
  • Prosveta
  • 105 Način raspodele sredstava po osnovu učeničkih i studentskih kredita i stipendija
 • 113 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  • Pitanja i odgovori
  • 114 Zarade i naknade zarada
  • 117 Poreski postupak i poreska administracija
  • Službena mišljenja
  • 118 Poreski postupak i poreska administracija
  • 119 Porez na dodatu vrednost
  • 128 Porez na dohodak građana
  • 131 AKTUELNI POSLOVNI i STATISTIČKI PODACI i KALENDARI OBAVEZA
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet

PRAVNIK
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
 • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
 • Javne nabavke
 • Javna svojina
 • Procesna prava
 • Poreski sistem
 • Imovinsko pravni odnosi
 • Vodič kroz delatnosti
 • Službena mišljenja i sudska praksa
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

 • 5 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  • Radni odnosi
  • 7 Godišnji odmor u 2019. godini
  • 34 Odsustvo zbog prekida rada bez krivice zaposlenog
 • 41 JAVNE NABAVKE
  • 43 Minimalna cena rada i njen uticaj na izmenu ugovora dodeljenog u postupku javne nabavke
  • 46 Nabavka turističkih usluga, odnosno organizovanje ekskurzija sa stanovišta primene propisa iz oblasti javnih nabavki, PDV-a i turizma
  • 48 Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
  • 51 Odgovori na pitanja iz prakse
 • 55 PROCESNA PRAVA
  • 57 Načelo istine i slobodne ocene dokaza u upravnom postupku
 • 61 IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI
  • 62 Založno pravo na pokretnim stvarima i pravima upisanim u registar
 • 67 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  • Prosveta
  • 68 Ocenjivanje učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju
  • Zdravstvo
  • 73 Prekovremeni rad u zdravstvenim ustanovama
  • Zdravstvo
  • 81 Uslovi, način i postupak planiranja potreba zdravstvenih ustanova za koje se sprovode centralizovane javne nabavke
  • Privreda
  • 84 Prikaz novih rešenja u Zakonu o postupku registracije u APR-u
 • 89 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  • Službena mišljenja
  • 91 Radni odnosi
  • 94 Zdravstveno osiguranje
  • Sudska praksa
  • 95 Radni odnosi
 • 99 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  • Pregled propisa
  • 101 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  • Propisi u proceduri
  • 105 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
  • 105 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
  • Vodič kroz propise
  • 106 Komentar novog Zakona o sprečavanju korupcije
 • 117 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
  • 118 Aktuelnosti iz određenih oblasti
  • 118 Radni odnosi
  • 119 Privredne delatnosti
  • 119 Državno uređenje
  • 120 Prosveta
  • 122 Pravosuđe
  • 123 Rokovi poslovnih obaveza - jun 2019. godine -
 • 125 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
  • 127 1. Zarade i druga primanja
  • 134 2. Doprinosi
  • 135 3. Potrošačke cene i inflacija
  • 137 4. Kamate
  • 138 5. Ostali aktuelni podaci
  • 139 6. Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
  • 142 7. Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za jun 2019. godine
  • 145 8. Kalendar obaveza za jun 2019. godine
  • 147 9. Srednji kursevi stranih valuta u 2019. godini
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik

DIREKTOR-menadžer
vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment

Časopis Direktor
Vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment namenjen je direktorima i rukovodiocima u ustanovama korisnicima budžetskih sredstava, javnim preduzećima i privrednim društvima
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Instrukcije za poslovanje
 • Ekonomsko - poslovno okruženje i druge aktuelnosti
 • Menadžment u praksi

Sadržaj:

 • 5 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  • Pregled propisa
  • 7 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  • Propisi u proceduri
  • 11 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
  • 11 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
  • Vodič kroz propise
  • 12 Komentar novog Zakona o sprečavanju korupcije
 • 23 INSTRUKCIJE ZA POSLOVANJE
  • Radni odnosi
  • 24 Odsustvo zbog prekida rada bez krivice zaposlenog
  • Javne nabavke
  • 31 Minimalna cena rada i njen uticaj na izmenu ugovora dodeljenog u postupku javne nabavke
  • Zdravstvo
  • 34 Prekovremeni rad u zdravstvenim ustanovama
  • Privreda
  • 42 Prikaz novih rešenja u zakonu o postupku registracije u APR-u
 • 47 EKONOMSKO-PPRIVREDNI PREGLED
  • 49 Mešoviti makroekonomski signali u prvom tromesečju 2019. godine
  • 57 Aktuelnosti
  • 57 - Makroekonomska kretanja
  • 59 - Bankarstvo
  • 61 - Radni odnosi
  • 61 - Prosveta
  • 62 - Ostale aktuelnosti
  • 65 Rokovi poslovnih obaveza - jun 2019. godine -
 • 67 MENADŽMENT U PRAKSI
  • 69 Životni ciklus proizvoda
 • 73 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
  • 75 1. Zarade i druga primanja
  • 76 2. Doprinosi
  • 78 3. Potrošačke cene i inflacija
  • 80 4. Kamate
  • 81 5. Ostali aktuelni podaci
  • 82 6. Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
  • 85 7. Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za jun 2019. godine
  • 88 8. Kalendar obaveza za jun 2019. godine
  • 90 9. Srednji kursevi stranih valuta u 2019. godini
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor