BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
  • Budžetski sistem
  • Planiranje i finansiranje
  • Budžetsko računovodstvo
  • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
  • Trezor - platni promet
  • Obračun zarada u javnom sektoru

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
6 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet
8 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
9 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
9 1. Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za septembar 2020. godine
9 2. Prosečna zarada za jul 2020. godine
9 3. “Dečija nedelja” od 5. do 11. oktobra 2020. godine
10 4. Izmene i dopune u sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi
10 5. Realizacija praktične nastave i profesionalne prakse
11 BUDŽETSKI SISTEM
13 Izmene ugovora o javnoj nabavci dodeljenog u postupku pokrenutom do 30. juna 2020. godine
15 PLANIRANJE I FINANSIRANJE
17 Sticanje i raspolaganje sopstvenih prihoda korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava RFZO
29 BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
30 Sastavljanje periodičnog finansijskog izveštaja (Obrazac 5) za period januar-septembar 2020. godine
35 INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU
36 Upravljanje preuzetim obavezama pregled normativnog materijala za izradu procedura finansijskog upravljanja i kontrole
51 PORESKI SISTEM
  Porez na dohodak građana
52 Poreski tretman dobitaka od igara na sreću
55 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
57 Poreski postupak i poreska administracija
59 Porezi na imovinu
61 PRILOG: POSLOVANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA u 2020/2021
62 Planiranje prihoda i primanja predškolskih ustanova i način, odnosno mogućnosti njihove potrošnje
74 Primanja zaposlenih u predškolskim ustanovama prema posebnom kolektivnom ugovoru (pravo, obračun i poreski tretman)
101 Priprema hrane i pića u predškolskim ustanovama
103 Ekskurzije i nastava u prirodi kao predmet javne nabavke
115 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
117 Zarade i druga primanja
139 Doprinosi
141 Potrošačke cene i inflacija
144 Kamate
146 Ostali aktuelni podaci
147 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
152 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za oktobar 2020. godine
155 Kalendar obaveza za oktobar 2020. godine
158 Srednji kursevi stranih valuta u 2020. godini
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet