Verzija 4.09 - 18.4.2019. godine ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 28/2019

ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa

Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 28/2019 od 17.4.2019. godine:

• Uredbe o o stanjima u službi profesionalnih vojnih lica i o unapređivanju oficira i podoficira

• Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene

• Pravilnik o pribavljanju saglasnosti za izgradnju i eksploataciju komunalne infrastrukture kroz železnički pružni pojas

• Pravilnik o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

• Odluka o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave

• Uputstvo o metodologiji za praćenje i analiziranje stanja u vezi sa odlivom kadrova i njegovim uticajem na rad organa državne uprave

• Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Nacionalnog parka "Đerdap"

• Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Nacionalni park Tara

• Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Nacionalni park Kopaonik

• Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode "Pašnjaci velike droplje"

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

Dodaje se tekst u časopis REVIZOR br. 10 - u pripremi:

PORESKI SISTEM
Porez na dohodak građana

• Izmenjen je Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

U priručniku STATISTIČKI i AKTUELNI PODACI: Stope, Doprinosi..., ažurirani su segmenti:

3. POTROŠAČKE CENE I INFLACIJA 
3.1. Index potrošačkih cena u 2019. godini (Beograd)
3.2. Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2019. godini (Beograd)

 

Finansijsko - poreski RAČUNAR

Nije bilo izmena.

 

Finansijsko - poreski OBRASCI

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.