Verzija 8.05 - 21.8.2019. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 58/2019

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

Nije bilo izmena.

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

► Dodaju se tekstovi u časopis REVIZOR br. 18 - u pripremi:

PORESKI SISTEM

Poreski postupak i javni prihodi

 • Pregled posebne naknade koja se plaća prilikom upotrebe javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina) ("Službeni glasnik RS", broj 54/2019)
 • Izmenjena je Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema količini zagađenja, odnosno stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada, uslovima za oslobađanje od plaćanja naknade ili njeno umanjenje, kao i kriterijumima koji su od značaja za uticaj fizičkih lica na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", broj 55/2019)

Porezi na imovinu

 • Nabavka ruiniranih nepokretnosti koje se kao takve ne mogu koristiti bez prethodne rekonstrukcije i adaptacije sa aspekta poreza na imovinu u statici

FINANSIJSKO POSLOVANJE - Ostale teme

Platni promet

 • Komentar Odluke o standardima stabilnog i sigurnog poslovanja u delu pružanja platnih usluga preko zastupnika ("Službeni glasnik RS", broj 57/2019)
 • Izmenjena je Odluka o Smernicama za primenu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike nad kojima Narodna banka Srbije vrši nadzor ("Službeni glasnik RS", broj 57/2019)

Spoljnotrgovinsko i carinsko poslovanje

 • Izmenjen je Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku "Službeni glasnik RS", broj 58/2019)
  • Delatnosti i poslovi koji su nespojivi sa obavljanjem službene dužnosti carinskog službenika

► Dodaju se tekstovi u časopis BUDŽET br. 18 - u pripremi:

BUDŽETSKI SISTEM

 • Karakter prihoda od zakupa nepokretnosti koja je javna svojina

BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

 • Komisiona prodaja robe kod budžetskih korisnika

TREZOR - PLATNI PROMET

 • Fizički prenos sredstava plaćanja iz zemlje u inostranstvo i iz inostranstva u zemlju

ZDRAVSTVO

 • Izmene i dopune Pravilnika o ugovarnju zdravstvene zaštite za 2019. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 54/2019)

JAVNE NABAVKE

 • Sprovođenje javne nabavke kod objekata u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, usled dejstva poplava i grada u junu 2019. godine

VODIČ KROZ DELATNOSTI

Zdravstvo

 • Jedinstvena evidencija zdravstvenih ustanova vodi se kod Agencije za privredne registre

Ostalo

 • Fond za solidarnu pomoć zaposlenima u Ministarstvu unutrašnjih poslova

 

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

U priručniku SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnih ministarstava, dodati su segmenti:

 • SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnog ministarstva o primeni propisa iz oblasti naknade za korišćenje javnih dobara
 • SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnog ministarstva o primeni propisa iz oblasti carinskog poslovanja

 

Finansijsko - poreski RAČUNAR

Nije bilo izmena.

 

Finansijsko - poreski OBRASCI

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.