Verzija 7.06 - 15.7.2019. godine ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 50/2019

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 50/2019 od 12.7.2019. godine:

  • Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove, odnosno hitnih radova na sanaciji objekata za zaštitu od voda oštećenih u poplavama izazvanim elementarnom nepogodom u junu 2019. godine
  • Pravilnik o uslovima i načinu izuzimanja kvalifikovanih prihoda iz osnovice poreza na dobit pravnih lica
  • Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poreski kredit za ulaganje u kapital novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost
  • Pravilnik o programu, načinu polaganja posebnog stručnog ispita za carinskog službenika i evidenciji o položenim ispitima
  • Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa
  • Pravilnik o načinu i postupku izbora članova Komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje i oduzimanje licence za odgovornog planera, odgovornog projektanta i odgovornog izvođača, kao i pravu i visini naknade za rad u Komisiji
  • Pravilnik o istraživanju udesa i ozbiljnih nezgoda u vazdušnom saobraćaju (prečišćen tekst)
  • Pravilnik o obezbeđivanju kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i o odobravanju vazduhoplovno-tehničkih organizacija i osoblja koji se bave ovim poslovima (prečišćen tekst)

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

► Dodaje se časopis:

  • BUDŽET br. 15 - 12. jul 2019. godine

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

Finansijsko - poreski RAČUNAR

Nije bilo izmena.

Finansijsko - poreski OBRASCI

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.