Verzija 2.10 - 26. februar 2020. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 15/2020

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

Nije bilo izmena.

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

► Dodaje se časopis BUDŽET br. 6 - 25. februar 2020. godine:

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

Finansijsko - poreski RAČUNAR

Nije bilo izmena.

 

Finansijsko - poreski OBRASCI

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.