Verzija 2.10 - 26. februar 2020. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 15/2020

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

Nije bilo izmena.

 

ČASOPIS - primena propisa u praksi

► Dodaju se tekstovi u časopis PRAVNIK br. 3 - u pripremi:

JAVNE NABAVKE
• Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
• ODGOVORI NA PITANJA sa savetovanja "NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA" održanih u Novom Sadu i Beogradu, 15. i 31. januara 2020. godine

VODIČ KROZ DELATNOST
Zdravstvo
• Pravo na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i participacija za 2020. godinu

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.

 

Modeli AKATA U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI

Nije bilo izmena.