Verzija 2.10 - 22.2.2019. godine ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 11/2019

PLAVE KNJIGE - propisi

Nije bilo izmena.

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

U priručniku STATISTIČKI i AKTUELNI PODACI: Stope, Doprinosi..., ažurirani su segmenti:

3. POTROŠAČKE CENE I INFLACIJA 
3.1. Index potrošačkih cena u 2019. godini
3.2. Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2019. godini

 

RAČUNAR - obračun kamata

Ažuriran je segment KAMATE, deo:

• Kamate po stopama potrošačkih cena

 

Modeli AKATA

Nije bilo izmena.