Verzija 7 - 13. jul 2020. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 98/2020

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 89/2020 od 10.7.2020. godine:

 • UREDBA o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa u 2020. godini
 • PRAVILNIK o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti
 • PRAVILNIK o utvrđivanju cena zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite
 • ODLUKA o uslovima i načinu sprovođenja operacija na otvorenom tržištu
 • ODLUKA o uslovima i načinu odobravanja kredita za održavanje dnevne likvidnosti banaka na osnovu zaloge hartija od vrednosti
 • ODLUKA o uslovima i načinu odobravanja bankama kratkoročnih kredita za likvidnost na osnovu zaloge hartija od vrednosti
 • ODLUKA o upravljanju rizikom koncentracije po osnovu izloženosti banke određenim vrstama proizvoda
 • ODLUKA o adekvatnosti kapitala banke
 • ODLUKA o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku unapređenja poslovne infrastrukture za 2020. godinu
 • ODLUKA o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću
 • ODLUKA o određivanju posebnih mera zaštite stanovništva od zarazne bolesti COVID-19 na teritoriji grada Beograda
 • ODLUKA o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize
 • UPUTSTVO za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom
 • STATUT Komore javnih izvršitelja

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

► Dodaju se tekstovi u časopis PRAVNIK br. 7-8 - u pripremi:

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
Obaveza poslodavca da donese plan primene mera radi sprečavanja pojave i širenja epidemije zarazne bolesti

VODIČ KROZ DELATNOST
Prosveta
Kalendari obrazovno-vaspitnog rada osnovnih i srednjih škola na teritoriji Republike Srbije i Autonomne Pokrajine Vojvodine za školsku 2020/2021. godinu
Zdravstvo
Sukob interesa u zdravstvu

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

► U priručniku STATISTIČKI i AKTUELNI PODACI: Stope, Doprinosi..., ažurirani su segmenti:

3. POTROŠAČKE CENE I INFLACIJA
3.1. Index potrošačkih cena u 2020. godini
3.2. Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2020. godini

 

RAČUNAR - obračun kamata

► Ažuriran je segment KAMATE, deo:

Kamate po stopama rasta potrošačkih cena

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.