REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

PRIJAVA ZA UČLANJENJE U UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

11000 Beograd, Višegradska 6/II ulaz

Osnovano je Udruženje računovođa u javnom sektoru koje ima za cilj da štiti status i profesionalni interes članova Udruženja i da iskustvima iz prakse utiče na donošenje pozitivne zakonodavne regulative.

Pozivaju se svi zainteresovani koji rade na računovodstvenim poslovima i na razvoju i promociji računovodstvene struke u javnom sektoru da se učlane u Udruženje računovođa u javnom sektoru.

Prijavu koja se daje na web sajtu treba popuniti i poslati na e-mail udruzenje@ipc.rs ili na naznačenu adresu.

Računovođe koje su ranije popunile prijave za učlanjenje u Stručni savet računovođa treba takođe da popune priloženu novu Prijavu.

 

S poštovanjem
Beograd, 5. april 2018. godine

 

CILJEVI I ZADACI UDRUŽENJA RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

Izvod iz Statuta

Osnovni ciljevi i zadaci Udruženja su da:

• pruži pomoć u radu članovima Udruženja radi obezbeđenja što stručnijeg i efikasnijeg rada pri obavljanju računovodstvenih poslova;

• vodi organizovanu brigu o profesionalnom i stručnom usavršavanju svojih članova u skladu sa važećom zakonskom regulativom i pruža stručnu pomoć prilikom sticanja profesionalnih zvanja;

• štiti status i profesionalni interes članova i utiče na adekvatno vrednovanje njihovog rada i doprinosa razvoju korisnika u javnom sektoru, a na taj način i razvoju društva u celini;

• obaveštava i informiše članstvo o primeni zakonske regulative putem seminara, kurseva i sl.;

• sarađuje sa sličnim strukovnim organizacijama u zemlji i inostranstvu, naučnim institucijama, nadležnim ministarstvima i ostalim asocijacijama od značaja za rad Udruženja;

• unapređuje rad računovodstvenih službi i profesionalnih znanja zaposlenih u njima;

• iskustvima iz prakse utiče na donošenje i unapređenje pozitivne zakonske regulative.

 

 

PRIJAVA ZA UČLANJENJE U UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

 

POZIV
ČLANOVIMA UDRUŽENJA RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU ZA UPLATU ČLANARINE
11000 Beograd, Višegradska 6/II

Na održanoj Prvoj sednici Skupštine Udruženja računovođa u javnom sektoru dana, 9. marta 2018. godine, doneta je Odluka kojom je utvrđena godišnja članarina članova Udruženja u iznosu od 120,00 dinara.

Pozivamo članove Udruženja da izvrše uplatu članarine u što kraćem roku na tekući račun Udruženja broj 160-511043-32 kod Banca Intesa.

Obzirom da se radi o simboličnom iznosu članarine, članovi udruženja mogu izvršiti uplatu članarine i za više godina.

Nakon prispele uplate članarine, članovima Udruženja će biti dostavljene članske karte na adresu ustanove.

Za eventualne informacije možete se obratiti na mobilni telefon: 065/361-49-46, Dragošu Ristiću.

S poštovanjem,

 

Beograd,
30. maja 2018. godine

Udruženje računovođa u javnom sektoru