IPC TRENING

NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

MESTO I DATUM TRENINGA

 • PALIĆ, 23. oktobar 2019. od 9.30-14h
 • Mala gostiona na Paliću

 • BEOGRAD, 5. novembar 2019. od 9.30-15.30h
 • Hotel Palace, Topličin venac br. 23

PREDAVAČI u Beogradu

 • Dobrinka Gvozdenović, urednik - konsultant IPC-a
 • Jelena Jovanović, urednik - konsultant IPC-a

PREDAVAČI na Paliću

 • Miloš Jović, ex Uprava za javne nabavke
 • Dobrinka Gvozdenović, urednik - konsultant IPC-a
 • Jelena Jovanović, urednik - konsultant IPC-a

SATNICA TRENINGA u BEOGRADU, 5. novembar od 9.30-15.30h

 • 9.00h PRIJAVLJIVANJE i registracija učesnika treninga
 • 9.30h NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
  • - Javni i sektorski naručioci
  • - Načelo proporcionalnosti
  • - Novi izuzeci od primene Zakona (opšti i posebni, ugovori između povezanih subjekata)
  • - Pragovi od kojih i do kojih se Zakon ne primenjuje
  • - Izmene u centralizovanim javnim nabavkama
  • - Način određivanja procenjene vrednosti javne nabavke
  • - Ograničenje broja partija
  • - Posebni režimi nabavke
  • - Usmena komunikacija u postupku javne nabavke
  • - Novi postupci javnih nabavki
  • - Elektronski katalozi
  • - Novine u računanju i određivanju rokova
  • - Obavezni elementi plana javnih nabavki
  • - Zaštita integriteta postupka - mere koje preduzima naručilac
  • - Oglasi o javnoj nabavci
  • - Kriterijumi za kvalitativni izbor (obavezni fakultativni) i način dokazivanja
  • - Kriterijumi za izbor privrednog subjekta
  • - Korišćenje kapaciteta drugih subjekata
  • - Kriterijumi za dodelu ugovora - ekonomski najpovoljnija ponuda
  • - Uslovi za dodelu ugovora i izvršenje ugovora
  • - Nova pravila o izmeni ugovora i raskid ugovora
  • - Nabavke u sektorskim delatnostima
  • - Postupak zaštite prava - novine u postupku pred naručiocem13-14h
 • 13-14h RUČAK u restoranu hotela Palace
 • 14.00h
  • - Jedinstven iznos takse
  • - Prekršajna odgovornost naručilaca, ponuđača i podizvođača
  • - Početak primene Zakona
  • - Odgovori na pitanja

SATNICA TRENINGA na PALIĆU, 23. oktobar od 9.30-14h

 • 9.00h PRIJAVLJIVANJE i registracija učesnika treninga
 • 9.30h NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
  • - Javni i sektorski naručioci
  • - Načelo proporcionalnosti
  • - Novi izuzeci od primene Zakona (opšti i posebni, ugovori između povezanih subjekata)
  • - Pragovi od kojih i do kojih se Zakon ne primenjuje
  • - Izmene u centralizovanim javnim nabavkama
  • - Način određivanja procenjene vrednosti javne nabavke
  • - Ograničenje broja partija
  • - Posebni režimi nabavke
  • - Usmena komunikacija u postupku javne nabavke
  • - Novi postupci javnih nabavki
  • - Elektronski katalozi
  • - Novine u računanju i određivanju rokova
  • - Obavezni elementi plana javnih nabavki
  • - Zaštita integriteta postupka - mere koje preduzima naručilac
  • - Oglasi o javnoj nabavci
  • - Kriterijumi za kvalitativni izbor (obavezni fakultativni) i način dokazivanja
  • - Kriterijumi za izbor privrednog subjekta
  • - Korišćenje kapaciteta drugih subjekata
  • - Kriterijumi za dodelu ugovora - ekonomski najpovoljnija ponuda
  • - Uslovi za dodelu ugovora i izvršenje ugovora
  • - Nova pravila o izmeni ugovora i raskid ugovora
  • - Nabavke u sektorskim delatnostima
  • - Postupak zaštite prava - novine u postupku pred naručiocem
  • - Jedinstven iznos takse
  • - Prekršajna odgovornost naručilaca, ponuđača i podizvođača
  • - Početak primene Zakona
  • - Odgovori na pitanja
 • 13-14h RUČAK u restoranu Mala gostiona

CENA KOTIZACIJE za PALIĆ i BEOGRAD

ZA PRETPLATNIKE na specijalizovana godišnja izdanja za 2019/2020. godinu 3.900,00 din. + PDV
PUNA CENA treninga za ostale učesnike 7.900,00 din. + PDV
U cenu su uključeni:
1. Izvođenje treninga
2. Stručni materijal za trening
3. Ručak i kafe pauza
Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34   Poziv na broj: 1082
Prijava