REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU
AKTUELNE
INFORMACIJEROK ZA UPLATU AKONTACIJE POREZA NA IMOVINU ZA TREĆI KVARTAL JE 14. AVGUST 2018. GODINE

(Vest je objavljena 14-08-2018)

detaljnije>>


OBJAVLJENI SU PODACI O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U JULU 2018. GODINE

(Vest je objavljena 13-08-2018)

detaljnije>>


IZMENJENA JE ODLUKA O NAČINU OBRAČUNA EFEKTIVNE KAMATNE STOPE

(Vest je objavljena 13-08-2018)

detaljnije>>


NOVI PRAVILNIK O NACIONALNIM STANDARDIMA ZA UPRAVLJANJE STEČAJNOM MASOM

(Vest je objavljena 13-08-2018)

detaljnije>>


IZMENJEN JE PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

(Vest je objavljena 11-08-2018)

detaljnije>>


NOVI USKLAĐENI IZNOSI NAKNADA ZA DUVAN

(Vest je objavljena 11-08-2018)

detaljnije>>


REFERENTNA KAMATNA STOPA ZADRŽANA JE NA NIVOU OD 3,0% DO 6. SEPTEMBRA 2018. GODINE

(Vest je objavljena 09-08-2018)

detaljnije>>


STRATEGIJA JAVNOG ZDRAVLJA U REPUBLICI SRBIJI 2018-2026. GODINE

(Vest je objavljena 08-08-2018)

detaljnije>>


PRIMEDBE NA KATALOG RADNIH MESTA NAMEŠTENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA I ORGANIMA AP i JLS DO 31. AVGUSTA 2018. GODINE

(Vest je objavljena 08-08-2018)

detaljnije>>


IZMENJENI SU PRAVILNICI IZ OBLASTI PDV

(Vest je objavljena 04-08-2018)

detaljnije>>


IZMENJEN JE PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU REGISTROVANJA FAKTURA, ODNOSNO DRUGIH ZAHTEVA ZA ISPLATU, KAO I NAČINU VOĐENJA I SADRŽAJU CENTRALNOG REGISTRA FAKTURA

(Vest je objavljena 01-08-2018)

detaljnije>>


PREDLOG NOVOG CARINSKOG ZAKONA

(Vest je objavljena 30-07-2018)

detaljnije>>


DONET JE PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI SA DECOM

(Vest je objavljena 28-07-2018)

detaljnije>>


PODACI O PROSEČNOJ ZARADI ZA MAJ 2018. GODINE

(Vest je objavljena 25-07-2018)

detaljnije>>


IZNOS NAKNADE ZA NEZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM - 34.842,00 DINARA ZA JUL 2018. GODINE

(Vest je objavljena 25-07-2018)

detaljnije>>


UTVRĐENI USLOVI, POSTUPAK I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA ODSUSTVO SA RADA RADI POSEBNE NEGE DETETA

(Vest je objavljena 23-07-2018)

detaljnije>>


Statistički podaci, stope, doprinosi, naknade

Prosečne bruto zarade
za maj 2018. godine
|25.7.2018.|


Prosečne neto zarade
za maj 2018. godine
|25.7.2018.|


Index potrošačkih cena
za jun 2018. godine
|12.7.2018.|


Inflacija merena Indexom
potrošačkih cena za jun 2018.
|12.7.2018.|


Mesečne stope zatezne kamate
|13.4.2018.
|


Minimalna zarada


Kursna lista 14.8.2018.
EUR EUR 118.0558
USD USD 103.5486
CHF CHF 104.1148
 


NOVI USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOSI POREZA I DOPRINOSA KOJI SE PRIMENJUJU od 1. februara 2018. godine objavljeni su u Službenom glasniku RS, broj 7/2018

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana za isplate od 1. februara 2018. do 31. januara 2019. godine objavljeni su u "Službenom glasniku RS", broj 7 od 26.1.2018. godine. 

 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi koji se primenjuju od 1. februara 2018. godine dati su u sledećoj tabeli:

 

R. br.

Opis

Iznosi (u din.)

stari

novi

od 1.2.2017. do 31.1.2018.

od 1.2.2018. do 31.1.2019.

1

2

3

4

1.

U članu 9. stav 1. Zakona:

1.1.

pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika (tačka 9)

65.189

67.145

1.2.

stipendije i krediti učenika i studenata, mesečno (tačka 12)

11.176

11.511

1.3.

naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, mesečno (tačka 13)

9.313

9.592

1.4.

naknada za rad članova izbornih komisija biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva (tačka 29)

5.000

5.150

1.5.

novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca (tačka 30)

-

12.746

2.

U članu 18. stav 1. Zakona:

2.1.

naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju (za dolazak i odlazak sa rada), mesečno (tačka 1)

3.725

3.837

2.2.

dnevnica za službeno putovanje u zemlji (tačka 2)

2.236

2.303

2.3.

naknada za korišćenje sopstvenog automobila za službeno putovanje ili druge službene svrhe, mesečno (tačka 5)

6.520

6.716

2.4.

solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice (tačka 7)

37.252

38.370

2.5.

pokloni deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića, godišnje (tačka 8)

9.313

9.592

2.6.

jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad, godišnje (tačka 9)

18.624

19.183

3.

U članu 21a Zakona:

3.1.

premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond, mesečno

5.589

5.757

4.

U članu 83. stav 4. Zakona:

4.1.

pojedinačno ostvaren dobitak (tačka 1)

11.344

11.684

5.

U članu 85. stav 1. Zakona:

5.1.

nagrade i druga lična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca (tačka 11)

12.375

12.746

 

U Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, u članu 13. stav 3. usklađeni dinarski iznos zbira premije za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijskog doprinosa u dobrovoljni penzijski fond, koje poslodavac plaća za zaposlene na teret sopstvenih sredstava na koji se ne plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje - od 1. februara 2018. godine iznosi 5.757 dinara.

 

Iznos od 5.757 dinara istovremeno je od 1. februara 2018. godine i neoporezivi iznos koji je oslobođen plaćanja poreza za premiju, odnosno penzijski doprinos koji za zaposlene plaća poslodavac, a saglasno članu 14b stav 2. tačka 2) Zakona o porezu na dohodak građana.