REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU
AKTUELNE
INFORMACIJEROK ZA UPLATU AKONTACIJE POREZA NA IMOVINU ZA TREĆI KVARTAL JE 14. AVGUST 2018. GODINE

(Vest je objavljena 14-08-2018)

detaljnije>>


OBJAVLJENI SU PODACI O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U JULU 2018. GODINE

(Vest je objavljena 13-08-2018)

detaljnije>>


IZMENJENA JE ODLUKA O NAČINU OBRAČUNA EFEKTIVNE KAMATNE STOPE

(Vest je objavljena 13-08-2018)

detaljnije>>


NOVI PRAVILNIK O NACIONALNIM STANDARDIMA ZA UPRAVLJANJE STEČAJNOM MASOM

(Vest je objavljena 13-08-2018)

detaljnije>>


IZMENJEN JE PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

(Vest je objavljena 11-08-2018)

detaljnije>>


NOVI USKLAĐENI IZNOSI NAKNADA ZA DUVAN

(Vest je objavljena 11-08-2018)

detaljnije>>


REFERENTNA KAMATNA STOPA ZADRŽANA JE NA NIVOU OD 3,0% DO 6. SEPTEMBRA 2018. GODINE

(Vest je objavljena 09-08-2018)

detaljnije>>


STRATEGIJA JAVNOG ZDRAVLJA U REPUBLICI SRBIJI 2018-2026. GODINE

(Vest je objavljena 08-08-2018)

detaljnije>>


PRIMEDBE NA KATALOG RADNIH MESTA NAMEŠTENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA I ORGANIMA AP i JLS DO 31. AVGUSTA 2018. GODINE

(Vest je objavljena 08-08-2018)

detaljnije>>


IZMENJENI SU PRAVILNICI IZ OBLASTI PDV

(Vest je objavljena 04-08-2018)

detaljnije>>


IZMENJEN JE PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU REGISTROVANJA FAKTURA, ODNOSNO DRUGIH ZAHTEVA ZA ISPLATU, KAO I NAČINU VOĐENJA I SADRŽAJU CENTRALNOG REGISTRA FAKTURA

(Vest je objavljena 01-08-2018)

detaljnije>>


PREDLOG NOVOG CARINSKOG ZAKONA

(Vest je objavljena 30-07-2018)

detaljnije>>


DONET JE PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI SA DECOM

(Vest je objavljena 28-07-2018)

detaljnije>>


PODACI O PROSEČNOJ ZARADI ZA MAJ 2018. GODINE

(Vest je objavljena 25-07-2018)

detaljnije>>


IZNOS NAKNADE ZA NEZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM - 34.842,00 DINARA ZA JUL 2018. GODINE

(Vest je objavljena 25-07-2018)

detaljnije>>


UTVRĐENI USLOVI, POSTUPAK I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA ODSUSTVO SA RADA RADI POSEBNE NEGE DETETA

(Vest je objavljena 23-07-2018)

detaljnije>>


Statistički podaci, stope, doprinosi, naknade

Prosečne bruto zarade
za maj 2018. godine
|25.7.2018.|


Prosečne neto zarade
za maj 2018. godine
|25.7.2018.|


Index potrošačkih cena
za jun 2018. godine
|12.7.2018.|


Inflacija merena Indexom
potrošačkih cena za jun 2018.
|12.7.2018.|


Mesečne stope zatezne kamate
|13.4.2018.
|


Minimalna zarada


Kursna lista 14.8.2018.
EUR EUR 118.0558
USD USD 103.5486
CHF CHF 104.1148
 


PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Na osnovu sprovedenih javnih rasprava o Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima u mnogim gradovima naše zemlje, Vlada Srbije uputila je u Narodnu skupštinu Srbije Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima na usvajanje.

 

Imajući u vidu da je Vlada Srbije svojim Zaključkom od 19. juna 2017. godine, usvojila pregovaračku poziciju Republike Srbije o pristupanju EU, za Poglavlje 6 - "Pravo privrednih društava" to je podrazumevalo obavezu države da preuzme u pravni sistem Republike Srbije pravne tekovine EU iz oblasti korporativnog prava sa kojima domaći propisi iz ove oblasti do sada nisu bili usaglašeni, odnosno postojeće odredbe Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 (dr. zakon) i 5/2015) to nisu regulisale.

 

Predlogom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima uvode se se nove pravne forme društava, odnosno uređen je položaj Evropskog akcionarskog društva i Evropske ekonomske interesne grupacije, kao i uređenje prekograničnog spajanja i pripajanja društava kapitala osnovanih u Republici Srbiji sa društvima kapitala iz drugih država članica Evropske unije, s tim što je predloženo da se ova rešenja primenju od 1. januara 2022. godine.

 

Takođe, je predloženo unapređenje zaštite prava manjinskih akcionara u skladu sa Akcionim planom za unapređenje ranga Republike Srbije na listi Svetske banke, gde ova obaveza podrazumeva da pre zaključivanja pravnog posla u kome postoji lični interes, a vrednost posla iznosi više od 10% od knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva, to društvo ima obavezu da pribavi izveštaj o proceni tržišne vrednosti stvari koje su predmet posla. Predloženo je i da članovi d.o.o. koji poseduju najmanje 5% udela u osnovnom kapitalu mogu putem pisanog obaveštenja društvu staviti dodatne tačke na dnevni red skupštine.

 

Predloženo je i uređenje prava akcionara na dividendu, gde rok isplate ne može biti duži od šest meseci od dana donošenja odluke o isplati dividende, zatim usaglašavanje sa odredbama Zakona o tržištu kapitala, Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Zakona o strancima, Zakona o registraciji privrednih subjekata, Zakona o stečaju, itd. Istovremeno je predloženo da se privrednom društvu ne može uvesti obavezna upotreba pečata u poslovnim pismima i drugim dokumentima.

 

Odmah po usvajanju Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima objavićemo u našem časopisu "Revizor" komentar donetih izmena i dopuna Zakona o privrednim društvima sa bližim objašnjenjima njihove primene.