REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

N O V O   !  !  ! Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

N O V O   !  !  ! Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU
AKTUELNE
INFORMACIJEIZMENJEN JE PRAVILNIK O SADRŽINI EVIDENCIJE O PDV I PREGLEDA OBRAČUNA PDV - koji se primenjuje od 1. jula 2018. godine

(Vest je objavljena 23-06-2018)

detaljnije>>


IZMENJEN JE PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

(Vest je objavljena 23-06-2018)

detaljnije>>


IZMENJEN JE PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU DOBARA I USLUGA ČIJI SE PROMET OPOREZUJE PO POSEBNOJ STOPI PDV

(Vest je objavljena 23-06-2018)

detaljnije>>


DOPUNJEN JE PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE, VRSTI, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA, DOSTAVLJANJA PODATAKA I PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE

(Vest je objavljena 23-06-2018)

detaljnije>>


FINANSIRANJE NABAVKE UDŽBENIKA SREDSTVIMA BUDŽETA RS ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU ZA POJEDINE KATEGORIJE UČENIKA

(Vest je objavljena 23-06-2018)

detaljnije>>


OBJAVLJENA UREDBA O ŠIFARNIKU RADNIH MESTA

(Vest je objavljena 23-06-2018)

detaljnije>>


RADNA VERZIJA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

(Vest je objavljena 22-06-2018)

detaljnije>>


RADNA VERZIJA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

(Vest je objavljena 22-06-2018)

detaljnije>>


OBJAVLJEN SET ZAKONA KOJIMA SE REFORMIŠE JAVNA UPRAVA

(Vest je objavljena 21-06-2018)

detaljnije>>


SAOPŠTENJE POVODOM OCENE KREDITNOG REJTINGA REPUBLIKE SRBIJE OD STRANE AGENCIJA STANDARD AND POOR’S I FITCH RATINGS

(Vest je objavljena 21-06-2018)

detaljnije>>


RADNA VERZIJA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU

(Vest je objavljena 20-06-2018)

detaljnije>>


PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM JE U SKUPŠTINSKOJ PROCEDURI

(Vest je objavljena 15-06-2018)

detaljnije>>


VLADA RS UTVRDILA PREDLOG ZAKONA O RADNOM ANGAŽOVANJU NA SEZONSKIM POSLOVIMA

(Vest je objavljena 15-06-2018)

detaljnije>>


OBJAVLJENI SU PODACI O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U MAJU 2018. GODINE

(Vest je objavljena 12-06-2018)

detaljnije>>


SEDMO VANREDNO ZASEDANJE NARODNE SKUPŠTINE - 12. JUNA 2018. GODINE

(Vest je objavljena 11-06-2018)

detaljnije>>


DONET JE SET FINANSIJSKIH ZAKONA

(Vest je objavljena 11-06-2018)

detaljnije>>


REFERENTNA KAMATNA STOPA ZADRŽANA JE NA NIVOU OD 3,0% DO 12. JULA 2018. GODINE

(Vest je objavljena 07-06-2018)

detaljnije>>


OBJAVLJENA JE UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KATALOGU RADNIH MESTA U JAVNOM SEKTORU

(Vest je objavljena 07-06-2018)

detaljnije>>


NOVI PREDUSLOV ZA REGISTRACIJU KNJIGOVODSTVENIH AGENCIJA I DRUŠTAVA ZA REVIZIJU

(Vest je objavljena 06-06-2018)

detaljnije>>


PODACI O PROSEČNOJ ZARADI ZA MART 2018. GODINE

(Vest je objavljena 25-05-2018)

detaljnije>>


IZNOS NAKNADE ZA NEZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM - 34.125,50 DINARA ZA MAJ 2018. GODINE

(Vest je objavljena 25-05-2018)

detaljnije>>


OBAVEŠTENJE KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA U VEZI REGISTROVANJA FAKTURA DATO JE NA SAJTU MF UPRAVE ZA TREZOR

(Vest je objavljena 15-03-2018)

detaljnije>>


Statistički podaci, stope, doprinosi, naknade

Index potrošačkih cena
za maj 2018. godine
|12.6.2018.|


Inflacija merena Indexom
potrošačkih cena za maj 2018.
|12.6.2018.|


Prosečne bruto zarade
za mart 2018. godine
|25.5.2018.|


Prosečne neto zarade
za mart 2018. godine
|25.5.2018.|


Mesečne stope zatezne kamate
|13.4.2018.
|


Minimalna zarada


Kursna lista 22.6.2018.
EUR EUR 118.0876
USD USD 101.6594
CHF CHF 102.5867
 


PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Na osnovu sprovedenih javnih rasprava o Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima u mnogim gradovima naše zemlje, Vlada Srbije uputila je u Narodnu skupštinu Srbije Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima na usvajanje.

 

Imajući u vidu da je Vlada Srbije svojim Zaključkom od 19. juna 2017. godine, usvojila pregovaračku poziciju Republike Srbije o pristupanju EU, za Poglavlje 6 - "Pravo privrednih društava" to je podrazumevalo obavezu države da preuzme u pravni sistem Republike Srbije pravne tekovine EU iz oblasti korporativnog prava sa kojima domaći propisi iz ove oblasti do sada nisu bili usaglašeni, odnosno postojeće odredbe Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 (dr. zakon) i 5/2015) to nisu regulisale.

 

Predlogom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima uvode se se nove pravne forme društava, odnosno uređen je položaj Evropskog akcionarskog društva i Evropske ekonomske interesne grupacije, kao i uređenje prekograničnog spajanja i pripajanja društava kapitala osnovanih u Republici Srbiji sa društvima kapitala iz drugih država članica Evropske unije, s tim što je predloženo da se ova rešenja primenju od 1. januara 2022. godine.

 

Takođe, je predloženo unapređenje zaštite prava manjinskih akcionara u skladu sa Akcionim planom za unapređenje ranga Republike Srbije na listi Svetske banke, gde ova obaveza podrazumeva da pre zaključivanja pravnog posla u kome postoji lični interes, a vrednost posla iznosi više od 10% od knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva, to društvo ima obavezu da pribavi izveštaj o proceni tržišne vrednosti stvari koje su predmet posla. Predloženo je i da članovi d.o.o. koji poseduju najmanje 5% udela u osnovnom kapitalu mogu putem pisanog obaveštenja društvu staviti dodatne tačke na dnevni red skupštine.

 

Predloženo je i uređenje prava akcionara na dividendu, gde rok isplate ne može biti duži od šest meseci od dana donošenja odluke o isplati dividende, zatim usaglašavanje sa odredbama Zakona o tržištu kapitala, Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Zakona o strancima, Zakona o registraciji privrednih subjekata, Zakona o stečaju, itd. Istovremeno je predloženo da se privrednom društvu ne može uvesti obavezna upotreba pečata u poslovnim pismima i drugim dokumentima.

 

Odmah po usvajanju Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima objavićemo u našem časopisu "Revizor" komentar donetih izmena i dopuna Zakona o privrednim društvima sa bližim objašnjenjima njihove primene.