REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

N O V O   !  !  ! Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

N O V O   !  !  ! Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU
AKTUELNE
INFORMACIJEOBJAVLJEN SET ZAKONA KOJIMA SE REFORMIŠE JAVNA UPRAVA

(Vest je objavljena 21-06-2018)

detaljnije>>


SAOPŠTENJE POVODOM OCENE KREDITNOG REJTINGA REPUBLIKE SRBIJE OD STRANE AGENCIJA STANDARD AND POOR’S I FITCH RATINGS

(Vest je objavljena 21-06-2018)

detaljnije>>


RADNA VERZIJA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU

(Vest je objavljena 20-06-2018)

detaljnije>>


PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM JE U SKUPŠTINSKOJ PROCEDURI

(Vest je objavljena 15-06-2018)

detaljnije>>


VLADA RS UTVRDILA PREDLOG ZAKONA O RADNOM ANGAŽOVANJU NA SEZONSKIM POSLOVIMA

(Vest je objavljena 15-06-2018)

detaljnije>>


OBJAVLJENI SU PODACI O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U MAJU 2018. GODINE

(Vest je objavljena 12-06-2018)

detaljnije>>


SEDMO VANREDNO ZASEDANJE NARODNE SKUPŠTINE - 12. JUNA 2018. GODINE

(Vest je objavljena 11-06-2018)

detaljnije>>


DONET JE SET FINANSIJSKIH ZAKONA

(Vest je objavljena 11-06-2018)

detaljnije>>


REFERENTNA KAMATNA STOPA ZADRŽANA JE NA NIVOU OD 3,0% DO 12. JULA 2018. GODINE

(Vest je objavljena 07-06-2018)

detaljnije>>


OBJAVLJENA JE UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KATALOGU RADNIH MESTA U JAVNOM SEKTORU

(Vest je objavljena 07-06-2018)

detaljnije>>


NOVI PREDUSLOV ZA REGISTRACIJU KNJIGOVODSTVENIH AGENCIJA I DRUŠTAVA ZA REVIZIJU

(Vest je objavljena 06-06-2018)

detaljnije>>


PODACI O PROSEČNOJ ZARADI ZA MART 2018. GODINE

(Vest je objavljena 25-05-2018)

detaljnije>>


IZNOS NAKNADE ZA NEZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM - 34.125,50 DINARA ZA MAJ 2018. GODINE

(Vest je objavljena 25-05-2018)

detaljnije>>


OBAVEŠTENJE KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA U VEZI REGISTROVANJA FAKTURA DATO JE NA SAJTU MF UPRAVE ZA TREZOR

(Vest je objavljena 15-03-2018)

detaljnije>>


Statistički podaci, stope, doprinosi, naknade

Index potrošačkih cena
za maj 2018. godine
|12.6.2018.|


Inflacija merena Indexom
potrošačkih cena za maj 2018.
|12.6.2018.|


Prosečne bruto zarade
za mart 2018. godine
|25.5.2018.|


Prosečne neto zarade
za mart 2018. godine
|25.5.2018.|


Mesečne stope zatezne kamate
|13.4.2018.
|


Minimalna zarada


Kursna lista 21.6.2018.
EUR EUR 118.1475
USD USD 102.2126
CHF CHF 102.3897
 


PREDLOG ZAKONA O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM AGENCIJAMA U SKUPŠTINSKOJ PROCEDURI

 

Vlada RS utvrdila je Predlog zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija (RS), autonomna pokrajina (AP) ili jedinica lokalne samouprave (JLS) i uputila ga u skupštinsku proceduru.

 

Ovim zakonom urediće se plata, naknada plate, naknada troškova i druga primanja zaposlenih u javnim agencijama i drugim pravnim licima na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama.

 

Odredbe ovog zakona primenjivaće se i na zaposlene u drugim organima i organizacijama koje je osnovala RS, AP i JLS na koje se ne primenjuju propisi o platama u državnim organima, organima AP ili JLS ili javnim službama, izuzev na zaposlene u organizacijama koje obavljaju delatnost u skladu sa propisima o privrednim društvima, a koje nisu osnovane kao privredna društva i u organizacijama sa statusom lica u finansijskom sektoru.

 

Takođe, u skupštinsku proceduru upućen je i Predlog zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama.

 

Predložene izmene i dopune ovog zakona rezultat su uvođenja merivog sistema u zapošljavanju i vrednovanju rada zaposlenih, kao i uvođenje propisa kojima će se izmeniti sistem određivanja plata zaposlenih i uskladiti sa drugim delovima javnog sektora. Osim navedenog, predloženim izmenama i dopunama ovog zakona propisaće se precizniji uslovi i kriterijumi za imenovanje članova upravnog odbora i direktora javnih agencija, ograničenja v.d. stanja kroz propisivanje rokova za otpočinjanje konkursnog postupka i imenovanja direktora, uvođenje ograničenja u pogledu broja mogućih imenovanja, prijema poklona i priloga i regulisanja sukoba interesa zaposlenih u javnim agencijama i dr.

 

Predloženo je da primena ovih zakona počne 1. januara 2019. godine.