Evidencioni račun ustanova socijalne zaštite za izvore 04 i 09

Datum objave: 05-03-2019


U skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa ("Službeni glasnik RS", br. 16/2016, 49/2016, 107/2016. 46/2017, 114/2017, 36/2018 i 104/2018), a prema mišljenju Ministarstva finansija broj: 401-00-248/19-001-005 od 26. februara 2019. godine propisan je evidencioni račun broj: 840-31218845-03 - Prihodi, odnosno primanja ustanova socijalne zaštite.

Preko ovog računa vrše se uplate i evidentiranje prihoda za ustanove socijalne zaštite koje svoje poslovanje obavljaju u okviru ISIB-a, i to za:

izvor 04 - Sopstveni prihodi

za ekonomske klasifikacije:

- 742316 - Prihodi koje ostvaruju ustanove socijalne zaštite po osnovu obavljanja proširene delatnosti

- 745129 - Prihodi koje ostvaruju ustanove socijalne zaštite po osnovu učešća korisnika, odnosno srodnika u ceni smeštaja u ustanovu

- 781111 - Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou

izvor 09 - Primanja od prodaje nefinansijske imovine

za ekonomsku klasifikaciju:

- 813121 - Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa Republike

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a