Krajnji rok za dostavljanje odluke o završnim računima OSO i izrade nacrta  odluke o završnom računu budžeta lokalne vlasti za 2018. godinu

Datum objave: 30-04-2019


Podsećamo da je danas  (30. april), prema članu 78. Zakona o budžetskom sistemu (“Službeni glasnik RS”, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (dr. zakon), 103/2015,  99/2016,  113/2017 i 95/2018) krajnji rok do kada:

  • organizacije za obavezno socijalno osiguranje treba da donosu odluke o završnim računima za 2018. godinu i da  usvaje izveštaj o izvršenju finansijskih planova za 2018. godinu, a koje podnose Upravi za trezor;
  • RFZO kontroliše, sravnjuje podatke iz godišnjih izveštaja o izvršenju finansijskog plana korisnika sredstava koji se nalaze u njegovoj nadležnosti, konsoliduje podatke i sastavlja konsolidovani godišnji izveštaj o izvršenju finansijskog plana, a koji podnosi Upravi za trezor;
  • lokalni organ uprave nadležan za finansije treba da pripremi nacrt odluke o završnom računu budžeta lokalne vlasti sa obrazloženjem koje sadrži godišnji izveštaj o učinku programa za 2018. godinu i  da ga dostavi nadležnom izvršnom organu lokalne vlasti.