Nova Uredba o uslovima, načinu i postupku oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme

Datum objave: 18-05-2019


Uredbom o uslovima, načinu i postupku oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme ("Službeni glasnik RS" broj 34/2019), bliže se uređuju:

- uslovi, način i postupak oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme ulagača, osim poreza na dodatu vrednost;

- maksimalni dozvoljeni iznos sredstava podsticaja;

- uslovi za ostvarivanje povlastice;

- postupak za ostvarivanje povlastice i

- rok za zabranu otuđenja i ograničenje raspolaganja.

Pod ulagačem, u skladu sa ovom uredbom, smatra se domaće ili strano, pravno ili fizičko lice koje je izvršilo ulaganje na teritoriji Republike Srbije u skladu sa Zakonom  o ulaganjima ("Službeni glasnik RS" br. 89/2015 i 95/2018).

Posebno naglašavamo da privredno društvo registrovano u Republici Srbiji, koje je korisnik carinske povlastice (u skladu sa ovom uredbom),  ima obavezu da u Registru privrednih subjekata upiše zabeležbu ulaganja-nabavke opreme koja će biti uvezena kao ulog ulagača, dok je Agencija za privredne registre dužna da u roku od 60 dana, računajući od 25. maja 2019. godine,  posredstvom informacionog sistema dostavi podatke Upravi carina o upisanim zabeležbama ulaganja.

Ova uredba stupa na snagu 25. maja 2019. godine.