Paket zakona iz delatnosti zdravstva

Datum objave: 11-04-2019


U "Službenom glasniku RS", broj 25/2019 od 3. aprila 2019. godine objavljen je paket zakona iz oblasti zdravstva, a koji stupaju na snagu 11. aprila 2019. godine, a to su:

 • Zakon o zdravstvenom osiguranju, s tim da se odredbe člana 177. stav 3. tač. 2) i 3) i člana 178. stav 2. ovog zakona primenjuju do dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji. Odredba člana 232. stav 1. tačka 24) u delu koji se odnosi na kontrolu finansijskih planova zdravstvenih ustanova iz Plana mreže primenjuje se od dana kada se steknu tehnički uslovi za vršenje kontrole. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe:
  • 1. Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službeni glasnik RS”, br. 107/2005, 109/2005 – ispravka, 57/2011, 110/2012 – US, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 – US, 106/2015 i 10/2016 – dr. zakon);
  • 2. Uredba o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju ("Službeni glasnik RS”, br. 108/2008 i 49/2009);
  • 3. Član 33. stav 1. tačka 13) Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva ("Službeni glasnik RS”, br. 123/2014, 106/2015 i 105/2017);
  • 4. Član 38. st. 2. i 3. Zakona o pravima pacijenata ("Službeni glasnik RS”, broj 45/2013);
  • 5. Pravilnik o načinu i postupku zaštite prava osiguranih lica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje ("Službeni glasnik RS”, broj 68/2013).
 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti, osim odredbe člana 115. stav 1. tačka 2) ovog zakona, koja se primenjuje istekom 36 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS”, br. 107/2005, 72/2009 – dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – dr. zakon, 93/2014, 96/2015,106/2015, 105/2017 – dr. zakon i 113/2017 – dr. zakon).
 • Zakon o predmetima opšte upotrebe - danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe ("Službeni glasnik RS”, broj 92/11).
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci.

Detaljnije o novinama koje propisuju navedeni zakoni, kao i o primeni novodonetih rešenja kroz praktične primere, bićete upoznati u narednim časopisima Budžet, Revizor, Pravnik kao i kroz elektronska izdanja IPC-a.