Raspisan Konkurs za finansiranјe projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva

Datum objave: 16-01-2019


Ministarstvo kulture i informisanja Vlade Republike Srbije raspisalo je 4. januara 2019. godine Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2019. godini.

Konkurs je objavlјen u dnevnim novinama „Politika“ i na sajtu Ministarstva kulture i informisanja i otvoren je do 4. februara 2019. godine.

Pravo učešća imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavlјanje delatnosti kulture, pojedinci (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi), kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Podnosilac prijave je obavezan da dostavi uredno popunjen i overen formular za prijavu na konkurs, u okviru kojeg je detalјan opis projekta, detalјno razrađen budžet projekta, kao i podaci o stručnim, odnosno umetničkim kapacitetima podnosioca, odnosno realizatora projekta, u pet primeraka za sve oblasti. Na sajtu Ministarstva mogu se preuzeti formulari za učešće na konkursu, u zavisnosti od oblasti za koju se prijavlјuje.