PRIRUČNICI U PRIPREMI

PRIRUČNIK ZA PRIMENU PRAVILNIKA O PDV

PRIRUČNIK ZA PRIMENU PRAVILNIKA O PDV

Ministarstvo finansija donelo je novi Pravilnik o porezu na dodatu vrednost koji je sačinjen od 282 člana, a koji obuhvata i menja sve postojeće pravilnike koji su pored integracije u jedinstveni pravilnik pretrpeli i značajne izmene, što je dovelo do potrebe za posebnim izdanjem:
PDV u PRAKSI - PRIRUČNIK ZA PRIMENU PRAVILNIKA O PDV

Priručnik sadrži detaljna objašnjenja odredaba ovog pravilnika sa posebnim akcentom na praktične primere, koje ćemo kreirati na osnovu brojnih, specifičnih i spornih situacija koje su naši konsultanti godinama uspešno rešavali za naše pretplatnike iz poreske i računovodstvene službe.
 

Priredili: Jovana Dedić i Bojan Lukić

Priručnik izlazi iz štampe sredinom juna 2021. godine

Detaljnije o priručniku

PRIRUČNIK za primenu KONTNOG OKVIRA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, JAVNA PREDUZEĆA zadruge i preduzetnike

Priručnik Kontni okvir

Priručnik za primenu Kontnog okvira za privredna društva, zadruge i preduzetnike namenjen je pravnim licima koja primenjuju novi Pravilnik o ontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", broj 89/2020).

Priručnik je na dan izdavanja u svemu usaglašen sa relevantnom zakonskom računovodstvenom i poreskom regulativom, kao i sa računovodstvenom profesionalnom regulativom.

PRIRUČNIK SE PRIMENJUJE NA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2021. GODINU

Autor: dr Zoran Petrović

Priručnik izlazi iz štampe u avgustu 2021.

Detaljnije o priručniku

PRIRUČNIK za primenu MSFI
(Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja)

Priručnik MSFI 15

Priručnik za primenu MSFI namenjen je privrednim društvima, zadrugama i preduzetnicima koji primenjuju nove Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja.

Priručnik je na dan izdavanja u svemu usaglašen sa relevantnom zakonskom i profesionalnom regulativom (obrađen je i MSFI 16 Lizing).

Autor: dr Zoran Petrović

Priručnik izlazi iz štampe u maju 2021.

Detaljnije o priručniku

PRIRUČNICI IZAŠLI IZ ŠTAMPE

ZARADE, NAKNADE i DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA
OBRAČUN POREZA I DOPRINOSA SA PRIMERIMA IZ PRAKSE

Priručnik Zarade

Priručnik je usaglašen sa svim propisima i relevantnim podacima za OBRAČUN i ISPLATU ZARADA, NAKNADA i DRUGIH PRIHODA FIZIČKIH LICA koji se primenjuju u 2021. godini

Priručnik ZARADE, NAKNADE i DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA namenjen je svim subjektima koji vrše obračun i isplatu prihoda zaposlenim i drugim fizičkim licima.

SPECIJAL:
ZARADE I NAKNADE ZARADE IZ DIREKTNIH DAVANJA
(časopis Revizor br. 8)

Priredili: Valentina Bogosavljević, Aleksandra Jelača, dr Zoran Petrović i dr Natalija Keković

Priručnik je izašao iz štampe u martu 2021. godine

Detaljnije o priručniku

ANALITIČKI KONTNI PLAN ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE

Priručnik Analitički

Priručnik je namenjen privrednim društvima, zadrugama i preduzetnicima koji primenjuju novi Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike (”Službeni glasnik RS”, broj 89/2020).

Priručnik je jedinstven zbog načina prikaza računa:

      1) Za račune klasa, grupa i trocifrenih računa naveden je relevantni stav i član Pravilnika o Kontnom okviru;
      2) Za većinu četvorocifrenih, petocifrenih i dr. računa navedeno je šta se na njima evidentira i da li se dalje raščlanjavaju.

Ovaj Analitički kontni plan će biti primenjen i u Priručniku za primenu Kontnog okvira za privredna društva, zadruge i preduzetnike, koji izlazi iz štampe u junu 2021. godine, a čiji je autor dr Zoran Petrović.

Izdavač: IPC doo Beograd, mart 2021.

Detaljnije o priručniku

Priručnici za BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

PRIMERI KNJIŽENJA po Kontnom planu za BUDŽETSKI SISTEM

Priručnik Knjiga 02

Obuhvata knjiženja transakcija i poslovnih događaja po klasama uključujući i knjiženja u skladu sa najnovijim propisima iz oblasti budžetskog računovodstva.

Primeri knjiženja iz svakodnevnog rada korisnika budžetskih sredstava.

Autor: dr Natalija Keković

Izdanje za 2021. godinu (maj 2021)

KONTNI PLAN za BUDŽETSKI SISTEM sa međusobnim povezivanjem konta

Priručnik Knjiga 01

Priručnik sa uporednim pregledima međusobnog povezivanja konta po Kontnom planu za budžetski sistem i za preknjižavanje sa konta po Kontnom planu za budžetski sistem na račune po Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike i obrnuto.

Za potrebe planiranja i sastavljanja finansijskih izveštaja dat je poseban Kontni plan za budžetski sistem do nivoa sintetičkih (četvorocifrenih) konta.

Autor: Dragoš Ristić

Izdanje za 2020. godinu

FINANSIJSKO UPRAVLJANJE, KONTROLA i REVIZIJA kod korisnika JAVNIH SREDSTAVA

Priručnik Knjiga 03

Praktični vodič za uvođenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava. Obuhvata procenu i način utvrđivanja poslovnog rizika i odgovornosti za funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Priručnik sadrži sve modele normativnih akata, strategija i procedura koje korisnik treba da donese u okviru uspostavljanja sistema kontrole. Pored toga, sadrži postupak za proveru efikasnosti funkcionisanja postojećeg sistema finansijskog upravljanja i kontrole, način popunjavanja godišnjih izveštaja, kao i način postupanja korisnika po nalazu D.R.I. - odazivni izveštaj (model akta).

U prilogu Priručnika dati su integralni tekstovi propisa kojima se uređuje finansijsko upravljanje, kontrola i revizija korisnika javnih sredstava.

Autori: Života Antić i dr Natalija Borović

OSNOVE BUDŽETSKOG RAČUNOVODSTVA

Priručnik Knjiga 04

U Priručniku su obuhvaćeni osnovni propisi kojima je regulisano obavljanje računovodstvenih poslova korisnika javnih sredstava.

Posebno je posvećena pažnja strukturi i funkcionalnosti klasa i konta sadržanih u Kontnom planu za budžetski sistem.

Na najjednostavniji način su prikazane šeme korišćenja konta u okviru klasa po Kontnom planu za budžetski sistem za utvrđivanje rezultata poslovanja i iskazivanja stanja imovine i obaveza sa praktičnim primerima.

U Priručniku je posebno prikazano evidentiranje imovine u javnoj svojini kao i izveštavanje o stanju i kretanju nepokretnosti i pokretnih stvari.

Prvi deo: Osnove budžetskog računovodstva
Drugi deo: Evidencija imovine u javnoj svojini
Treći deo: Propisi - prečišćeni tekstovi

Autor: Dragoš Ristić

Pretplata na priručnike za BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO