PRAKTIKUM: OBAVEZAN NAČIN VOĐENJA PDV EVIDENCIJE I SASTAVLJANJA PREGLEDA OBRAČUNA PDV OD 1. JULA 2018.

Praktikum PDV

Praktikum obuhvata:

 1. Primena Pravilnika o evidenciji PDV i pregledu obračuna PDV
 2. Korisničko uputstvo Poreske uprave za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV - popunjavanje Obrasca POPDV
 3. Video snimak Uputstva za primenu Pravilnika

Autor: Jovana Dedić

Broj strana: 108 strana

Format: A4 (latinično izdanje)

Godina izdanja: jul 2018.

PUNA CENA PDV PRAKTIKUMA od 23. avgusta 2018. godine: 4.600,00 din. + PDV

CENA za PRETPLATNIKE od 23. avgusta 2018. godine: 2.600,00 din. + PDV

Pretplata na praktikum

PRIRUČNIK OBRAČUN ZARADA, NAKNADA i DRUGIH PRIHODA FIZIČKIH LICA SA PRIMERIMA IZ PRAKSE

Priručnik Zarade

Priručnik je usaglašen sa svim propisima i relevatnim podacima za OBRAČUN i ISPLATU ZARADA, NAKNADA DRUGIH PRIHODA i FIZIČKIH LICA koji se primenjuju od 1. aprila 2018. godine.

Priručnik OBRAČUN ZARADA, NAKNADA I DRUGIH PRIHODA FIZIČKIH LICA namenjen je svim subjektima koji primenjuju propise u vezi obračuna i isplate prihoda zaposlenim i drugim fizičkim licima.

Priručnik sadrži:

I OBJAŠNJENJA PROPISA i njihovu primenu u vezi:

 1. Ostvarivanja prava, obračuna i isplate zarada, naknada zarada, naknada troškova i drugih primanja zaposlenih, kao i lica koja nisu zaposlena kod poslodavca;
 2. Utvrđivanja svih vrsta prihoda koji podležu oporezivanju porezom na dohodak građana (prihodi od samostalne delatnosti, poljoprivrede, izdavanja u zakup nepokretnosti, kapitalni dobici i dr.);

II PRIMERE OBRAČUNA sa knjiženjem i načinom popunjavanja poreskih prijava (PPP-PD, PP OPO, PP OD-O i dr )

Primeri knjiženja su dati prema Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike, kao i prema Kontnom planu za budžetski sistem.

ZARADE, NAKNADE ZARADA I DRUGA PRIHODI FIZIČKIH LICA regulisana su Zakonom o radu, Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Zakonom o porezu na dohodak građana, Zakonom o zdravstvenom osiguranju, Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom i dr., kao i podzakonskim aktima donetim na osnovu ovlašćenja iz navedenih propisa.

Autori: mr Slavica Kulić, dr Zoran Petrović, Sanja Filipović i Dragoš Ristić

Broj strana: 680 strana

Format: B5 (latinično izdanje)

Godina izdanja: april 2018.

CENA za NEPRETPLATNIKE: 6.300,00 + PDV

CENA za PRETPLATNIKE: 4.500,00 + PDV

Pretplata na priručnik

Priručnici za BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Priručnik Knjiga 01

KONTNI PLAN za BUDŽETSKI SISTEM sa međusobnim povezivanjem konta

Priručnik sa uporednim pregledima međusobnog povezivanja konta po Kontnom planu za budžetski sistem i za preknjižavanje sa konta po Kontnom planu za budžetski sistem na račune po Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike kao i za preknjižavanje sa računa po Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike na konta po Kontnom planu za budžetski sistem.

Priručnik je zasnovan na trenutno važećem Kontnom planu za budžetski sistem koji se primenjuje od 1. januara 2018. godine, a ažuran je sa 1. aprilom 2018. godine.

Za potrebe planiranja i sastavljanja finansijskih izveštaja dat je poseban Kontni plan za budžetski sistem do nivoa sintetičkih (četvorocifrenih) konta.

Autor: Dragoš Ristić

Broj strana: 496 strana

Format: B5 (latinično izdanje)

Godina izdanja: maj 2018.

CENA za NEPRETPLATNIKE: 4.500,00 + PDV

CENA za PRETPLATNIKE: 3.400,00 + PDV

Priručnik Knjiga 02

PRIMERI KNJIŽENJA po Kontnom planu za BUDŽETSKI SISTEM

Priručnik obuhvata knjiženja transakcija i poslovnih događaja po klasama uključujući i knjiženja u skladu sa najnovijim propisima iz oblasti budžetskog računovodstva.

U Priručniku je dat i pregled najčešćih nepravilnosti koje je utvrdila D.R.I. u postupku revizije kod korisnika budžetskih sredstava sa preporukama kako ih korigovati.

Primeri knjiženja iz svakodnevnog rada korisnika budžetskih sredstava.

Autor: dr Natalija Borović

Broj strana: 536 strana

Format: B5 (latinično izdanje)

Godina izdanja: maj 2018.

CENA za NEPRETPLATNIKE: 5.900,00 + PDV

CENA za PRETPLATNIKE: 4.400,00 + PDV

Priručnik Knjiga 03

FINANSIJSKO UPRAVLJANJE, KONTROLA i REVIZIJA kod korisnika JAVNIH SREDSTAVA

Reč je o praktičnom vodiču za uvođenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava. Obuhvata procenu i način utvrđivanja poslovnog rizika i odgovornosti za funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Priručnik sadrži sve modele normativnih akata, strategija i procedura koje korisnik treba da donese u okviru uspostavljanja sistema kontrole. Pored toga, sadrži postupak za proveru efikasnosti funkcionisanja postojećeg sistema finansijskog upravljanja i kontrole, način popunjavanja godišnjih izveštaja, kao i način postupanja korisnika po nalazu D.R.I. - odazivni izveštaj (model akta).

U prilogu Priručnika dati su integralni tekstovi propisa kojima se uređuje finansijsko upravljanje, kontrola i revizija korisnika javnih sredstava.

Autori: Života Antić i dr Natalija Borović

Broj strana: 432 strane

Format: B5 (latinično izdanje)

Godina izdanja: april 2018.

CENA za NEPRETPLATNIKE: 4.900,00 + PDV

CENA za PRETPLATNIKE: 3.800,00 + PDV

 

KOMPLET PRIRUČNIKA ZA BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO - štampana verzija

CENA za NEPRETPLATNIKE: 10.800,00 + PDV

CENA za PRETPLATNIKE: 7.800,00 + PDV

Pretplata na priručnik

Priručnik za primenu MSFI 15

Priručnik MSFI 15

Novi računovodstveni standard MSFI 15 - Prihodi po osnovu ugovora sa kupcima je u primeni od 1. januara 2018. godine i zamenjuje MRS 18, uvodeći nova pravila vezana za priznavanje prihoda po osnovu ugovora sa kupcima. Ponudu naših izdanja smo obogatili i sa Priručnikom za primenu MSFI 15.

U Priručniku za primenu MSFI 15 - su sistematski i na detaljan način obrađena pravila za priznavanje prihoda. Takođe priručnik sadrži preko 100 primera praktične primene kao i ilustracije u vezi sa MSFI 15. Priručnik je izašao iz štampe u februaru 2018. godine.

Autori: dr Zoran Petrović i Kosana Vićentijević

Broj strana: 176 strane

Format: B5 (latinično izdanje)

Godina izdanja: februar 2018.

CENA za NEPRETPLATNIKE: 3.900,00 + PDV

CENA za PRETPLATNIKE: 2.500,00 + PDV

Pretplata na priručnik

Priručnik za službu (službenika) za JAVNE NABAVKE

Priručnik Javne nabavke

Priručnik za službu (službenika) za JAVNE NABAVKE je namenjen svim subjektima koji primenjuju propise u vezi javnih nabavki, naručiocima, ponuđačima, subjektim sa javnim ovlašćenjima u postupcima kontrole kod korisnika javnih sredstava, odnosno svim učesnicima u postupku planiranja nabavki, sprovođenja postupka dodele i izvršenja ugovora o javnoj nabavci i kontrole javnih nabavki.

Priručnik sadrži rešenja i preporuke za postupanje u svakodnevnom radu.

Pruža praktičnu i stručnu pomoć u radu licima koja sprovode postupak javne nabavke kod naručioca, ali i predstavnicima ponuđača kao i licima ovlašćenim za kontrolu u javnom sektoru.

Daje odgovore na pitanja kako postupiti u određenim situacijama i kako rešiti problem u praksi.

Obuhvata sve ključne aspekte u svim fazama procesa javne nabavke, ali i rešenja za probleme i odgovore na razjašnjena pitanja. Doprinosi profesionalnom i stručnom usavršavanju korisnika priručnika i unapređuje rad.

Materijal je sistematizovan u 4 celine:

 1. Stručni komentari Zakona i pratećih propisa;
 2. Mišljenja i objašnjenja Uprave za javne nabavke;
 3. Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki;
 4. Odgovori na pitanja iz prakse.

U stručnim komentarima se obrađuju instituti i procedure uz praktična uputstva za rad.

Mišljenja i objašnjenja Uprave za javne nabavke, odgovori na pitanja i praksa Republičke komisije su sistematizovani po članovima Zakona to doprinosi preglednosti i efikasnijem korišćenju datog materijala. Priručnik je potpuno ažuran za primenu važećih propisa iz oblasti javnih nabavki.

Priručnik svojim sadržajem garantuje svoju trajnost i upotrebljivost bez obzira na zakonska rešenja koja se očekuju u narednom periodu.

Autori: Ljubinka Kovačević i Dobrinka Gvozdenović

Broj strana: 176 strane

Format: B5 (latinično izdanje)

Godina izdanja: novembar

CENA za NEPRETPLATNIKE: 6.900,00 + PDV

CENA za PRETPLATNIKE: 3.900,00 + PDV

Pretplata na priručnik

PRIRUČNIK za primenu KONTNOG OKVIRA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE za 2018. godinu - u pripremi

Priručnik Kontni okvir

Priručnik za primenu Kontnog okvira za privredna društva, zadruge i preduzetnike namenjen je preduzećima, zadrugama i preduzetnicima koji primenjuju Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br. 95/2014).

Bitne karakteristike Priručnika:

 1. prilagođen je za jednostavnu upotrebu:
  1. obveznicima primene MSFI – Priručnik je baziran na zahtevima MSFI, čiji je prevod objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 35/2014),
  2. obveznicima primene MSFI za MSP čiji je prevod objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 117/2013) i
  3. obveznicima primene Pravilnika o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica ("Službeni glasnik RS", br. 118/2013 i 95/2014);
 2. uključene su izmene Međunarodnih standarda finansijskih izveštavanja;
 3. obuhvaćene su relevantne izmene Zakona o privrednim društvima;
 4. ažuriran je sa promenama u poreskim propisima u:
  1. Zakonu o porezu na dodatu vrednost,
  2. Zakonu o porezu na dohodak građana i
  3. Zakonu o porezu na dobit pravnih lica;

Autor: dr Zoran Petrović

Broj strana: preko 1700 strana

Format: B5 (latinično izdanje)