REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Računovodstvo, MRS i Revizija
 • Poreski sistem i PDV
 • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
 • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
 • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
 • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

7 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
8 Uvodnik - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor
9 Novi propisi objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
11 Aktuelne informacije od značaja za poslovanje
11 1. Za elektronske fakture predviđeno je devet poreskih kategorija
11 2. Objavljena je Lista korisnika sistema elektronskih faktura
11 3. Instrukcija za plaćanje po profakturi (ponudi) za subjekte javnog sektora i izdavanje fakture / avansne fakture po plaćenoj profakturi
12 4. Dodatno objašnjenje za izdavanje elektronskih faktura za transakcije lica iz člana 9. stav 1. Zakona o PDV
12 5. Novine u izdavanju računa imaocu korporacijske kartice
13 6. Izvršene su izmene podataka o načinu plaćanja koji se navodi na fiskalnom računu
14 7. Nove delatnosti koje su oslobođene od evidencije prometa na malo i primljenih avansa preko elektronskog fiskalnog uređaja
14 8. Objavljeno je novo Tehničko uputstvo u vezi sa funkcionalnošću ESIR-a ili L-PFR-a
14 9. Doneta je nova Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte
15 10. Stupanje na snagu i početak primene Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Marokom
16 11. Potvrde o rezidentnosti Hong Konga izdaju se samo u papirnoj formi
16 12. Potvrde o rezidentnosti Estonije mogu biti izdate u papirnoj formi, kao i u elektronskom formatu
16 13. Prosečna zarada za februar 2022. godine
17 ELEKTRONSKO FAKTURISANJE
18 UVOD
23 ELEKTRONSKO FAKTURISANJE KAO NOVINA U PRAVNOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE
23 1. Pravni okvir primene elektronske fakture
23 2. Obveznici primene elektronske fakture
26 3. Obaveza izdavanja elektronske fakture
27 4. Rokovi početka obavezne primene elektronske fakture
28 5. Tumačenje E-fakture u procesu elektronskog poslovanja
36 6. Definisanje sistema elektronskih faktura - SEF-a
37 7. Načini pristupanja SEF-u
40 8. Registracija subjekta prometa u SEF-u
44 9. Registracija subjekta prometa na portalu E-faktura
47 10. Podela ovlašćenja i podešavanja za rad u SEF-u
51 11. Kreiranje E-fakture u SEF-u
73 12. Elektronsko evidentiranje PDV u SEF-u
77 13. Rokovi za elektronsko evidentiranje obračuna PDV
78 14. Potvrda prijema i validnosti E-fakture
79 15. Čuvanje i arhiviranje E-fakture
80 16. Rokovi plaćanja faktura u papirnom obliku u kojima su KJS dužnici, a poverioci nemaju obavezu registracije u SEF-u
81 17. Centralni registar faktura - CRF
82 18. Sistem upravljanja fakturama - SUF
85 SISTEM ULAZNIH FAKTURA U PAPIRNOM I ELEKTRONSKOM OBLIKU - SISTEM PROVERA
96 PROVERA VERODOSTOJNOSTI IZLAZNE FAKTURE KAO RAČUNOVODSTVENOG DOKUMENTA
100 ODGOVORI NA SPORNA PITANJA POSTAVLJENA NA IPC WEBINARIMA
120 MODELI AKATA
120 Pravilnik o načinu evidentiranja, zaštite i korišćenja elektronskih dokumenata
125 Pravilnik o načinu rada sa elektronskim fakturama
127 Odluka o uvođenju identifikacione odluke
128 REGISTAR PROPISA
129 NOVA FISKALIZACIJA
131 E - fiskalizacija: Novo Tehničko uputstvo za funkcionalnost esir-a ili l-pfr-a i poslednje izmene podzakonskih akata
143 Službena mišljenja - Fiskalizacija
151 RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
  Računovodstvo
153 Računovodstveno obuhvatanje ulaganja u razvoj
159 ZARADE I DRUGI PRIHODI
161 Olakšica po osnovu zarade lica koja su angažovana na poslovima istraživanja i razvoja
171 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
173 Zarade i druga primanja
179 Ostali aktuelni podaci
180 Srednji kursevi stranih valuta u 2022. godini
181 KALENDAR OBAVEZA U MAJU 2022.
183 Kalendar poreskih i drugih obaveza za maj 2022. godine
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor

BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Budžetski sistem
 • Planiranje i finansiranje
 • Budžetsko računovodstvo
 • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
 • Trezor - platni promet

Sadržaj:

7 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
8 Uvodnik - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet
9 Novi propisi objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
11 Aktuelne informacije od značaja za poslovanje
11 1. Za elektronske fakture predviđeno je devet poreskih kategorija
11 2. Objavljena je Lista korisnika sistema elektronskih faktura
11 3. Instrukcija za plaćanje po profakturi (ponudi) za subjekte javnog sektora i izdavanje fakture / avansne fakture po plaćenoj profakturi
12 4. Dodatno objašnjenje za izdavanje elektronskih faktura za transakcije lica iz člana 9. stav 1. Zakona o PDV
12 5. Novine u izdavanju računa imaocu korporacijske kartice
13 6. Izvršene su izmene podataka o načinu plaćanja koji se navodi na fiskalnom računu
14 7. Nove delatnosti koje su oslobođene od evidencije prometa na malo i primljenih avansa preko elektronskog fiskalnog uređaja
14 8. Objavljeno je novo Tehničko uputstvo u vezi sa funkcionalnošću ESIR-a ili L-PFR-a
14 9. Ograničenje i mogućnost prekoračenja iznosa fiskalnog deficita lokalne vlasti
15 10. Prosečna zarada za februar 2022. godine
15 11. Referentna kamatna stopa povećana na 2,00%
16 12. Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u aprilu 2022. godine iznosi 1,5%
17 ELEKTRONSKO FAKTURISANJE
18 UVOD
23 ELEKTRONSKO FAKTURISANJE KAO NOVINA U PRAVNOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE
23 1. Pravni okvir primene elektronske fakture
23 2. Obveznici primene elektronske fakture
26 3. Obaveza izdavanja elektronske fakture
27 4. Rokovi početka obavezne primene elektronske fakture
28 5. Tumačenje E-fakture u procesu elektronskog poslovanja
36 6. Definisanje sistema elektronskih faktura - SEF-a
37 7. Načini pristupanja SEF-u
40 8. Registracija subjekta prometa u SEF-u
44 9. Registracija subjekta prometa na portalu E-faktura
47 10. Podela ovlašćenja i podešavanja za rad u SEF-u
51 11. Kreiranje E-fakture u SEF-u
73 12. Elektronsko evidentiranje PDV u SEF-u
77 13. Rokovi za elektronsko evidentiranje obračuna PDV
78 14. Potvrda prijema i validnosti E-fakture
79 15. Čuvanje i arhiviranje E-fakture
80 16. Rokovi plaćanja faktura u papirnom obliku u kojima su KJS dužnici, a poverioci nemaju obavezu registracije u SEF-u
81 17. Centralni registar faktura - CRF
82 18. Sistem upravljanja fakturama - SUF
85 SISTEM ULAZNIH FAKTURA U PAPIRNOM I ELEKTRONSKOM OBLIKU - SISTEM PROVERA
96 PROVERA VERODOSTOJNOSTI IZLAZNE FAKTURE KAO RAČUNOVODSTVENOG DOKUMENTA
100 ODGOVORI NA SPORNA PITANJA POSTAVLJENA NA IPC WEBINARIMA
120 MODELI AKATA
120 Pravilnik o načinu evidentiranja, zaštite i korišćenja elektronskih dokumenata
125 Pravilnik o načinu rada sa elektronskim fakturama
127 Odluka o uvođenju identifikacione odluke
128 REGISTAR PROPISA
129 NOVA FISKALIZACIJA
130 E - fiskalizacija: Novo Tehničko uputstvo za funkcionalnost esir-a ili l-pfr-a i poslednje izmene podzakonskih akata
142 Službena mišljenja - Fiskalizacija
149 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
150 Zarade i druga primanja
156 Potrošačke cene i inflacija
158 Kamate
159 Ostali aktuelni podaci
160 Srednji kursevi stranih valuta u 2022. godini
161 KALENDARI OBAVEZA U MAJU 2022.
163 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za maj 2022. godine
166 Kalendar poreskih i drugih obaveza za maj 2022. godine
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budzet Časopis Budzet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet

PRAVNIK
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
 • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
 • Javne nabavke
 • Javna svojina
 • Procesna prava
 • Poreski sistem
 • Imovinsko pravni odnosi
 • Vodič kroz delatnosti
 • Službena mišljenja i sudska praksa
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

5 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Radni odnosi
7 Posledice uvođenja vanrednog stanja na korišćenje godišnjeg odmora u 2022. godini
15 Novine u Posebnom kolektivnom ugovoru za lokalnu samoupravu
17 Odgovori na pitanja radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
21 JAVNE NABAVKE
22 Pružanje usluga kao predmet javne nabavke
30 Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
34 Odgovori na pitanja javne nabavke u praksi
39 PRIMENA OSTALIH PROPISA
  Procesna prava
40 Postupanje po neurednom podnesku
  Zaštita podataka o ličnosti i pristup informacijama od javnog značaja
45 Procena uticaja obrade podataka o ličnosti prilikom uvođenja video nadzora
  Prosveta
48 Uslovi za izbor i obavljanje dužnosti direktora ustanove
  Zdravstvo
50 Dežurstvo kao prekovremeni rad u zdravstvenoj ustanovi
  Privreda
52 Obaveza raspolaganja sopstvenim udelom
55 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
56 Radni odnosi
58 Prosveta
60 Socijalno osiguranje
  Sudska praksa
63 Radni odnosi
66 Zlostavljanje na radu
68 Procesna prava
69 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
70 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
74 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
74 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
75 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
76 Aktuelnosti iz određenih oblasti
76 Radni odnosi
76 Javne nabavke
77 Elektronsko fakturisanje
77 Državna uprava i lokalna samouprava
78 Socijalna zaštita
78 Prosveta
79 Zdravstvo
79 Kultura
80 Rokovi poslovnih obaveza - maj 2022. godine -
83 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
84 Zarade i druga primanja
91 Doprinosi
93 Kamate
94 Ostali aktuelni podaci
95 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
99 KALENDARI OBAVEZA U MAJU 2022.
100 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za maj 2022. godine
103 Kalendar poreskih i drugih obaveza za maj 2022. godine
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik

DIREKTOR-INSPEKTOR

Časopis Direktor
VODIČ KROZ INSPEKCIJSKU KONTROLU
 • Poreska inspekcija
 • Inspekcija rada
 • Tržišna inspekcija
 • Budžetska inspekcija
 • Upravna inspekcija
 • DRI u praksi
 • Prosvetna inspekcija
 • Sanitarna inspekcija
 • Ostale inspekcije...
VODIČ KROZ EKONOMSKO I PRAVNO POSLOVANJE
 • Makroekonomske analize
 • Menadžment u praksi
 • Radni odnosi
 • Pravno poslovanje
MODELI AKATA - PRIJAVA

Sadržaj:

5 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina između dva broja časopisa direktor-inspektor
7 INSPEKTOR
- vodič kroz inspekcijsku kontrolu
9 INSPEKCIJSKA KONTROLA
  Inspekcija rada
11 Kontrola opštih akata i sadržine ugovora o radu kod poslodavca
20 Prekršajna odgovornost poslodavaca za obavljanje delatnosti agencijskog zapošljavanja bez dozvole
24 Inspekcijski nadzor lekarskih pregleda zaposlenih
  Poreska inspekcija
27 Plan rada poreske inspekcije za 2022. godinu
37 Poreska kontrola obračuna poreza na dohodak
  Tržišna inspekcija
42 Isticanje i pridržavanje radnog vremena i isticanje podataka o trgovcu, pružaocu usluga
  Sanitarna inspekcija
45 Kontrola lica pod sanitarnim nadzorom
  Zdravstvena inspekcija
48 Kontrola lica pod sanitarnim nadzorom
  Sektor za vanredne situacije
52 Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem zaštite od požara
55 INSPEKCIJSKA KONTROLA I REVIZIJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
57 Nepravilnosti u poslovanju lokalne samouprave u oblasti rashoda za zaposlene prema izveštajima DRI
  Kontrola javnih nabavki
67 Nepravilnosti u postupku javne nabavke koje je utvrdila DRI - pokretanje postupka javne nabavke, konkursna dokumentacija, objavljivanje i transparentnost
71 DIREKTOR
- vodič kroz ekonomsko i pravno poslovanje
73 PRAVNO POSLOVANJE
74 Korišćenje godišnjeg odmora u 2021. i 2022. godini usled epidemije COVID-19
76 Obaveze i odgovornosti direktora u javnom sektoru
79 EKONOMSKO-PRIVREDNI PREGLED
81 Izazovi srpske ekonomije u kontekstu rastućih eksternih pritisaka
91 Kretanja najznačajnijih makroekonomskih indikatora u periodu 2000-2022. godine
103 Aktuelnosti
117 MENADŽMENT U PRAKSI
118 Poslovanje rezidenata Republike Srbije sa nerezidentima iz Ruske Federacije
121 Reeksportni poslovi - praktična primena važećih propisa
125 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
126 Zarade i druga primanja
126 Doprinosi
127 Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2022. godini
128 Kamate
129 KALENDARI OBAVEZA U MAJU I JUNU 2022.
131 Poslovne obaveze u maju i junu 2022. godine
135 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za maj 2022. godine
138 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za jun 2022. godine
141 Kalendar poreskih i drugih obaveza za maj 2022. godine
143 Kalendar poreskih i drugih obaveza za jun 2022. godine
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor