REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Računovodstvo, MRS i Revizija
 • Poreski sistem i PDV
 • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
 • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
 • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
 • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

7 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
8 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor
10 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
13 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
13 1. Predložene izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
14 2. Predložene izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
14 3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
15 4. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
16 5. Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
17 6. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
17 7. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
18 8. Novine u podzakonskim aktima iz oblasti PDV
19 9. Izmene pravilnika iz oblasti akciza
20 10. Početak primene Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Izraelom
20 11. Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Nemačkom - održana prva runda pregovora
21 12. Prijava i odjava preduzetnika iz evidencije obveznika dostavljanja finansijskih izveštaja za 2019. godinu
22 13. Objavljene su Smernice za izradu programa poslovanja javnih preduzeća za 2020. godinu
22 14. Način i postupak vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
23 15. Objavljen je Nacrt zakona o zaštiti potrošača
23 16. Referentna kamatna stopa smanjena na 2,25%
23 17. Prosečna zarada za avgust 2019. godine
23 18. Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za oktobar 2019. godine
25 PORESKI SISTEM
  Poreski postupak i javni prihodi
27 Predložene izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
31 Pregled posebne naknade koja se plaća prilikom upotrebe javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)
  Porez na dodatu vrednost
32 Izmenjen je Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV
36 Donet je Pravilnik o utvrđivanju usluga telekomunikacija i usluga pruženih elektronskim putem, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, i o utvrđivanju kriterijuma i pretpostavki za određivanje mesta sedišta, stalne poslovne jedinice, prebivališta ili boravišta primaoca usluga telekomunikacija, radijskog i televizijskog emitovanja i usluga pruženih elektronskim putem
  Porez na dobit pravnih lica
40 Predložene izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica
  Porez na dohodak građana
45 Predložene izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana
54 Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika u 2020. godini
  Porezi na imovinu
66 Predložene izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu
70 Do 30. novembra 2019. godine jedinice lokalne samouprave treba da donesu akta za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu za 2020. godinu
  Ostali porezi
82 Predložene izmene i dopune Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
85 RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA i MSFI
  Računovodstvo
87 Profesionalna zvanja računovođa koja se priznaju u skladu sa članom 63. novog Zakona o računovodstvu
89 RADNI ODNOSI, ZARADE I DRUGI PRIHODI
  Zarade i drugi prihodi
90 Pravo na naknadu zarade/plate i uvećanu zaradu/platu zaposlenih koji (ne) rade na Dan primirja u Prvom svetskom ratu - 11. novembar 2019. godine
95 SOCIJALNO OSIGURANJE
97 Prikaz predloženih izmena i dopuna Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
101 FINANSIJSKO POSLOVANJE - ostale teme
  Platni promet
102 Način i postupak vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
  Spoljnotrgovinsko i carinsko poslovanje
105 Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene
107 Predložene dopune Zakona o Carinskoj tarifi
110 Izmenjen je Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku
  Zaštita životne sredine i upravljanje otpadom
111 Komentar Pravilnika o tehničkim zahtevima i drugim posebnim kriterijumima za pojedine vrste otpada koji prestaju da budu otpad
115 Komentar Pravilnika o kriterijumima za određivanje nusproizvoda i obrascu izveštaja o nusproizvodima, načinu i rokovima za njegovo dostavljanje
116 Komentar Pravilnika o sadržini zahteva za upis u Registar nusproizvoda i Registar otpada koji je prestao da bude otpad
  Poslovanje privrednih društava i preduzetnika
120 Predložene izmene Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
123 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
125 Akcize
127 Porez na dodatu vrednost
134 Porez na dobit pravnih lica
137 Porez na dohodak građana
139 Porezi na imovinu
143 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDAR OBAVEZA
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor

BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Budžetski sistem
 • Planiranje i finansiranje
 • Budžetsko računovodstvo
 • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
 • Trezor - platni promet

Sadržaj:

7 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
9 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa BUDŽET
11 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa BUDŽET
13 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
13 1. Predloženo je ukidanje privremenog uređivanja osnovica za obračun i isplatu plata kod korisnika javnih sredstava
13 2. Predloženo je odlaganje primene zakona kojima se uređuju status i plate zaposlenih u javnom sektoru
14 3. Predložene izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
15 4. Predložene izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
16 5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
16 6. Predložene izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
17 7. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
18 8. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
18 9. Utvrđena visina naknade za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci za 2020. godinu
19 10. Referentna kamatna stopa smanjena na 2,25%
19 11. Prosečna zarada za avgust 2019. godine
19 12. Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za oktobar 2019. godine
20 13. Dodatna sredstva za obnovu objekata u javnoj svojini u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite
21 PLANIRANJE I FINANSIRANJE
23 Komentar Predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu
37 INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU
38 Način i postupak vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
41 Novi Zakon o kontroli državne pomoći
53 PORESKI SISTEM
  Poreski postupak i javni prihodi
55 Predložene izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
  Porez na dodatu vrednost
59 Izmenjen je Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV
63 Donet je Pravilnik o utvrđivanju usluga telekomunikacija i usluga pruženih elektronskim putem, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, i o utvrđivanju kriterijuma i pretpostavki za određivanje mesta sedišta, stalne poslovne jedinice, prebivališta ili boravišta primaoca usluga telekomunikacija, radijskog i televizijskog emitovanja i usluga pruženih elektronskim putem
  Porez na dohodak građana
67 Predložene izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana
  Porezi na imovinu
76 Predložene izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu
  Ostali porezi
80 Predložene izmene i dopune Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
83 RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGI PRIHODI
  Radni odnosi
85 Uvećanje osnovica u javnom sektoru
  Zarade i drugi prihodi
90 Pravo na naknadu zarade/plate i uvećanu zaradu/platu zaposlenih koji (ne) rade na Dan primirja u Prvom svetskom ratu - 11. novembar 2019. godine
95 SOCIJALNO OSIGURANJE
97 Prikaz predloženih izmena i dopuna Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
101 ZDRAVSTVO
103 Stručno usavršavanje zaposlenih u zdravstvenim ustanovama
109 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  Lokalna samouprava
110 Do 30. novembra 2019. godine jedinice lokalne samouprave treba da donesu akta za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu za 2020. godinu
  Ostale delatnosti
122 Predložene izmene Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
125 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
126 Porez na dodatu vrednost
127 Porezi na imovinu
129 PRILOG: Poslovanje ustanova socijalne zaštite
130 Planiranje prihoda i primanja ustanova socijalne zaštite i način, odnosno mogućnosti njihove potrošnje
136 Komentar Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu
141 Druga primanja zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite
149 Pitanja i odgovori
155 Nabavka usluga socijalne zaštite
157 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet

PRAVNIK
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
 • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
 • Javne nabavke
 • Javna svojina
 • Procesna prava
 • Poreski sistem
 • Imovinsko pravni odnosi
 • Vodič kroz delatnosti
 • Službena mišljenja i sudska praksa
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

5 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Radni odnosi
7 Praznovanje Dana primirja u Prvom svetskom ratu - 11. novembar 2019. godine
10 Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova i odnos sa NOKS-om
16 Uvećanje osnovica u javnom sektoru
21 javne nabavke
22 Komunikacija u postupku javne nabavke
26 Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
30 Odgovori na pitanja iz prakse
33 BUDŽETSKI SISTEM
34 Rebalans budžeta za 2019. godinu
37 Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
43 PORESKI SISTEM
45 Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
53 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  Prosveta
55 Zdravstvena sposobnost zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
  Zdravstvo
59 Stručno usavršavanje zaposlenih u zdravstvenim ustanovama
  Privreda
65 Nastavak obavljanja delatnosti nakon gubitka svojstva preduzetnika
69 ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI
70 Bezbednost podataka o ličnosti i procena uticaja obrade na zaštitu podataka o ličnosti
73 Pitanja i odgovori
75 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
76 Nosioci javnih funkcija, državni službenici i nameštenici
  Sudska praksa
80 Radni odnosi
85 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
87 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
93 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
94 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
95 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
96 Aktuelnosti iz određenih oblasti
96 Radni odnosi
97 Socijalno osiguranje
98 Javne nabavke
98 Budžetski sistem
99 Poreski sistem
100 Lokalna samouprava
100 Prosveta
102 Računovodstvo i revizija
102 Prasvosuđe
103 Građevinarstvo, saobraćaj i infrastruktura
104 Rokovi poslovnih obaveza - novembar 2019. godine -
107 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik

DIREKTOR-menadžer
vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment

Časopis Direktor
Vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment namenjen je direktorima i rukovodiocima u ustanovama korisnicima budžetskih sredstava, javnim preduzećima i privrednim društvima
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Instrukcije za poslovanje
 • Ekonomsko - poslovno okruženje i druge aktuelnosti
 • Menadžment u praksi

Sadržaj:

5 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
7 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
13 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
14 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
15 INSTRUKCIJE ZA POSLOVANJE
  Radni odnosi
16 Praznovanje Dana primirja u Prvom svetskom ratu - 11. novembar 2019. godine
19 Uvećanje osnovica u javnom sektoru
  Javne nabavke
24 Komunikacija u postupku javne nabavke
  Budžetski sistem
28 Rebalans budžeta za 2019. godinu
  Prosveta
31 Zdravstvena sposobnost zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
  Privreda
35 Nastavak obavljanja delatnosti nakon gubitka svojstva preduzetnika
39 EKONOMSKO-PRIVREDNI PREGLED
40 Ekonomija Srbije: snažan priliv SDI, umeren privredni rast i apresiran dinar
48 Kretanja najznačajnijih makroekonomskih indikatora u periodu 2000-2019. godine
56 Aktuelnosti
56 Makroekonomska kretanja
59 Bankarstvo
61 Radni odnosi
61 Javne nabavke
62 Budžetski sistem
63 Prosveta
63 Prasvosuđe
64 Ostale aktuelnosti
68 Ekonomske zanimljivosti
70 Poslovne obaveze u novembru 2019.
73 MENADŽMENT U PRAKSI
74 Kriptovalute za početnike
85 Faktoring kao model finansiranja
89 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor